Spørsmål og svar

Her finner du svar på spørsmål om Grønn plattform.

Vi arrangerte søkerwebinar 8. april der vi svarte på spørsmål om Grønn plattform. Se opptak av webinaret her.

Under finner du svar på en rekke spørsmål om grønn plattform. 

Spørsmål

 1. Hvor mange partnere kreves i konsortiet?
 2. Skal man fortsatt søke om støtte for de enkelte delprosjekter til de ulike virkemidlene?
 3. Skal søknad om kompetanseprosjektet sendes inn via en egen søknadsinngang?
 4. Kan man kun søke kompetanseprosjekt?
 5. Er det mulig med flere kompetanseprosjekter som del av et hovedprosjekt?
 6. Kan U&H-sektoren søke?
 7. Kan deler av et hovedprosjekt finansieres, mens andre deler avslås?
 8. Hvor høy støttegrad kan prosjektet få?
 9. Når får vi vite om søknaden vår blir innvilget, og når kan vi starte prosjektet?
 10. Hva defineres som forskningsinstitutt i utlysningen?
 11. Hva er forskjellen på begrepene forskningsinstitutt og forskningsorganisasjon i utlysningen?
 12. Hva er krav til varighet for prosjektet?
 13. Hvilke aktiviteter kan få støtte?
 14. Kan vi ha med ph.d.-utdanning i Kompetanseprosjektene?
 15. Kan vi søke støtte til investeringer i nye produksjonsanlegg eller til omlegging av eksisterende produksjon?
 16. Kan vi søke støtte fra Enova gjennom denne utlysningen?
 17. Hvilke kostnader kan dekkes for bruk av katapult-senter?
 18. Hva er minimumskravet på størrelsen på prosjekt?
 19. Må andel egenfinansiering og kontantbidrag være forpliktet fra bedriftene, før søknaden sendes inn?
 20. Kan offentlige aktører og/eller utenlandske aktører delta i prosjekter? Og kan de motta støtte?
 21. Hvorfor er det et krav at støttebehovet skal være over 50 millioner?
 22. Hvem kan stå for egeninnsatsen i prosjektet?
 23. Kan klynger motta støtte?
 24. Hvor mye av TRL-skalaen og hvor stor del av verdikjeden må dekkes i prosjektet?
 25. Vedr. EUs taksonomi: Hvor kan man finne detaljert hva som kan og ikke kan være med?
 26. Kan IPR til prosjektresultater avtales fritt mellom bedriftene?
 27. Kan det være uavhengige løp fra bedriftene i hovedprosjektet? Dvs. separate delprosjekter/aktiviteter hvor bedriftene sitter igjen med hver sin IP, og at deler av dette ved behov holdes konfidensielt overfor de andre i konsortiet?
 28. Kan løpende prosjekter legges inn?
 29. Vil det fortsatt lyses ut forprosjekter?
 30. Er det krav til kontantfinansiering i kompetanseprosjektet eller andre krav til egeninnsats (f.eks. in-kind) fra bedriftene?
 31. Hvordan vet vi hvilken viremiddelaktør som finansierer prosjektet?
 32. Hva legges i begrepet delprosjekt i den reviderte utlysningen?
 33. Skal man ha delprosjekter, eller kan man definere et hovedprosjekt som inneholder arbeidspakker, dvs slik vanlige søknader til Forskningsrådet og Innovasjon Norge gjøres?
 34. Hva er minimumsdeltagelse av et forskningsinstitutt i et konsortium? Er det noe minimum?
 35. Hva er timesatsen for egeninnsats?

1. Hvor mange partnere kreves i konsortiet?

Et konsortium skal bestå av minimum to bedrifter og ett forskningsinstitutt som inngår forpliktende avtaler om gjennomføring av hovedprosjektet

2. Skal man fortsatt søke om støtte for de enkelte delprosjekter til de ulike virkemidlene?

Nei, det skal bare søkes om støtte for hovedprosjektet. Se utlysningen

2. Skal søknad om kompetanseprosjektet sendes inn via en egen søknadsinngang?

Ja. Via denne lenken: Grønn plattform – kompetanseprosjekt for forskningsinstitutter

2. Kan man kun søke kompetanseprosjekt?

Nei, kompetanseprosjektet må inngå i hovedprosjektet, men beskrives i egen søknad.

