OECD Outlook: Forskning og teknologi er veien ut av pandemien

14. januar 2021

OECD har lansert Science, Technology and Innovation Outlook 2021, hvor betydningen av forskning, teknologi og innovasjon for å møte koronapandemien står sentralt. OECD påpeker at internasjonalt forskningssamarbeid har vært avgjørende for å begrense spredningen av viruset, og for å utvikle vaksiner på rekordtid. Samtidig har pandemien gjort det tydelig at forsknings- og innovasjonspolitikken må fornyes hvis verdenssamfunnet og enkeltland skal nå de overordnede målene om bærekraft, inkludering og motstandskraft.

OECD trekker frem fem hovedfunn fra rapporten:

  • Forskningssystemene har respondert besluttsomt, raskt og betydningsfullt på Covid 19-pandemien. Dette gjelder både offentlig og privat sektor.
  • Internasjonalt samarbeid har vært avgjørende i forsknings- og innovasjonsinnsatsen rettet mot Covid 19.
  • Innovasjonspotensialet i næringslivet har vært viktig for å møte krisen.
  • Næringsliv og forskningsbasert innovasjon har blitt ujevnt påvirket av krisen.
  • Forsknings- og innovasjonspolitikken må fornyes for å kunne møte utfordringene knyttet til bærekraft, inkludering og motstandskraft.

Figuren under illustrerer hvor ulikt Covid 19-krisen har påvirket forskjellige bransjer og foretak. Mens flere IT- og farmasiselskaper har økt både sine FoU-investeringer og inntekter, har særlig luftfartsindustrien falt voldsomt.

FoU-utgifter og inntekter i utvalgte FoU-foretak.
Prosentvis endring fra april–september 2019 til april–september 2020.

Kilde: OECDs beregninger, basert på bedriftenes publiserte finansielle kvartalsrapporter.

OECD anbefaler målrettede støtteordninger

I Outlook-rapporten anbefaler OECD at de nasjonale virkemiddelapparatene for forskning og innovasjon i større grad enn i dag målretter innsatsen, for eksempel mot helse. Rapporten påpeker også at tverrfaglig forskning må styrkes, og at myndigheter bør knytte støtte til nye teknologier til større samfunnsoppdrag (missions). OECD har også flere anbefalinger til hvordan FoU-systemene bør utformes, blant annet om å reformere Ph.D- og postdoktorløpene.

Se flere hovedpunkter og les hele rapporten på OECDs sider:
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 12:42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.