Porteføljeanalyse for Velferd, kultur og samfunn

Finansiering i 2021

VELKUSAM-porteføljen finansieres i hovedsak av midler fra sektordepartementer (ca. 80 %). I 2021 var VELKUSAM-porteføljens inntekter på totalt 275 mill. kr.

 

Totalt

HELSEVEL-V

KULMEDIA

SAMKUL

VAM

AID

147 599

40 912

0

0

106 687

BFD

32 092

14 095

0

0

17 997

JD

2 700

0

0

0

2 700

KMD

2 861

0

0

2 861

0

KUD

22 965

0

17 665

5 300

0

KD

66 377

7 812

0

48 405

10 160

Budsjett i 2021

274 594

62 819

17 665

56 566

137 544

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) finansierer 54 % av VELKUSAMs samlede inntekter. Departementets føringer for bruk av midlene er økonomisk og sosial sikkerhet og et sikkert, seriøst og omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting. Midlene fordeles mellom budsjettformålene Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL).

Kunnskapsdepartementets (KD) midler fra post 53 skal brukes til særlige strategiske tiltak. Midlene er fordelt mellom SAMKUL (44,4 mill. kr i 2021), VAM (2,8 mill. kr.) og HELSEVEL (7,8 mill. kr). Det er ikke gitt noen tematiske prioriteringer av bruken av midlene for SAMKUL, annet enn en generell styrking av humaniora og allmenn kulturforskning på viktige samfunnsområder, som blant annet fremheves i Humaniorameldingen[1]. De årlige forskerprosjekt¬utlysningene i SAMKUL rullerer mellom tre tematiske hovedprioriteringer. En mindre del av KD-midlene er øremerket sektorpolitiske prioriteringer for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for utvikling av integrerings¬politikken. KD, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD, som bidrar med 1,3 mill. kr), bidrar også med en øremerket bevilgning 2017-2021 på 4 mill. kr til forskning om "forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen", oppfylt gjennom SAMKUL.

I Kulturdepartementets (KUD) tildeling er det gitt føring om at midlene skal prioriteres til forskning om kultur- og mediesektoren (17,7 mill. kr i 2021), og kompetanse- og miljøbygging og generelt mer kunnskap om konsekvenser av digitalisering og endring i økonomiske ramme¬betingelser for kulturliv og medier, og om kultur- og mediepolitikk. KUD har i tillegg en bevilgning på vel 5,3 mill. kr til generell kulturforskning gjennom SAMKUL, for å “styrke og utvide kunnskaps¬grunnlaget for å gjøre samfunnet bedre rustet til å møte store utfordringer”.

Barne- og familiedepartementets (BFD) tildeler midler til forskning på forebyggende arbeid, tiltak og tjenester for barn, unge og familier. I 2020 økte departementet tildelingen med 9 mill. kr til HELSEVEL og VAM, med en føring om å bruke midlene på forskning om effekter og tiltak.
Justisdepartementets (JD) tildeling ble redusert til 3 mill. kr i 2020. Departementet vektlegger at bevilgningen skal brukes for å gi et "kunnskaps¬grunnlag for en bærekraftig innvandringspolitikk."

[1] Humaniora i Norge (Meld. St. 25, 2016–17)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.