Porteføljeplanen for Petroleum

Investeringsmål

Regjeringens hovedmål for satsingen på forskning, utvikling og demonstrasjon innenfor petroleumssektoren er økt verdiskaping og sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av petroleumsressursene[2]. Samtidig skal FoU-innsatsen sikre langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling, fremme en konkurransedyktig petroleumsnæring i Norge og bidra til at lavutslippssamfunnet blir realisert[3]. Regjeringens mål er styrende for porteføljen, og reflekteres i både samfunnsmål og brukermål.

Regjeringen vil:

  • fortsette å satse på energi- og petroleumsforskning blant annet for å kunne nå målene om reduserte klimagassutslipp i Norge innen 2030 og nullutslipp i 2050, og nå målene for omstilling, nye grønne næringer og økte eksportinntekter
  • at satsing på petroleumsforskning skal bidra til å videreutvikle næringen og gjøre den lønnsom også i framtiden[4]

Tiltakene i denne porteføljeplanen skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[5]. Målet i Forskningsrådets strategi om Bærekraftig utvikling er i stor grad koblet til de to første samfunnsmålene i Petroleumsporteføljen, slik de fremgår i kapittel 3.1. Forskningsrådets strategi har også en målsetning om Grensesprengende forskning og radikal innovasjon, dette er koblet til alle samfunnsmålene i porteføljen. Målet om Omstilling i næringsliv og offentlig sektor vil også være relevant for porteføljen, og knytter seg i stor grad til det tredje samfunnsmålet for porteføljen.

Forskningsrådets strategi har flere strategiske områder, og denne porteføljen treffer svært mange av disse. Det gjelder blant annet området Hav, der konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer og bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene, er spesielt relevant. I tillegg bidrar porteføljeplanen til å realisere det som faller inn under det strategiske området Grønt skifte, hvor porteføljen har høy relevans til "rask overgang til nullutslippssamfunnet" og "god tilpasning til klimaendringene, samt bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer", dette dekkes i stor grad av samfunnsmålet om at "Norsk forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer er bærekraftig". Det strategiske området Teknologi og digitalisering, herunder forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling er relevant for kompetanse og industri i verdensklasse innenfor norske havnæringer. Videre vil petroleumsporteføljen bidra til det som faller inn under Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem, der godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon, samt høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid tydelig er koblet til samfunnsmålet til porteføljen om kompetanse og industri i verdensklasse innenfor norske havnæringer. Porteføljen skal også følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning[6], og den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for petroleumssektoren, OG21[7].

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (se figur 1). Se vedlegg 1 for en oversiktlig fremstilling av denne porteføljens investeringslogikk.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

[2]Prop. 1 S (2021–2022), Olje- og energidepartementet.

[3]Meld. St. 36 (2020 – 2021), Olje- og energidepartementet

[4]Meld. St. 11 (2021 – 2022), Olje- og energidepartementet

[5]Forskningsrådets strategi 2020-2024 (2020), Forskningsrådet

[6]Meld. St. 4 (2018–2019), Kunnskapsdepartementet

[7]OG21 – A new chapter, (2021), OG21

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.