5. Er det mulig med flere kompetanseprosjekter som del av et hovedprosjekt?

Nei

6. Kan U&H-sektoren søke?

U&H-sektoren kan delta som partner i konsortiet. Ha rolle som FoU-leverandør i bedriftsprosjektet og delta som partner i et evt. kompetanseprosjekt. De kan imidlertid ikke stå som søker av kompetanseprosjektet.

7. Kan deler av et hovedprosjekt finansieres, mens andre deler avslås?

Nei, "alt eller ingenting".

8. Hvor høy støttegrad kan prosjektet få?

Statsstøtteregelverket, inkludert bedriftens størrelse, dvs. antall ansatte, omsetning og balanse, samt den enkelte tilskuddsordning og type aktivitet setter grenser for støttegrad for bedrifter.

9. Når får vi vite om søknaden vår blir innvilget, og når kan vi starte prosjektet?

Dere vil få tilbakemelding innen 6. september, og da kan prosjektet starte umiddelbart.

10. Hva defineres som forskningsinstitutt i utlysningen?

På Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner er det organisasjonene nevnt under overskriftene "Forskningsinstitutter" og "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" som i denne utlysningen defineres som forskningsinstitutter. 

11. Hva er forskjellen på begrepene forskningsinstitutt og forskningsorganisasjon i utlysningen?

Et forskningsinstitutt (som definert over) er en av de obligatoriske partnerne i konsortiet. De kan også være søker og partner av et evt. kompetanseprosjekt.

Andre forskningsorganisasjoner (som for eksempel universiteter og høyskoler) kan være FoU-leverandør i hovedprosjektet eller partner i et kompetanseprosjekt.

12. Hva er krav til varighet for prosjektet?

Prosjektene skal ha en varighet på 24-36 måneder, og må avsluttes innen utgangen av 2024.

13. Hvilke aktiviteter kan få støtte?

Kostnader knyttet til forskning og utvikling og pilotering kan det gis tilskudd til gjennom Grønn plattform. Noe tilskudd kan være utstyrsinvesteringer, bl.a. ifbm. Siva sine katapultsentre. Større investeringskostnader må søkes hos ENOVA separat. Innovasjon Norge kan gi risikolån og tilbyr tjenester innen eksport.

14. Kan vi ha med Phd-utdanning i Kompetanseprosjektene?

Ja.

15. Kan vi søke støtte til investeringer i nye produksjonsanlegg eller til omlegging av eksisterende produksjon?

Nei, det gis ikke tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg i denne utlysningen av Grønn plattform.

16. Kan vi søke støtte fra Enova gjennom denne utlysningen?

Nei. Enova er med i Grønn plattform samarbeidet, men deltar ikke i denne utlysningen. Prosjekter som ønsker å søke støtte fra Enova kan gjøre det gjennom Enovas ordinære støtteprogrammer.

17. Hvilke kostnader kan dekkes for bruk av katapult-senter?

Kostnader for bruk av katapult-senter finansieres ikke av Siva i denne utlysningen.

18. Hva er minimumskravet på størrelsen på prosjekt?

Hovedprosjektet må til sammen ha et tilskuddsbehov på minst 50 MNOK. Av dette skal bedriftsprosjektet be om minimum 30 MNOK i støtte og maks 100 MNOK. Grensene for et evt. kompetanseprosjekt er 10-40 MNOK i støttebehov.

19. Må andel egenfinansiering og kontantbidrag være forpliktet fra bedriftene, før søknaden sendes inn?

Intensjonsbrev (LoI-er) med indikert egeninnsats er obligatoriske vedlegg. Søknader som ikke har obligatoriske vedlegg, vil bli avvist som det står i utlysningen.

