Konkurser i krisetider

av Erik Fjærli, SSB

Økonomiske kriser synes å slå ut likt i de FoU-tunge næringene og i næringslivet for øvrig.

Figuren under viser konjunkturforløpet fra 2007 til og med første halvår 2020. Gjennom finanskriseårene 2008–2009 falt både BNP og investeringer i Fastlands-Norge kraftig. Det samme ser vi etter at Norge og utlandet stengte ned våren 2020. Veksten i næringslivets FoU-utgifter følger stort sett det samme forløpet som veksten i bruttoinvesteringer. Dette er med unntak av årene 2013–2014, noe som kan henge sammen med at FoU-utgifter og investering i realkapital drives av både felles, så vel som forskjellige faktorer. Det er for eksempel nærliggende å anta at oljeprisfallet i 2015–2016 slo ulikt ut for fastlandsinvesteringene og FoU-utgiftene. Basert på erfaringene fra finanskrisen kan vi vente et kraftig fall i næringslivets FoU i 2020.

Konkursindeksen for FoU-tunge næringer viser praktisk talt samme forløp som konkursindeksen for andre næringer. Vi ser at finanskrisen ble etterfulgt av en betydelig økning i antall konkurser, en viss økning i 2018 (parallelt med fallet i investeringsveksten) og et tydelig fall første halvår 2020. Det siste er uventet, men forklares med en midlertidig stopp i konkursbegjæringer fra offentlige kreditorer og kanskje også med kapasitetsbegrensninger i domstolsadministrasjon etc. på grunn av nedstengningen. Oljeprisfallet i 2015 har ikke etterlatt seg synlige spor i konkursstatistikken.

Mønsteret i hvordan FoU-kostnader og konkurser har utviklet seg gjennom perioden, viser for det første at næringslivets FoU og FoU-tunge næringer er like konjunkturfølsomme som andre næringer. For det andre demonstrerer de slående fellestrekkene mellom næringslivets FoU-utgifter og fastlandsinvesteringene at investeringsmotivet i høy grad er til stede også når det gjelder FoU. Kanskje burde man like gjerne bruke uttrykket «FoU-investeringer» i statistikkterminologien?

Et åpent spørsmål er om, og eventuelt hvordan, krisetider utløser innovasjoner. På den ene siden åpner frigjorte menneskelige ressurser og nye behov for nye muligheter og nye markeder. På den andre siden er det lettere å arbeide i medvind enn i motvind, og de fleste eksisterende virksomheter i dag er blitt etablert i gode eller normale tider. Dersom krisen vedvarer lenge, vil venture- kapitalmarkedet kunne tørke inn, mens finansaktørene trår vannet og «samler cash», som under finanskrisen.

Hva den nærmeste fremtid vil bringe, er svært usikkert. Når oppsvinget kommer, vil vi da få se en oppblomstring av innovasjon drevet av en bølge av innovative gründerforetak (altså «creative destruction»), eller vil det være de kapitalsterke teknologigigantene som råder grunnen og befester sine monopoler (en slags «creative accumulation»)?

Figur 1 Makroøkonomiske hovedstørrelser og næringslivets FoU-utgifter (prosentvise endringer fra året før) og konkursindekser for FoU-næringer og andre næringer. 2007–2020.

Kilde: SSB

Forfatter: Erik Fjærli, SSB

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.