Regional fordeling av vitenskapelig publisering

I dette delkapitlet vil vi belyse den regionale dimensjonen av vitenskapelig publisering ved å se på publisering etter fylke. Utgangspunktet for analysen er adressene hvor institusjonene og instituttene er lokalisert. Analysen omfatter universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Næringslivet inngår ikke, men som vist i kapittel 6.1, sto sektoren bare for om lag 2 prosent av den vitenskapelige publiseringen. En inkludering av denne sektoren ville derfor kun ført til helt marginale endringer i fylkesfordelingen.

Skjevfordelt publiseringsvolum nasjonalt

Figur 6.I gir en grafisk illustrasjon av hvordan publiseringen fordeler seg på fylkesnivå. Ikke overraskende er det store forskjeller i publiseringsvolum mellom fylkene. Oslo er klart størst og bidro til om lag en tredjedel av den nasjonale publiseringen i 2018. Deretter følger Trøndelag, Hordaland og Troms. Dette reflekterer særlig at de fire breddeuniversitetene som er lokalisert i disse fylkene, til sammen sto for nesten halvparten av den vitenskapelige publiseringen i Norge. Motsatt er publiseringsvolumet i en rekke fylker relativt lavt, og dette gjelder spesielt Finnmark og Sogn og Fjordane.

Figur 6.I Antall vitenskapelig publikasjoner (boblestørrelse) i universitets- og høgskole- og instituttsektoren etter fylker. 2018.

Kilde: NIFU. Data: Cristin.

Tabell 6.I gir mer detaljert informasjon om hvordan den vitenskapelige publiseringen fordeler seg på landsdeler og fylker. Her inngår to indikatorer, antall vitenskapelige publikasjoner per 1 000 innbyggere og andel av total nasjonal publisering i 2018.

Svalbard har flest publikasjoner per innbygger

Målt relativt til folketallet, er det store fylkesforskjeller. Antallet er høyest for Oslo med 15,7 publikasjoner per 1 000 innbyggere. Om også Svalbard inkluderes, er imidlertid tallet her hele 75,7, noe som reflekterer at forskning spiller en viktig rolle som grunnlag for bosetningen der. Lavest tall hadde Sogn og Fjordane og Finnmark med henholdsvis 0,6 og 0,7 publikasjoner per 1 000 innbyggere. Målt etter landsdel hadde Sørlandet lavest antall med 3,1 publikasjoner per 1 000 innbyggere, og Trøndelag høyest med 12,2. De andre landsdelene, Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet har relativt lik publiseringsintensitet målt i forhold til folketallet; antall publikasjoner for disse landsdelene var mellom 4,8 og 6,3 per 1 000 innbyggere. Til sammen var Østlandets andel av den nasjonale publiseringen 48 prosent, mens andelene for Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Sørlandet var henholdsvis 21, 18, 10 og 3 prosent.

Tabell 6.I Antall vitenskapelige publikasjoner per 1 000 innbyggere i universitets- og høgskole- og instituttsektoren og andel av total nasjonal publisering etter fylke. 2018.

Fylke

Antall publikasjoner per 1 000 innbyggere

Andel av total nasjonal publisering

Nord-Norge

 -

 -

Finnmark

0,7

0,2 %

Troms

13,8

7,3 %

Nordland

2,8

2,2 %

Totalt Nord-Norge

6,3

9,7 %

Trøndelag

12,2

17,9 %

Vestlandet

-

Møre og Romsdal

1,6

1,4 %

Sogn og Fjordane

0,6

0,2 %

Hordaland

9,2

15,4 %

Rogaland

2,7

4,1 %

Totalt Vestlandet

4,8

21,1 %

Sørlandet

-

Aust-Agder

2,5

0,9 %

Vest-Agder

3,4

2,0 %

Totalt Sørlandet

3,1

3,0 %

Østlandet

-

Akershus

3,5

6,8 %

Buskerud

1,7

1,5 %

Hedmark

1,6

1,0 %

Oppland

3

1,8 %

Oslo

15,7

33,8 %

Telemark

1,5

0,8 %

Vestfold

1,4

1,1 %

Østfold

0,9

0,8 %

Totalt Østlandet

5,6

47,7 %

Svalbard

75,7

0,5 %

Totalt Norge og Svalbard

5,9

100,0 %

Kilde: NIFU. Data: Cristin

Alle samarbeider med Oslo

Figur 6.II viser samarbeidsmønstrene mellom fylkene basert på data over medforfatterskap i 2018 (se for øvrig kapittel 6.3 for nærmere informasjon om denne indikatoren). Her representerer sirklenes størrelse antall samarbeidsartikler totalt og bredden på strekene antall samarbeidsartikler mellom de ulike fylkene. De ulike fargene indikerer grupperinger av fylker som har relativt mer samarbeid med hverandre enn med de øvrige fylkene. Figuren illustrerer at det nasjonale samarbeidet har en geografisk dimensjon i form av fylker som er lokalisert i samme landsdeler. Det er imidlertid også samarbeid på tvers av fylker i ulike landsdeler. Mange av fylkene har sterk forbindelse til Oslo, noe som er naturlig gitt at Oslo er det største fylket i publiseringsvolum.

Figur 6.II Samarbeid på tvers av fylker i universitets- og høgskole- og instituttsektoren basert medforfatterskap i publikasjoner. 2018.

Kilde: NIFU. Data: Cristin

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.