Koronapandemiens innvirkning på næringslivets FoU

FoU-undersøkelsen for næringslivet har kartlagt koronapandemiens innvirkning på FoU-aktivitet i både 2020 og 2021. Foretakene ble spurt om de startet eller utsatte/avbrøt FoU-prosjekter som direkte følge av koronapandemien. Det var også spørsmål om pandemiens påvirkning på FoU-utgiftene, altså om utgiftene ble økt eller redusert som direkte følge av koronapandemien, eller om utgiftene var upåvirket. Se kapittel 1.1 for mer om koronapandemiens innvirkning på FoU i Norge.

Koronapandemien er en av flere faktorer som påvirker næringslivets FoU

Kapittel 1.2 omtaler utviklingen av næringslivets FoU-utgifter fra 2020 til 2021. Det er en rekke forhold som spiller inn i hvordan FoU-innsatsen endres over tid, og koronapandemien er kun en av disse faktorene. Det er viktig å være klar over at de ulike faktorene ikke nødvendigvis påvirker i samme retning. Et eksempel er at koronapandemien isolert sett kan gi nedgang i FoU-utgiftene for noen foretak, mens andre faktorer fører til at FoU-utgiftene faktisk øker. Her vil vi presentere resultater for hvordan foretakene selv mener koronapandemien har påvirket FoU-innsatsen, sammenliknet med en normal situasjon.

Kun 2 av 10 foretak startet eller avbrøt prosjekter i 2021 på grunn av koronapandemien

De aller fleste foretakene i næringslivet har verken startet eller avbrutt/utsatt FoU-prosjekter som direkte følge av koronapandemien. For alle tre hovednæringene (industri, tjenesteyting og andre næringer) var andelen foretak som oppga ingen påvirkning på FoU-prosjektene rundt 80 prosent i 2021. Det var med andre ord kun 20 prosent av foretakene med FoU som rapporterte om nystartede eller avbrutte/utsatte FoU-prosjekter. I 2020 var bildet noe annerledes. I industri og tjenestenæringer var andelen upåvirkede foretak noe lavere i 2020, rundt 70 prosent. I andre næringer var andelen upåvirkede foretak omtrent uendret.

Figur 1 Koronapandemiens påvirkning på FoU-prosjekter i næringslivet etter hovednæring. 2020 og 2021.Foretak med minst 10 sysselsatte. Prosent av foretakene med FoU. 1

Tall for foretak med FoU som har besvart spørsmålene om koronasituasjonen.

Kilde: SSB, FoU-statistikk

Tjenestenæringene har lavest andel foretak med avbrutte/utsatte FoU-prosjekter

I tjenestenæringene rapporterte 11 prosent av foretakene at de avbrøt/utsatte FoU-prosjekter som følge av koronapandemien uten å starte nye FoU-prosjekter i 2021. Andelen var noe høyere i 2020. I begge årene var den negative påvirkningen på FoU-prosjekter større i industrien og andre næringer enn i tjenestenæringene. I industrien måtte 17 prosent av foretakene avbryte eller utsette FoU-prosjekter i 2021, uten å sette i gang nye prosjekter. Andelen var noe høyere i 2020.

I tjenestenæringene måtte store foretak med minst 500 sysselsatte i liten grad avbryte/utsette prosjekter uten å starte nye prosjekter, kun 3 prosent rapporterte dette i 2021. I industrien og andre næringer var situasjonen annerledes, her var det mer utbredt blant de største foretakene å måtte avbryte/utsette FoU-prosjekter som følge av koronapandemien. I 2021 rapporterte 1 av 4 industriforetak med minst 500 sysselsatte at de hadde avbrutt/utsatt FoU-prosjekt uten å starte nye prosjekter. For denne gruppen var andelen enda høyere i 2020, da rapporterte 1 av 3 foretak dette. For de største foretakene i andre næringer var utviklingen derimot motsatt, med en langt større andel foretak med avbrutte/utsatte FoU-prosjekter i 2021 enn i 2020.

