Forskningsrapporten

Forskningsrapporten er den viktigste måten å fortelle omverdenen om forskningen din. Den skal forklare prosessen i arbeidet fra problemformulering til konklusjon.

Nærbilde av hender til gutt som skriver på laptop
Her får du tips til hva en god prosjektrapport bør inneholde. Foto: Surface/Unsplash

Du tror kanskje du står foran den tyngste oppgaven når du skal skrive rapporten? Ta det med ro, mye er allerede gjort gjennom forberedelsene, undersøkelsene og analysene dine. En god forskningsrapport bør inneholde følgende:

  • tittelside
  • abstrakt/sammendrag
  • innholdsfortegnelse
  • innledning
  • en beskrivelse av datainnsamlingen og analysen
  • konklusjon
  • kildeliste
  • Ting du synes er viktig å ta med, men ikke finner plass til i teksten kan følge som vedlegg.

Bruk ditt eget språk, og pass på vanskelige eller tekniske ord og uttrykk som du ikke er sikker på.

1. Tittelside

Tittelen bør selvsagt reflektere problemstillingen og forskningen. Mange velger den lettvinte løsningen, og gjengir problemstillingen sin som tittel. Dette er ikke feil, men det finnes titler som er mye mer fengende enn dette. Har du en lang problemstilling, kan dette være en dårlig løsning. Tittelen bør være kort og vekke interesse. Men samtidig bør den være representativ for hva som kommer senere. Vær kreativ, og bruk litt tid på å finne en god tittel. Tittelen er det første en leser møter i forskningsprosjektet ditt, og gjerne den første grunnen til at han eller hun ikke finner dette verdt å bruke tiden sin på. Du må også skrive hvem som har gjennomført forskningen.

2. Abstrakt / sammendrag

Her skal du skrive et kort sammendrag av rapporten din. Som en tommelfingerregel kan vi si at det ikke skal være lengre enn 250 ord. I sammendraget starter du med å beskrive formålet med prosjektet ditt. Her er det viktig å ta med nok informasjon til at leseren blir motivert til å lese mer av sammendraget og prosjektet. Hvorfor er forskningen din viktig? Videre skal du skrive litt om problemstillingen og hypotesene, du skal forklare om metodene dine, resultater og gi en kort konklusjon. Tenk litt over hva som er viktig å ta med i sammendraget for å overbevise leseren om at dette er spennende.

Ikke nevn alt du har brukt av utstyr, med mindre det var avgjørende for resultatene. Unngå for mye sjargong, tekniske termer og forkortelser du ikke er sikker på at leseren forstår. Diagrammer og tabeller har ingen plass i et sammendrag, heller ikke sitater eller forskningsresultater av andre. Kun din egen forskning er viktig i sammendraget.

3. Innholdsfortegnelse

4. Innledning

I innledningen går du litt dypere inn på problemstillingen din. Hvorfor valgte du akkurat denne problemstillingen? Begrunn den og diskuter den. Hva vet du om emnet fra før, hvordan påvirket dette deg til å velge akkurat denne problemstillingen? Hvor fikk du inspirasjon fra? Nevn gjerne faglitteratur eller andre kilder og sitater som er relevante. Beskriv og diskuter hypotesene og variablene, og begrunn. Hvis du har måttet bruke spesielle materialer, presenter en liste over disse og diskuter. I innledningen kan du også takke alle som har hjulpet deg med forskningen på en eller annen måte.

5. Datainnsamling

I denne delen forklarer du hvordan du samlet inn dataene. Hvilke valg måtte du ta, fikk du noen problemer underveis, hvordan løste du dette? Husk vedlegg: relevante tekniske tegninger, mal på spørreskjema, intervjuguider, kart eller annet du måtte ha som det ikke er plass til å hovedteksten, men som du burde legge fram for leseren likevel.

6. Analyse

Her presenterer du resultatene og analyserer disse. Hvordan belyser det problemstillingen? Støtter eller svekker det hypotesene dine? Summér opp hva du fant ut, og bruk tabellene og diagrammene til å illustrere dette. Kommenter fremstillingene eller sitatene, og diskuter resultatene.

7. Konklusjon

Konklusjonen er en kort oppsummering av hvordan resultatene dine står i forhold til problemstillingen og hypotesene dine. Er resultatene i samsvar med hypotesene? Fant du noen sammenheng mellom variabler? Her må du gi leseren mulighet til å avgjøre selv om konklusjonen holder mål. Alle påstander skal dokumenteres, enten med dine egne resultater eller gjennom sitater og/eller gjengivinger fra andre. Kunne noe vært gjort annerledes? Har du noen forslag til videre studier? Bruk gjerne litt plass til å komme med personlige kommentarer og refleksjoner til forskningen og resultatene. Er det noen feilkilder? Åpner tendensene for nye problemstillinger?

8. Litteraturliste

En litteraturliste er en liste over bøker, artikler eller internettsider du har brukt gjennom hele forskningsprosjektet. Det finnes flere måter å lage denne listen på.

Se tips til kildebruk og litteraturliste her

9. Vedlegg

Alt du ikke fikk plass til i rapporten, men som du mener er viktig å ta med, tar du med som vedlegg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.