Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor samisk forskning. Porteføljen omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Innsatsen er ambisiøs og utfordringene er sammensatte, noe som krever innsats fra ulike fagområder og sektorer. Det etterspørres forskning fra alle disipliner på tvers av fag og fagområder. Porteføljen omfatter flere disipliner hvorav hovedtyngden er innen humaniora og samfunnsvitenskap. Innsatsen omfatter også disipliner innenfor naturvitenskapelig forskning som har en tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap, særlig medisin og helsefag og økologi.

Tema

Porteføljen dekker forskning innenfor og på tvers av seks bredt definerte temaområder;
1) historie, kulturarv og kulturuttrykk, 2) språk, 3) levekår og befolkningsutvikling, 4) oppvekst og utdanning, 5) samisk samfunnsbygging, og 6) klima, miljø og næringsutvikling.

Anvendelsesområder

Den bredden av kunnskap som produseres gjennom porteføljens prosjekter har mange mulige brukere, særlig innenfor politikk og forvaltning, utdanning og forskning, samt næringsliv, men også innenfor sivilsamfunnet og befolkningen allment. Anvendelsesområdene er hovedsakelig offentlig sektor og de tilhørende politikkfeltene, men resultatene skal også komme til nytte innenfor samiske næringer, bransjer og områder. Porteføljen for samisk er også viktig innenfor den samiske forskningen og fagenes egenproduksjon og utvikling.

FoUoI-verdikjede

Porteføljen omfatter ulike typer kunnskapsproduksjon, fra strategisk grunnleggende forskning via handlingsrettet og anvendt forskning til forskning med brukerinvolvering. De fleste prosjektene kan plasseres innenfor grunnforskning, men det finnes også handlingsrettet og anvendt forskning, hvor forskere designer prosjektet, definerer problemstillinger og metodebruk mm. innenfor gitte tematiske rammer og prioriteringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 22.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.