Lite omfang av nystartede FoU-prosjekter

Blant foretakene som faktisk ble påvirket av koronapandemien, ble flere foretak negativt påvirket enn positivt påvirket. Positiv og negativ påvirkning er her målt som henholdsvis startede eller avbrutte/utsatte FoU-prosjekter. For næringslivet samlet rapporterte 9 prosent av foretakene at de startet nye prosjekter uten å avbryte/utsette prosjekter i 2020. Denne andelen ble redusert til 4 prosent i 2021. Til sammenlikning rapporterte 14 prosent av foretakene i 2021 om avbrutte/utsatte FoU-prosjekter uten nystartede prosjekter.

Andelen foretak med nystartede FoU-prosjekter er litt høyere i tjenestenæringene enn i industri og andre næringer. Som tidligere nevnt hadde tjenestenæringene laveste andel foretak med avbrutte/utsatte FoU-prosjekter. Alt i alt fikk dermed koronapandemien minst negative konsekvenser for tjenestenæringene.

I 2020 var det mer utbredt med nystartede prosjekter blant små foretak enn blant de største. 14 prosent av foretak med 10-19 sysselsatte svarte at de startet prosjekter uten å utsette prosjekter i 2020, i 2021 rapporterte kun 5 prosent dette. Til sammenlikning var andelen 4 prosent blant foretak med minst 500 sysselsatte i både 2020 og 2021.

Koronapandemien påvirket næringslivets FoU-utgifter mindre i 2021 enn i 2020

Som figur 2 viser, har koronapandemien påvirket næringslivets FoU-utgifter i 2021, men i noe mindre grad enn i 2020. I forhold til 2020, har flere foretak svart at FoU-utgiftene ikke ble påvirket. 66 prosent av foretakene med FoU rapporterte at koronapandemien ikke påvirket FoU-utgiftene i 2021. Blant foretakene som ble påvirket, førte koronapandemien i mindre grad til lavere FoU-utgifter i 2021 enn i 2020. Andelen foretak som rapporterte at pandemien førte til lavere FoU-utgiftene ble redusert fra 22 prosent i 2020 til 16 prosent i 2021. Andelen foretak som rapporterte om økte FoU-utgifter var 14 prosent i 2020 og 16 prosent i 2021. Dette gjelder hvordan foretakene mente koronapandemien påvirket FoU-utgiftene, sammenliknet med en normal situasjon.

Koronapandemien påvirket industriens FoU-utgifter mest

Koronapandemien påvirket i større grad FoU-utgiftene i industri enn i tjenesteyting og andre næringer, det gjelder både i 2020 og 2021. 21 prosent av industriforetakene rapporterte om at FoU-utgifter ble redusert i 2021 som følge av pandemien, mot 13 prosent i tjenestenæringene. Andelen foretak som rapportert at FoU-utgiftene økte på grunn av pandemien, var tilnærmet lik i industrien og tjenestenæringene i 2021. I 2020 var andelen derimot større for industrien enn for tjenestenæringene.

Figur 2 Koronapandemiens påvirkning på utgifter til egenutført FoU  i næringslivet etter hovednæring. 2020 og 2021. Foretak med minst 10 sysselsatte. Prosent av foretakene med FoU. 1

1Figuren viser andel foretak som svarte reduksjon/økning i minst én utgiftsart. Omfatter foretak med FoU som har besvart spørsmålene om koronasituasjonen for minst en av utgiftsartene.

Kilde: SSB, FoU-statistikk

Små foretak har økt FoU-utgiftene i større grad enn store foretak

For næringslivet samlet har en større del av små foretak enn store foretak rapportert at FoU-utgiftene økte som følge av koronapandemien, dette gjelder både 2020 og 2021.

