Nye tall fra OECD-MSTI

OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) database publiserte nylig 2018-tallene for ressursinnsatsen rettet mot forskning og utviklingsarbeid (FoU). Vi trekker frem hovedtrendene og viser også hovedfunn fra OECDs pågående arbeid med å utvikle en ny indikator som måler hvordan FoU og innovasjon bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

20. mars 2020

FoU-intensiteten øker i OECD- og EU28-landene

FoU-intensiteten (utgifter til FoU som andel av BNP) i OECD-området steg fra 2,37 prosent i 2017 til 2,40 prosent i 2018. Dette gir en tilsvarende økning som året før. Økningen fra 2017 til 2018 ble drevet av en raskere realvekst i FoU-utgifter sammenlignet med BNP. USA, Japan, Tyskland og Sør-Korea stod for store deler av økningen blant OECD-landene i 2018. Samtidig passerte EU28-landene 2 prosent-grensen for første gang i 2018 med en FoU-intensitet lik 2,03 prosent. Norge opplevde en nedgang i FoU-intensitet i samme periode, der FoU-andelen av BNP falt fra 2,10 prosent i 2017 til 2,07 prosent i 2018 (endelige nasjonale 2018-tall var på 2,06 prosent). Figuren under viser FoU-andel av BNP i OECD-landene, EU28 og Norge fra 2000 til 2018. Her har du også mulighet til å velge flere land og år.

Foretakssektoren er fortsatt den viktigste kilden til FoU-veksten i OECD-landene

FoU-utgifter i OECD-området økte med 3,8 prosent fra 2017 til 2018 (realvekst). Foretakssektorens vekst i FoU-utgiftene på 4,2 prosent utgjorde tre fjerdedeler av den totale veksten. FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren økte med 2,3 prosent, og offentlig sektor økte sine FoU-utgifter med 4 prosent i samme periode. Sammenlignet med 2007, like før den globale finanskrisen, har FoU-utgiftene i OECD-landene økt mest i foretakssektoren. I Norge var det universitets- og høgskolesektoren som hadde den største veksten fra 2017 til 2018, over 5 prosent i reelle FoU-utgifter. Figuren under viser utviklingen i FoU-utgifter (faste priser) etter utførende sektor i OECD-landene og i Norge. Her har du også mulighet til å velge andre land å sammenligne Norge med.

 

Offentlig finansiering av FoU og FNs bærekraftsmål

To FoU-indikatorer (FoU-andel av BNP og FoU-årsverk per mill. innbygger) brukes allerede for å overvåke fremgangen innenfor bærekraftsmål 9 relatert til innovasjon og infrastruktur. I tillegg presenterer OECD en tentativ, eksperimentell kartlegging av offentlig FoU-finansiering innenfor fire bærekraftsrelaterte tema. Indikatoren som utvikles i kartleggingen er basert på statistikk over FoU i statsbudsjettene (GBARD-statistikk). Blant de fire temaene industri og kunnskap, helse og samfunn, planet og infrastruktur og sikkerhet, finner de at offentlig finansiering av FoU rettet mot førstnevnte tema har vokst mest siden 1990-tallet. Les mer om denne eksperimentelle indikatoren på oecd.org.

Om MSTI databasen

Databasen inneholder et sett indikatorer som gjenspeiler nivået og strukturen på innsatsen innen vitenskap og teknologi (Science and technology) fra 1981 og fremover. Dette inkluderer ressurser brukt til forskning og utviklingsarbeid (FoU), patenter og internasjonal handel innenfor FoU-intensive næringer. Databasen inkluderer tall for OECD-land i tillegg til syv ikke-medlemsland. Dataene inkluderer endelige eller foreløpige resultater i tillegg til prognoser for statlige bevilgninger til FoU (GBARD).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.