Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Prioriteringer

Faglige prioriteringer

Samfunnsutfordringene er sammensatte og krever innsats på tvers av fagområder og sektorer. Samfunnsvitenskap, rettsvitenskap, humaniora, helsefag og teknologiske fag må alle bidra på porteføljens områder, både hver for seg og i samarbeid. I enkelte av porteføljens utlysninger kan særskilte faglige prioriteringer forekomme.

Prioriterte forskningstemaer 2023

Porteføljen prioriterer forskning på fire brede hovedtemaområder, jf. porteføljeplanens kap. 4.2:

 1. Velferdsstatens sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske bærekraft
 2. Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv
 3. Ulikhet, utenforskap og inkludering
 4. Medier, kultur og mangfold

Nedenfor beskrives de prioriterte forskningstemaene for 2023. Forslag til prioriteringer for 2024 og 2025 omtales med forbehold om endringer og flere prioriteringer vil tilkomme. Forskningstemaene er inndelt etter hovedtemaområdene i porteføljeplanen. Investeringsplanen bygger på tematiske og andre prioriteringer i porteføljeplanen, porteføljeanalysen og departementenes føringer i tildelingsbrevene. Den klart største andelen av porteføljens inntekter kommer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I tillegg har porteføljen inntekter fra Kulturdepartementet (KUD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Barne- og familie¬departementet (BFD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

 1. Porteføljeplanens temaområde Velferdsstatens sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske bærekraft
 2. Porteføljeplanens temaområde Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv

Tema for utlysning: Forskning på arbeidslivet og arbeidsmarkedet
Prioriterte tematikker:

 • Grønt skifte i arbeidslivet

Porteføljeanalysen peker på potensialet for mer forskning relatert til det grønne skiftet. Under hovedtemaet om velferdsstatens bærekraft i porteføljeplanen er "betydningen av det grønne skiftet for velferdssamfunnets organisering og bærekraft, håndtering av energifattigdom" et deltema. Under hovedtema "Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv" er det også et deltema om det grønne skiftet; "Grønt skifte i arbeids- og næringsliv: Virksomheters omstillingsevne og strategier for å nå bærekraftmålene. Konsekvenser for arbeidsliv og -marked, ulikhet og velferds¬statens økonomiske bærekraft". Miljømessig omstilling og ansattes kompetanse er også dekket under dette hovedtemaet.

Horisont Europas klynge 2 Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn kommer til å vektlegge det grønne skiftet i 2023-2024 i utlysninger med tematisk relevans for porteføljen (jf. Portefølje¬analysen). At det lyses ut midler nasjonalt på områder som også EU prioriterer kan være en fordel. De nasjonale midlene kan bidra til å finansiere særnorske problemstillinger, men også problem¬stillinger som vi deler med andre land og med fordel kan samarbeide om.

 • Endringer i arbeidsmarkedet og utenforskap

Det er behov for oppdatert forskning om arbeidsmarkedets utvikling. Finansieringen av velferdsordningene avhenger av at flere inkluderes i arbeidslivet, og særlig unge mellom 15 og 29 år. Vi ønsker derfor forskning om hvordan endringene i arbeidsmarkedet bidrar til å inkludere eller ekskludere unge. Denne forskningen vil være viktig for å utvikle arbeidsmarkedspolitikken og nå målet om et omstillingsdyktig arbeidsliv med høy sysselsetting.

År: 2023
Søknadstype: Forskerprosjekt for fornyelse.
Budsjettramme: Inntil 72 mill. kroner.

Tema for utlysning: Arbeid og velferd

Porteføljestyret skal investere i og bidra til å videreutvikle ordningen Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD). Offentlig sektor-ph.d. er brukerstyrte prosjekter, som skal bidra til å øke forskerrekruttering og -kompetanse til offentlig sektor, og styrke samarbeidet med forskningsmiljøer. Det er en ordning som egner seg spesielt godt for forskningssvake sektorer. Ordningens utlysning inkluderer frie midler og øremerkede midler, og er løpende innenfor et kalenderår til midlene er brukt opp. Porteføljestyret øremerker midler til tre OFFPHD.

År: 2023
Søknadstype: Offentlig sektor ph.d.
Budsjettramme: 5,7 mill. kroner (tre ph.d.)

Tema for utlysning: Forskning på tiltak for arbeidsinkludering

Formålet med å lyse ut samarbeidsprosjekter (under søknadstypen KSP – kompetanse og samarbeidsprosjekt) har vært å støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets behov for kunnskap og forskningskompetanse. Kravet om tverrsektorielt samarbeid gjør søknadstypen egnet for praksisnær forskning på tiltak. Tiltaksforskning er etterspurt fra finansierende departementer og vektlegges i porteføljeplanen.

Prioritert tema:
Forskning på tiltak, virkemidler og tjenester for inkludering og økt deltakelse i, og for å forebygge frafall og eksklusjon, fra arbeidslivet. Det vil være spesielt relevant med forskning på tiltak som har som mål å bidra til at folk står lenger i arbeid, og som fremmer et inkluderende arbeidsliv og arbeidsdeltakelse for unge under 30 år og/eller personer med helseutfordringer.