20. Kan offentlige aktører og/eller utenlandske aktører delta i prosjekter? Og kan de motta støtte?

Ja, det åpnes for deltakelse fra offentlige aktører og utenlandske partnere. Den offentlige aktøren kan motta støtte dersom den er et foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og er registrert i det norske foretaksregisteret.

Utenlandske forskningsorganisasjoner kan kun motta støtte i et evt. kompetanseprosjekt.

21. Hvorfor er det et krav at støttebehovet skal være over 50 millioner?

Det er for å understøtte utlysningens formål som er å gi tilskudd til store, ambisiøse prosjekter innen grønn omstilling, som dekker større deler av verdikjedene.

22. Hvem kan stå for egeninnsatsen i prosjektet?

Bedriftene.

23. Kan klynger motta støtte?

Nei, klynger kan ikke motta støtte som en partner i prosjektet. Gitt at klyngen er registrert i Brønnøysundregisteret kan de være leverandør. Klyngen kan delta i prosjektet, inkludert ha rollen som prosjektleder, men legg merke til at prosjektansvarlig må være en bedrift.

24. Hvor mye av TRL-skalaen og hvor stor del av verdikjeden må dekkes i prosjektet?

Ingen spesifikke TRL-krav, men minimum ett delprosjektet skal inkludere en plan for hvordan løsningene skal ut i et marked.

25. Vedr. EUs taksonomi: Hvor kan man finne detaljert hva som kan og ikke kan være med?

Vi refererer til hovedprinsippene for EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet. Der nevnes 6 miljømål, inkludert detaljerte tekniske screening kriterier for både hvordan løsninger kan ha vesentlige bidrag – samt hvordan de ikke skal bidra til vesentlig skade.

26. Kan IPR til prosjektresultater avtales fritt mellom bedriftene?

Ja, og IPR bør reguleres i konsortieavtalen.

27. Kan det være uavhengige løp fra bedriftene i hovedprosjektet; Dvs. separate delprosjekter/aktiviteter hvor bedriftene sitter igjen med hver sin IP, og at deler av dette ved behov holdes konfidensielt overfor de andre i konsortiet?

Grønn plattform hovedprosjekt vil vurderes som helhetlige prosjekter. Dersom deler av prosjektet kan løsrives helt fra helheten, anbefaler vi at disse delprosjektene heller søker på våre passende ordinære utlysninger.

28. Kan løpende prosjekter legges inn?

Nei.

29. Vil det fortsatt lyses ut forprosjekter?

Nei.

30. Er det krav til kontantfinansiering i kompetanseprosjektet eller andre krav til egeninnsats (f.eks. in-kind) fra bedriftene?

Nei.

31. Hvordan vet vi hvilken virkemiddelaktør som finansierer prosjektet?

I søknadsbehandlingen vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA dele prosjektfinansieringen etter hva som er mest hensiktsmessig for det enkelte prosjekt.

32. Hva legges i begrepet delprosjekt i den reviderte utlysningen?

Delprosjekt er en måte å dele opp prosjektet i mindre enheter. Dette er en terminologi, og man kan også for eksempel bruke arbeidspakker og aktiviteter eller lignende om man ønsker det. Husk at delprosjektene må henge sammen, og at det skal være merverdi av felles støtte fra Grønn plattform.

33. Skal man ha delprosjekter, eller kan man definere et hovedprosjekt som inneholder arbeidspakker, dvs. slik vanlige søknader til Forskningsrådet og Innovasjon Norge gjøres?

Det skal være en søknad for hovedprosjektet. I mal for prosjektbeskrivelsen legges det opp til at prosjektet kan deles opp i et antall delprosjekter som skal beskrives. For delprosjektene kan man definere arbeidspakker alt etter hva som er mest hensiktsmessig.

Unntaket er for et evt. kompetanseprosjekt som er en egen søknad under hovedprosjektet.

34. Hva er minimumsdeltagelse av et forskningsinstitutt i et konsortium? Er det noe minimum?

Nei, men det er et krav å ha med et forskningsinstitutt i konsortiet.

35. Hva er timesatsen for egeninnsats?

Reelle kostnader skal legges til grunn ved budsjettering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.