Obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2023

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser i 2023 ut inntil 600 mill. kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter med oppstart i 2024. Fristen for å sende inn skisse var 8. mars 2023.

Om årets Grønn plattform-utlysning

Årets utlysning (fullstendig utlysningstekst er nå publisert) er den tredje utlysningen i regi av Grønn plattform. Søknadsfristen er onsdag 7. juni 2023, kl. 23:59. Som i 2022 vil det i år være krav om å sende inn skisse i forkant av hovedutlysningen. Innsendelse av skisse er obligatorisk og utgjør første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning. Søknader til hovedutlysningen som ikke er basert på skisse innsendt innen skissefristen, vil bli avvist.

Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak for årene 2024 og 2025. Samlet behov for støtte per prosjekt skal ligge mellom 30–80 mill. kroner. Støtten gis i henhold til statsstøtteregelverkets artikkel 25 – støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Forventet vedtak for bevilgningene er i løpet av desember 2023.

Om skisseutlysningen (nå gjennomført)

Søknadsfrist for obligatorisk skisse var 8. mars 2023, kl. 13:00.

Formålet med skisseutlysningen

Målet med skisseutlysningen er å mobilisere til prosjektideer og konsortier som kan bli til konkurransedyktige prosjektsøknader til Grønn plattform. Vi ønsker gjennom skissene å bidra til at potensielle søkere kobles sammen i større og mer slagkraftige konsortier henimot hovedutlysningen. Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i formålet med Grønn plattform før dere sender inn en skisse.

Hvem kan sende inn skisse?

Det er primært norske bedrifter og norske forskningsinstitutter som er målgruppen for Grønn plattform. Andre typer organisasjoner og virksomheter med aktivitet i Norge kan også sende inn skisse, forutsatt at de har et norsk organisasjonsnummer. Det er imidlertid kun norske bedrifter eller norske forskningsinstitutter som kan sende inn en søknad til hovedutlysningen. For hvilke forskningsinstitutter dette gjelder, se informasjonssiden Godkjente forskningsorganisasjoner og overskriften "Forskningsinstitutter" og "Andre godkjente forskningsorganisasjoner". Enkeltpersonsforetak kan ikke sende inn skisse eller søknad.

Hvem kan delta?

Grønn plattform er åpen for alle teknologiområder, bransjer, sektorer og næringer. Både næringsliv/bedrifter, forskningsinstitutter, offentlig sektor og andre organisasjoner kan være deltagere i et Grønn-plattformprosjekt.

Hvordan fylle ut og sende inn en skisse?

 • Logg inn på hos Innovasjon Norge, og finn lenke til Grønn plattform skisseskjema nedenfor feltet "Kom i gang her". Denne lenken vil først være på plass i løpet av uke 5.
 • Alle felter i skjemaet er obligatoriske og skal fylles ut.
 • En skisse som ikke er innsendt innen fristen eller mangelfullt utfylt, vil ikke bli vurdert og vil dermed heller ikke kvalifisere til å kunne sende inn søknad til hovedutlysningen.
 • Skissen skal skrives på norsk eller engelsk. Bruk gjerne norsk om dere kan.
 • Skissen skal være strategisk forankret i bedriften eller forskningsorganisasjonen som sender inn skissen (prosjektansvarlig aktør).
 • Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn. Dere får automatisk bekreftelse fra portalen på at skissen er mottatt. Det er deres eget ansvar å sjekke at dere får en slik bekreftelse.

Hvordan vil skissen bli behandlet?

Innkomne skisser vil bli vurdert administrativt av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Dere vil motta en skriftlig respons på skissen der vi først og fremst gir dere en tilbakemelding på det skisserte prosjektets relevans. Dere får også anbefalinger ut fra føringene og kriteriene som gjelder Grønn plattform, se de sju punktene nederst på denne siden. Tilbakemeldingen vil dermed ikke være en faglig vurdering av hvordan hovedutfordringen i det skisserte prosjektet skal løses. Dersom det skisserte prosjektet passer bedre innenfor andre ordninger og virkemidler, vil dere få en klar anbefaling om det.

Tilbakemelding på skisser vil bli gitt fortløpende og senest fredag 14. april 2023.

Vi oppfordrer til samarbeid

Tittel på skissene, navn på kontaktpersoner og tilhørende organisasjoner blir offentliggjort på Grønn plattforms nettside. Dette gjør det mulig å utveksle og samarbeide om prosjektideer og prosjektforslag på tvers av skissene. Ta kontakt med oss i Grønn plattform for råd og veiledning. Skisseutlysningen finnes kun på norsk. Les mer på informasjonssiden vår om Grønn plattform.

Generelle føringer for Grønn plattform i 2023

Grønn plattform skal bidra til å akselerere den grønne omstillingen i næringslivet for å nå målet om reduserte klimagassutslipp i 2030 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Prosjektene skal sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv.

Prosjektene kan omfatte grønn omstilling av eksisterende næringsliv eller legge grunnlag for fremvekst av nytt bærekraftig næringsliv og nye grønne verdikjeder. Det handler både om endring av eksisterende produksjonsmetoder og -prosesser gjennom økt bruk av muliggjørende teknologier, forbedring av dagens eller utvikling av ny teknologi, prosesser, produkter, tjenester eller forretningsmodeller. Hensikten er å dreie norsk næringsliv i retning nullutslipp, med økt ressursutnyttelse, opprettholdelse av biologisk mangfold og redusert negativ miljøpåvirkning.

