Helse i Forskningsrådet

Store demografiske endringer kombinert med økte forventninger til medisinsk teknolog, gir utfordringer for helse- og omsorgstjenesten. Forskningsrådets portefølje tilsvarer omtrent 10 prosent av den offentlig finansierte helseforskningen. Vi finansierer forskning som spenner fra grunnleggende biomedisinsk forskning til målrettet og anvendt helseforskning og forskningsbasert innovasjon i privat og offentlig og sektor.

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 700millioner kroner

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer?

Helsekonferansen 22. mai 2019

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

Strategien skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Én utlysning – fem tema

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • kunnskapsgrunnlaget
 • praksisnær forskning
 • internasjonal orientering
 • på tvers av fag og institusjoner
 • samarbeid mellom forskere, tjenesteutøvere og brukere
 • økt innovasjon

Norges fremste vitenskapelige miljøer får mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet

 • elektronisk infrastruktur
 • vitenskapelige databaser
 • vitenskapelige samlinger
 • vitenskapelig utstyr
 • større forskningsfasiliteter, laboratorier
 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko
 • utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse
 • bioteknologi og samfunn 
 • internasjonalt samarbeid
 • næringsutvikling 
 • kompetanse og infrastruktur
 • klinisk forskning
 • pasientnære problemstillinger
 • persontilpasset medisin
 • helsedata og biologisk materiale i klinisk forskning
 • forebygging og behandling av smittsomme sykdommer 
 • familieplanlegging, reproduktiv helse
 • forskning på helsesystemer og helsepolitikk
 • implementeringsforskning
 • innovasjon i teknologi og metodeutvikling
 • fremme helse og livskvalitet
 • redusere sosial ulikhet innen helse
 • metodeutvikling og analytisk kapasitet og datagrunnlaget
 • brukermedvirkning, personvern, kommunikasjon og formidling
 • forskningsbasert innovasjon 

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.