Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter indikerer langsiktige effekter av innsatsen, der også en rekke andre faktorer spiller inn, ikke minst finansielle forhold. Et godt utviklet utdanningssystem har avgjørende betydning i arbeidet med å løse de store samfunnsutfordringene. De forventede langsiktige effektene av forskningsinnsatsen vil være at vi har framtidsrettede utdanning og opplæringstilbud for barn og unge, gode og fleksible utdannings- og opplæringsmuligheter for hele befolkningen, at vi har et omstillingsdyktig arbeidsliv med kvalifisert arbeidskraft og en kompetent befolkning som deltar aktivt i samfunnslivet. Dette er forutsetninger for at vi skal kunne få samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning, premisser for et godt utviklet demokrati og for digitaliseringsprosessene. Effektevalueringer vil kunne vurdere denne innsatsens innvirkning og merverdi sett opp mot de ønskede effektene. Resultater fra nasjonale kartlegginger, slik som PISA, og annen statistikk og kompetansekartlegginger som gjøres, er viktige for å kunne si noe om effektene i så måte. Videre kan samfunnseffekter anslås gjennom forskningsbaserte evalueringer og kunnskapsoppsummeringer. Her kan man undersøke forskningens faktiske gjennomslag i samfunnet, hvordan forskning anvendes og hvor synlig det er i politiske prosesser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.