Grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

Grønn bakgrunn med prikkete linjer formet som veier

Kontakt oss

Grønn plattform

    Ta kontakt om du lurer på noe

Om Grønn plattform

Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling.

Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa Green Deal.

Hensikten er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom større prosjekter. Disse bør omfatte hele verdikjeden fra forskning og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, og Siva vil forvalte midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler slik at søkere skal oppleve prosessen som enkelt.

Flere eksisterende felles ordninger leverer også godt opp til målsettingene for Grønn plattform, blant annet:

Bærekraft og grønn omstilling

Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Grønn plattform ble lansert i regjeringen Solbergs tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020. Regjeringen bevilget da én milliard kroner fordelt over tre år til grønn omstilling i næringslivet.

Målet er å styrke norsk verdiskaping og eksport og sette Norge i stand til å gjennomføre grønn omstilling og skape grønn vekst. Grønn plattform skal også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet til å utnytte mulighetene som åpner seg gjennom EUs Green Deal-satsing innenfor i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.

Bærekraftig grønn omstilling angår hele samfunnet og har bred statlig forankring. Bak Grønn plattform-satsingen står disse fem departementene:

  • Nærings- og fiskeridepartementet
  • Olje- og energidepartementet
  • Klima- og miljødepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Samferdselsdepartementet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.