Blant foretak med 10-19 sysselsatte rapporterte 20 prosent av foretakene at FoU-utgiftene i 2021 økte som følge av koronapandemien. Andelen foretak med økte FoU-utgifter, synker med foretakenes størrelse. Blant foretak med minst 500 sysselsatte var andelen 9 prosent. Samtidig var andelen foretak som rapporterte om reduksjon som følge av pandemien høyere blant store enn små foretak. 22 prosent av foretak med minst 500 sysselsatte rapporterte om reduksjon i FoU-utgiftene i 2021, mot 16 prosent blant foretak med 10-19 sysselsatte. Andelene var høyere i 2020, men forskjellen mellom sysselsettingsgruppene var i stor grad lik.

Figur 3 Koronapandemiens påvirkning på FoU-utgifter etter sysselsettingsgrupper. 2021. Prosent av foretakene med FoU. 1

1Høyere eller lavere FoU-utgifter: minst en av utgiftsartene har blitt redusert eller økt, mens de andre enten er upåvirket eller ubesvart. Figuren omfatter foretak med FoU som har besvart spørsmålene om koronasituasjonen for minst en av utgiftsartene.

Kilde: SSB, FoU-statistikk

Store industriforetak reduserte FoU-utgiftene

Blant de store foretakene i næringslivet er det særlig industriforetakene som fikk redusert sine FoU-utgifter som følge av koronapandemien. 37 prosent av industriforetak med minst 500 sysselsatte rapporterte om reduksjon i FoU-utgiftene i 2021. Andelen var enda høyere i 2020, 46 prosent. Blant de største foretakene i tjenestenæringene var andelen 18 prosent i både 2020 og 2021. Dette ser vi også for andel foretak som har avbrutt/utsatt FoU-prosjekter uten å starte noen andre prosjekter. Andelen foretak med slik negativ påvirkning er langt høyere for de største industriforetakene enn for de største foretakene i tjenestenæringene.

Foretak med 5-9 sysselsatte også påvirket av koronapandemien

Foretak med 5-9 sysselsatte var ikke med i undersøkelsen for 2020, og er derfor ikke inkludert tallene oppgitt ovenfor. Figur 3 viser at påvirkningen var rimelig lik som for foretak med 10-19 sysselsatte i 2021, når gruppene sammenliknes for næringslivet samlet. 58 prosent av foretak med 5-9 sysselsatte rapporterte at FoU-utgiftene var upåvirket av pandemien, mens andelen var 61 prosent blant foretak med 10-19 sysselsatte. Det blir litt større forskjeller når størrelsesgruppene sammenliknes i de tre hovednæringene. I industrien var det høyere andel foretak som rapporterte om reduserte FoU-utgifter på grunn av pandemien blant foretak med 5-9 sysselsatte enn blant foretak med 10-19 sysselsatte. I tjenestenæringene og andre næringer var det derimot høyere andel foretak som rapporterte at FoU-utgiftene økte i gruppen med 5-9 sysselsatte enn i gruppen med 10-19 sysselsatte.

Koronapandemien påvirket utgiftsartene ulikt

De aller fleste foretakene rapporterte at FoU-utgiftene var upåvirket av pandemien, dette gjelder alle utgiftsartene (lønnsutgifter, andre driftsutgifter m.fl.).

I den grad lønnsutgiftene til FoU-personale ble påvirket, rapporterte litt flere foretak om økning enn nedgang i 2021, næringslivet samlet sett (foretak med minst 10 sysselsatte). 11 prosent av foretakene rapporterte om økning, og 10 prosent rapporterte om nedgang. Brutt ned på hovednæring ser vi at det kun er i tjenestenæringene at flere foretak rapporterte om økning enn nedgang i lønnsutgifter til FoU-personale. I industri og andre næringer var det mer utbredt med nedgang som følge av pandemien. I 2020 rapporterte flere foretak om nedgang enn økning i lønnsutgiftene til FoU, også i tjenestenæringene.

Blant foretak som rapporterte at utgifter til innleid FoU-personale og andre driftsutgifter ble påvirket, rapporterte flere foretak om nedgang enn økning. Det var mer utbredt med nedgang enn økning i både 2020 og 2021. Dette gjelder også investeringer i varige driftsmidler (kapitalutgifter).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.