Den grønne omstillingen skal legge grunnlaget for styrket konkurransekraft, for eksempel gjennom økt eksportpotensial, på en måte som sikrer varig verdiskaping og sysselsetting.

Ambisiøse prosjekter der samarbeid er avgjørende

Grønn plattform ønsker å mobilisere ambisiøse prosjekter med flere partnere som ønsker å utvikle nye og mer klima- og miljøvennlige produkter og løsninger i faktisk samarbeid. Faktisk samarbeid kjennetegnes av at alle deltagere i prosjektene er nødvendige for å utløse merverdier. Både reelle risiki og resultater skal deles mellom partnerne. Det forutsettes en balansert innsats mellom partnerne og mellom næringsliv og FoU-aktører, og der omfanget av tilskudd reguleres iht. statsstøtteregelverket.

I Grønn plattform skal prosjektene gjennomføres av et konsortium med minimum tre partnere, der minimum to er bedrifter. Alle partnerne skal inngå forpliktende avtaler om felles gjennomføring av prosjektet. Både bedrifter og forskningsinstitutter kan stå som prosjektansvarlig og sende inn søknad på vegne av konsortiet. Utover minstekravet til deltagelse fra næringslivet kan forskningsmiljøer, offentlig sektor og andre organisasjoner også delta i prosjektet.

Sivas bevilgning til Grønn plattform-prosjektene tildeles gjennom ordningen Norsk katapult og går til deltagende katapult-sentre. Gjennom test og verifisering i industrinære fasiliteter bidrar katapult-sentrene til å gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon/implementering raskere og enklere.

I 2023 ønsker vi å få løftet fram betydningen av offentlig-privat samarbeid både med tanke på gjennomføring og finansiering – der dette kan være relevant.

Styrket vekt på samfunn, klima og miljø

Prosjektene som får støtte fra Grønn plattform, skal gi gevinster i form av reduserte klimagassutslipp og bedre ressursutnyttelse på en måte som sikrer og forbedrer natur og biologisk mangfold. For Grønn plattform 2023 vil det i større grad bli lagt vekt på at søknaden redegjør for hvordan innsatsen bidrar til en grønn omstilling av norsk næringsliv. I tillegg legges større vekt på forventede klima- og miljøgevinster gjennom bruk av livsløpsanalyse eller en annen egnet metode/verktøy.

Prinsippene i EUs taksonomi vil bli lagt til grunn for vurdering av klima- og miljøperspektiver. Taksonomien inneholder seks miljømål. For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet må aktiviteten bidra til at minst ett av de seks miljømålene i taksonomien oppfylles, og ikke være til vesentlig skade ("do no significant harm") for noen av de øvrige miljømålene. De seks miljømålene i EU taksonomien:

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
 4. Omstilling til en sirkulær økonomi
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Det vil også bli lagt vekt på at prosjektene skal vise at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme og bidrar til å øke den samlede verdiskapingen ved at prosjektet skaper verdier for flere enn dem som gjennomfører prosjektet, for eksempel ved å vise til positive ringvirkninger og effekter på sysselsetting og for samfunnslivet for øvrig.

Mål om en balansert portefølje

Grønn plattform har som målsetting å få en balansert portefølje av omstillingsprosjekter som involverer en bredde av norsk næringsliv. Grønn plattform-porteføljen kan styrkes med lavutslippsinnsats i verdikjeder og næringer som ikke er tildelt støtte i 2021 eller 2022. I årets utlysning ønsker vi også at prosjektene har søkelys på  bruk av digital og muliggjørende teknologi i arbeidet med grønn omstilling.

Oppsummering

I Grønn plattform-prosjektet bør dere ha

 • mål om å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som vil akselerere grønn omstilling av norsk næringsliv frem mot 2030 og 2050
 • konkrete mål og høye ambisjoner om verdiskaping, reduserte klimagassutslipp og forbedret tilstand for naturmangfold og miljø
 • høy innovasjonsgrad som utfordrer det etablerte, og som tenker nytt og innovativt om teknologi og marked
 • ambisjoner om resultater som kan spres og skaleres og som i tillegg vil gi varig verdiskaping og økt konkurransekraft, i tillegg til virkninger og effekter både nasjonalt og internasjonalt
 • behov for en bredde av aktiviteter fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering, til implementering, skalering og kommersialisering/industrialisering
 • mål om å bygge sterke verdikjeder som krever et bredt samarbeid på tvers av fag, teknologiområder, kompetansemiljøer, bransjer og sektorer
 • et omfang og ambisjonsnivå som medfører et behov for risikoavlastning utover det som dekkes av ordinære ordninger og virkemidler

Vi anbefaler potensielle søkere å sette seg godt inn i formålet med Grønn plattform før dere sender inn en skisse. Dersom prosjektskissen ikke svarer på alle punktene over, bør dere vurdere mulighetene som ligger i andre ordninger i virkemiddelapparatet (organisasjoner som tildeler støtte til forskning og innovasjon i Norge).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.