Da utlysningen er en samfinansiering mellom VELKUSAM-porteføljen og porteføljen for Helse prioriteres minst ett prosjekt som har som mål å effektivisere og forbedre arbeidsrettede arbeids- og velferdstjenester, spesielt relevant med forskning på hvordan tiltak skal implementeres for å oppnå ønsket effekt.

Utlysningen har krav om brukermedvirkning og det vil telle positivt med aktivt samarbeid med minst én annen nasjonal eller internasjonal forskningsorganisasjon og tverr- eller flerfaglighet.

År: 2023
Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.
Budsjettramme: 36 mill. kroner.

I tillegg bidrar porteføljen for Helse med 16 mill. kroner, slik at samlet økonomisk ramme for utlysningen blir 52 mill. kroner.

Tema for utlysning: Kulturell endring og kulturelt mangfold

År: 2023
Søknadstype: Unge forskertalenter
Budsjettramme: 48 mill. kr

Det er fortsatt behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag på mange samfunnsområder og -utfordringer. Analyser som også omfatter samfunnets kulturelle dimensjoner historiske, normative, språklige og kommunikative, religiøse og estetiske aspekter ved dagens samfunn og samfunnsutvikling kan bidra til et utvidet kunnskapsgrunnlag for politiske veivalg og offentlig ordskifte om viktige samfunnsutfordringer, som bl.a. er beskrevet i Langtidsplanens tematiske prioritering Tillit og samhørighet, i tillegg til Samfunnssikkerhet og beredskap og samfunnsoppdraget Ungt utenforskap.
Kunnskap om kulturell endring og kulturelt mangfold er sentralt i et stadig mer kulturelt, etnisk og religiøst mangfoldig Norge. I VELKUSAMs porteføljeplan er det visse tematikker knyttet til ulikhet og utenforskap som er særlig aktuelle i en utlysning om kulturell endring og kulturelt mangfold:

 • Ulike befolkningsgruppers deltakelse i arbeidsliv, kultur, sivilsamfunn, politikk, offentlighet, frivillighet og mediebruk.
 • Barn og unges oppvekstvilkår, herunder barnefattigdom, sosial ekskludering og annet utenforskap Nye sosiale og kulturelle skiller

3. Porteføljeplanens temaområde Ulikhet, utenforskap og inkludering

Tema for utlysning: Barn og unge

År: 2023
Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Budsjettramme: 40 mill. kr

Det legges opp til en utlysning av midler som er bevilget fra hhv. BFD, KD og HOD. Utlysningen vil ha en økonomisk ramme på 40 mill. kr. Det er samlet bevilgning fra de tre departementene for 2023 og 2024. Utlysningen er utformet i samarbeid med UTDANNING og HELSE.

4. Porteføljeplanens temaområde Medier, kultur og mangfold

Tema for utlysning: Kulturell endring og kulturelt mangfold

Jf. omtale av denne utlysningen ovenfor. Det er behov for forskning om kulturell endring og kulturelt mangfold knyttet til ulike samfunnsutfordringer også på dette temaområdet i porteføljeplanen, særlig angående:

 • Individ-, gruppe- og fellesverdier

År: 2023
Søknadstype: Unge forskertalenter
Budsjettramme: 48 mill. kr

Midlene til forskning på medie- og kultursektoren er i perioden 2019-2023 disponert i sin helhet. Det er med andre ord ikke midler til å lyse ut midler til temaet i 2023. Framtidig finansiering er usikker.

Anvendelsesområder

Forskningen i porteføljen er tematisk bred, og kunnskapen vil kunne ha mange interessenter og anvendelsesområder – i første rekke arbeids-, velferds-, kultur- og mediesektorene og de respektive politikkområder og departementer.

FoUoI-verdikjede

Investeringsplanen inviterer til en kombinasjon av strategisk grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon. Hovedvekten i de største utlysningene vil rettes mest mot grunnleggende og anvendt forskning.
KSP gir muligheten til forskning hvor problemstillingene er strategisk forankret i praksisfeltet og utføres i samarbeid mellom forskningsmiljøer og brukere.

Prioriterte deltakelser i europeiske partnerskap og andre internasjonale utlysninger

 • Det vil bli løpende utlysninger av utenlands- og gjesteforskerstipend for å styrke internasjonalt forskersamarbeid.
 • “Collaboration of Humanities And Social Sciences in Europe (CHANSE)”: Nettverket av 27 forskningsråd i Europa gjennomfører programmet “Transformations: Social and cultural dynamics in the digital age”. Formålet er å øke kunnskapen om hvordan digitale innovasjoner fører til sosiale og kulturelle endringer, og hvordan digitale innovasjoner påvirkes av samfunn og kultur. Søknadsbehandlingen ble avsluttet i 2022. Porteføljen skal medfinansiere to prosjekter med prosjektstart høsten 2022.
 • NordForsk:
  • Nordisk-baltisk forskningsprogram om fremtidens arbeidsliv: 5 mill. kr i 2023.
  • Call for research project proposals: Welfare among Children and Young People in the Post-Pandemic Nordics | NordForsk
 • Medlemsavgifter:
  • JPI More Years, Better Lives
  • NORFACE

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.