Veiledning, spørsmål og svar

Skal dere søke midler fra Grønn plattform? Se informasjonsvideo og få svar på egne spørsmål om utlysningene.

Spørsmålsmøter for søkere

Vi arrangerer to nye digitale møter der dere kan stille spørsmål om hovedutlysningen. Vi ønsker at dere ser informasjonsvideoen før dere deltar på spørsmålsmøtene. Møtene foregår på Teams, og du må melde deg på i forkant. 

Informasjon for søkere til Grønn plattform

Spørsmål og svar (FAQ)

1.       Hvor mange partnere kreves i konsortiet?

For utlysingen er et konsortium en sammenslutning av minimum tre partnere, hvorav minimum to er bedrifter. Alle partnerne skal inngå forpliktende avtaler om gjennomføring av prosjektet."

2.       Hvor mange søknader skal sendes til Grønn plattform i 2022?

Det skal sendes bare en søknad til Grønn plattform i 2022. Søknader til hovedutlysningen må ha utgangspunkt i en innsendt obligatorisk skisse til skissefristen 4. mai 2022.

3.       Kan U&H-sektoren søke?

U&H-sektoren kan delta som partner i konsortiet. De kan imidlertid ikke stå som søker(prosjekteier) av hovedprosjektet.

4.       Kan deler av et hovedprosjekt finansieres, mens andre deler avslås?

Nei, «alt eller ingenting».

5.       Hvor høy støttegrad kan prosjektet få? Er det noen maks grense i %?

Hvor høy støttegrad et prosjekt kan få vil variere fra prosjekt til prosjekt, avhengig av partnersammensetningen og planlagte aktiviteter. Statsstøtteregelverket setter grense for støttegraden for den enkelte bedrift/foretak.  Denne er bestemt ut ifra bedriftens størrelse, dvs. antall ansatte, omsetning og balanse, samt den enkelte tilskuddsordning og type aktivitet bedriftene er involvert i.  Forskningsorganisasjoner er normalt unntatt statsstøtteregelverket (som kun gjelder bedrifter og foretak) og kan derfor få alle sine kostnader dekket.

6.       Når får vi vite om søknaden vår blir innvilget, og når kan vi starte prosjektet?

Dere vil få tilbakemelding på hovedprosjektet innen utgangen av desember 2022, og oppstart blir i starten av 2023.

7.       Hva defineres som forskningsinstitutt i utlysningen?

På Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner er det organisasjonene nevnt under overskriftene "Forskningsinstitutter" og "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" som i denne utlysningen defineres som forskningsinstitutter: Godkjente forskningsorganisasjoner 

8.       Hva er krav til varighet for prosjektet?

Prosjektene skal ha en varighet på 24-36 måneder, og må avsluttes innen utgangen av 2025.  

9.       Kan vi ha med PhD-utdanning i prosjektene?

Ja, det er rom for PhD-utdanning. Men med 3-årige prosjekter må man være bevisst utfordringer med rekruttering som kan påvirke prosjektets fremdrift.  Det er en fordel om det er identifisert aktuelle kandidater før prosjektstart.

10.   Kan vi søke støtte til investeringer i nye produksjonsanlegg eller til omlegging av eksisterende produksjon?

Nei, det gis ikke tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg.

11.   Kan vi søke støtte fra Enova gjennom denne utlysningen?

Nei. Enova er med i Grønn plattform samarbeidet, men deltar ikke i denne utlysningen. Prosjekter som ønsker å søke støtte fra Enova kan gjøre det gjennom Enovas ordinære støtteprogrammer.

12.   Hvilke kostnader kan dekkes for bruk av katapult-senter?

Kjøp av tjenester i katapult-senter kan finansieres der det tildeles støtte over artikkel 25. Dette inkluderer også Sivas støtte som gis ihht. denne artikkelen.

13.   Hvor mye penger kan vi søke fra Virkemiddelapparatet?

Prosjektene kan søke om 30 mill. til 80 mill. i offentlig støtte.

14.   Må andel egenfinansiering og kontantbidrag være på plass fra bedriftene, før søknaden sendes inn?

Søknaden forplikter ikke bedriftene økonomisk, men det skal legges ved et Intensjonsbrev (LoI) fra hver partner med indikert egeninnsats. Dette vedlegget er obligatorisk.

