Sykliske trender i FoU-utgifter og BNP

av Mark Knell, NIFU

De lærde strides

Det er betydelig kontrovers knyttet til FoU-aktivitetenes sykliske karakter. Schumpeter (1939) foreslo at innovative aktiviteter (investeringer) var motsykliske, altså at innovasjonsaktiviteten er høyere når den generelle aktiviteten i økonomien er lav. Dette er slik fordi alternativkostnadene under en lavkonjunktur er lavere enn ved en høykonjunktur. Han mente at sykliske nedgangstider har en rensende effekt, på samme måte som hans idé om kreativ ødeleggelse. Ny-Schumpeterianske endogene vekstmodeller (Aghion og Howitt, 1998) predikerer at også FoU-aktivitet er motsyklisk. Schumpeter erkjente at innovasjon er noe annerledes enn FoU-aktivitet, noe data fra EUs innovasjonsundersøkelse Community Innovation Survey støtter. Litteraturen har for øvrig bare tangert sistnevnte problemstilling.

På den annen side antyder statistikk fra OECD MSTI-databasen et prosyklisk forhold mellom FoU og BNP (Barlevy 2007; Fabrizio and Tsolmon 2014; Ophem, m.fl. 2019 bekrefter denne observasjonen). Utviklingen over tid i utgifter til FoU (GERD) og næringslivsutviklingen (BERD) har en tendens til å følge samme konjunktursyklus som bruttonasjonalproduktet (BNP). GERD-utgiftene har imidlertid vist en sterk nedadgående trend de siste 40 årene.

Empiriske bevis fra OECD-landene, USA og Norge bekrefter denne prosykliske trenden. Tallene viser at syklisk volatilitet (målt som standardavvik) er høyest i BERD, etterfulgt av GERD og deretter BNP. Dette bekrefter de nylige studiene om syklikaliteten til FoU. GERD er mer stabilt enn BERD på grunn av den relative stabiliteten til statlig finansiering av FoU-aktiviteter.

Hva prioriterer bedriftene i opp- og nedgangstider?

Et spørsmål som er sentralt i samtidsdiskusjoner, er om bedrifter står overfor kredittbegrensninger når de finansierer FoU-aktivitet, og om dette i så fall har betydning for FoU-prosessen. Barlevy (2007) viser at børsnoterte foretak, som han mente ikke opplevde økonomiske begrensninger, utførte mer enn 80 prosent av USAs FoU-aktivitet.

Et annet spørsmål er om bedrifter i større grad vektlegger umiddelbar fortjeneste heller enn langsiktige forventninger i nedgangstider, noe som kan føre til en reduksjon i FoU-utgiftene. I noen tilfeller bruker bedrifter penger på produktinnovasjon, men holder dem tilbake frem til oppgangstidene kommer. Til slutt foreslo Barlevy at selv om produktinnovasjon gjerne avtar i nedgangstider, kan både prosess- og organiseringsinnovasjon øke ettersom bedriftene fortsetter å engasjere seg i omskolering og omorganisering. Implikasjonen av Barlevys (2007) argument er at Schumpeterianske FoU-sykluser kan være prosykliske og produktivitetsforbedrende aktiviteter motsykliske, ettersom det finnes insentiver til å engasjere seg i innovative aktiviteter som omorganisering og omdisponering av ressurser i nedgangstider.

Figur 1 BERD, real BNP og GERD i Norge, OECD-landene og USA. 1982–2018.

Kilde: OECD/MSTI

Litteratur

Aghion, P. and P. Howitt (1998). Endogenous Growth Theory, MIT Press.

Barlevy, G. (2007). On the cyclicality of research and development. American Economic Review, 97(4), 1131–1164.

Fabrizio, K., and Tsolmon, U. (2014). An empirical examination of the procyclicality of R&D investment and innovation. Review of Economics and Statistics, 96(4):662–675.

Ophem, H., Giersbergen, N., Garderen, K.J., and Bun, M. (2019). The cyclicality of R&D investment revisited, Journal of Applied Econometrics, 34:315-324.

Schumpeter, J. (1939). Business cycles: A theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. New York, NY: McGraw-Hill.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.