Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Utdanning og kompetanse er et premiss for måloppnåelsen på alle områder i Forskningsrådets strategi, og våre investeringer og forskningspolitiske rådgivning vil være særlig viktige for måloppnåelsen på flere enkeltområder. FoUoI på feltet er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål.

For at forskningen i porteføljen skal være utfordringsdrevet, vil samspill mellom forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv, myndigheter og organisasjoner være nødvendig. Porteføljen følger opp strategien ved å bidra til et velfungerende forskningssystem, til bærekraftig utvikling og omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Dette gjøres gjennom tiltak som stimulerer til tett samarbeid mellom forskning, utdanning og praksis, tiltak som styrker sektorens evne til å ta i bruk forskning, i kombinasjon med tiltak som understøtter nyskaping, mobilisering, kunnskapsspredning og nye samarbeidskonstellasjoner.

Investeringslogikken viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen. Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle målbildet. Det er viktig å se utlysningene og prosjektene i en større sammenheng, og hvert prosjekt som enkeltsteg innenfor en større resultatkjede fra forskning til bruker. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler, og tett samarbeid mellom relatert porteføljeområder er nødvendig for å oppnå forventede virkninger og samfunnseffekter. En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 07:59 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.