Nye virkemidler for innovasjon i offentlig sektor

Fra 2010 har det vært en økende oppmerksomhet mot innovasjon i offentlig sektor fra virkemiddelapparatet. Stadig flere programmer er involvert i finansiering av prosjekter for å støtte opp om innovasjon i offentlig sektor, og nye virkemidler er utviklet hos virkemiddelaktørene.

Innovasjon Norge

I 2017 lanserte Innovasjon Norge en ny finansieringsordning og arbeidsmetode kalt offentlig-privat innovasjonspartnerskap. Ordningen skal bidra til at offentlige og private aktører går sammen for å utvikle nye produkter og løsninger for å møte store samfunnsutfordringer. For næringslivet representerer de nasjonale og globale samfunnsutfordringene et enormt markedspotensial. Særlig bedrifter som lykkes med å bli best på sine felt og som kan løse utfordringer som er felles for mange land, kan vokse betydelig i internasjonal konkurranse. Ordningen stimulerer til målrettet samarbeid mellom offentlige virksomheter og det private næringslivet, og bedriftene konkurrerer om å utvikle de beste løsningene for innbyggerne og samfunnet. Innovasjonspartnerskapet gir økonomisk risikoavlastning og prosessveiledning til den offentlige innkjøperen og til leverandørbedriftene.

Innovasjonspartnerskap involverer per august 2019 14 prosjekter og i overkant av 60 offentlige virksomheter. Prosjektene engasjerer i underkant av 400 bedrifter som har deltatt på dialogaktiviteter og «matchmaking» med de offentlige aktørene. Her finnes alt fra gründere og oppstartsbedrifter, til små, mellomstore og store etablerte selskaper. Tilbakemeldingene viser at ordningen gjør det enklere for offentlige aktører å samarbeide med næringslivet, slik at de kan ta tak i egne utviklings- og innovasjonsbehov.

Forskningsrådet

Forskningsrådet begynte tidlig på 2000-tallet å utvikle "Virkemidler for innovasjon i offentlig sektor (VIOS)". Først i 2012 ble det laget en policy for Forskningsrådets rolle overfor offentlig sektor, og Offentlig sektor-ph.d. var det første virkemiddelet som ble etablert med utgangspunkt i denne policyen. I 2014 ble ordningen etablert med finansiering fra Kunnskapsdepartementet. De første ph.d.-prosjektene kom i gang i 2015, og ved utgangen av 2018 var det til sammen 117 prosjekter. Prosjektporteføljen har god faglig bredde og fordeler seg nokså jevnt på statlig og kommunal sektor.

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor ble først tatt i bruk i FINNUT (Forskning og innovasjon i utdanningssektoren) i 2015. FINNUT har lyst ut innovasjonsprosjekter hvert år siden, og har finansiert tilsammen 21 prosjekter. HELSEVEL-programmet (Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester) har finansiert 19 innovasjonsprosjekter siden 2016. FORKOMMUNE-programmet, som ble startet opp i 2017, har bevilget midler til i alt 13 innovasjonsprosjekter i kommunesektoren. Også innenfor transport og IKT er det finansiert innovasjonsprosjekter med offentlige aktører i førersetet.

Samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge

I 2018 gikk Innovasjon Norge og Forskningsrådet sammen om en felles utlysning våren 2019 for offentlig-private partnerskap. Det er satt av inntil 100 millioner kroner til nye prosjekter. Forskningsrådet finansierer prosjekter som krever forskning og som følger en før-kommersiell prosess, mens Innovasjon Norge finansierer nye innovasjonspartnerskap.  

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) ble etablert som egen ordning fra 2010. De regionale forskningsfondene skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under fondsregionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregion er betegnelsen på det geografiske området og de fylkeskommunene som har inngått samarbeidsavtale etter kommuneloven. De syv fondsregionene er Agder, Hovedstaden, Innlandet, Midt-Norge, Nord-Norge, Oslofjorden og Vestlandet. I retningslinjene fra 2009 ble regionale offentlige prosjekter etablert som en av seks søknadstyper, og denne søknadstypen er videreført i revideringen av retningslinjene i 2016. I tillegg har offentlig sektor hatt mulighet til å søke om kvalifiseringsprosjekter i alle fondsregioner. Søknadstypene har i ulik grad blitt benyttet i fondsregionene. Fondsregion Hovedstaden har til nå vært den regionen med størst andel regionale offentlige prosjekter. I disse prosjektene har det stort sett vært et krav om samarbeid mellom offentlig sektor, FoU-utførende sektorer og næringslivet.

Forfatter: Tom Skyrud, Norges Forskningsråd

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 18:57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.