15.   Kan offentlige aktører og/eller utenlandske aktører delta i prosjekter? Og kan de motta støtte?

Ja, offentlig sektor og andre organisasjoner kan delta i prosjektene og få dekket prosjektkostnader. Utenlandske forskningsmiljøer kan delta i prosjektet og få dekket prosjektkostnader. Utenlandske bedrifter kan delta i prosjektet, men må dekke kostnadene sine selv.

16.   Hvorfor er det et krav at støttebehovet skal være over 30 millioner?

Det er for å understøtte utlysningens formål som er å gi tilskudd til store, ambisiøse prosjekter innen grønn omstilling, som dekker større deler av verdikjedene.

17.   Hvem kan stå for egeninnsatsen i prosjektet?

Alle partnere kan bidra med egeninnsats.

18.   Kan klynger og innovasjonsselskaper stå som søker?

Klynger og innovasjonsselskaper som er organisert som et AS og faller under definisjonen bedrift, kan formelt sett stå som ansvarlig søker (prosjekteier) for et Grønn plattform-prosjekt.

19.   Hvor mye av TRL-skalaen må dekkes i prosjektet?

Det er i utgangspunktet ingen spesifikke TRL-krav i Grønn plattform, men prosjektene skal dekke hele løpet fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering, til implementering, skalering og kommersialisering. Vektingen av de forskjellige elementene kan imidlertid være ulik i de forskjellige prosjektene. Prosjektet skal omfatte konkrete aktiviteter som sikrer grønn omstilling i bedriftene, planer for skalering og hvordan løsningene skal tas ut i et marked.

20.   Kan IPR til prosjektresultater avtales fritt mellom partnerne?

Ja, og IPR bør reguleres i konsortieavtalen.

21.   Kan det søkes om støtte til prosjekter som er i gang?

Nei.

22.   Hvordan vet vi hvilken virkemiddelaktør som finansierer prosjektet?

I søknadsbehandlingen vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva dele prosjektfinansieringen etter hva som er mest hensiktsmessig for det enkelte prosjekt.

23.   Hva er minimumsdeltagelse av et forskningsinstitutt i et konsortium? Er det noe minimum?

Nei, det er ikke noe krav om at et forskningsinstitutt skal være med i konsortiet.

24.   Hva er timesatsen for egeninnsats?

Faktiske kostnader skal legges til grunn ved budsjettering.

25.   Kan det inkluderes utstyr-avskrivningskostnader (hos en bedrift) i et hovedprosjekt som ikke er knyttet til katapult?

Prosjektets andel av avskrivningskostnader for utstyr og forskningsinfrastruktur som prosjektet er avhengig av å bruke kan avskrives, dersom utstyret eller infrastrukturen er anskaffet for andre midler enn tildelinger fra Forskningsrådet eller annen offentlig prosjektstøtte. Se  avsnittet Utstyr i linken for flere detaljer: Dette skal budsjettet inneholde

26.   Vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva gå i dialog med søker etter søknadsfrist? Eller er det den skriftlige søknaden som blir vurdert?

Det er innsendt søknad ved søknadsfrist som vil bli vurdert. Dette grunnet likebehandlingsprinsippet.

27.   Må prosjektleder være tilknyttet prosjekteier/prosjektansvarlig?

Nei, prosjektleder kan også komme fra en av de andre partnerne i konsortiet eller for eksempel leies inn eksternt.

28.   Hva menes med faktisk samarbeid?

Se under nedtrykksmenyen som heter Artikkel 25: Viktige definisjoner for å lese om faktisk samarbeid på denne siden: Betingelser for tildeling av statsstøtte (forskningsradet.no)

29.   Hvem kan søke støtte fra Siva?

Kun eksisterende katapult-senter kan søke støtte fra Siva.

30. Er det andre relevante utlysninger vi kan søke på?

Her finner du en liste over relevante utlysninger fra både Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

Utlysning

Frist

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Løpende

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende

Pilot-E: Fleksibilitet i kraftsystemet og fossilfri høytemperatur varme i industrien (forskningsradet.no)

21.9.2022

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

16.11.2022

Nettverksstøtte for å koble natur og biomangfold med det grønne skiftet

Løpende

Tilskudd til miljøteknologi

Løpende

Tilskudd til bioøkonomiprosjekter

Løpende

Grønt vekstlån

Løpende

Grønt investeringstilskudd

Løpende

EU-finansiering

Løpende

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. juni 2022, 00.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.