Porteføljeplanen for Petroleum

Forventede resultater (output)

Resultater er ny kunnskap og kompetanse, nye metoder og demonstrasjoner som oppnås av prosjektene i løpet av prosjektperioden. Resultatindikatorene er direkte knyttet til enkeltprosjekter. Vi vil derfor bruke de tellekantene som prosjektene rapporterer på i sine framdrifts- og sluttrapporter som indikatorer for hvordan det går med enkeltprosjekter. Noen eksempler på slike tellekanter kan være antall vitenskapelige publikasjoner, allmennrettet formidling eller nye patenter. I tillegg kan vi supplere dette med å innhente tilleggsinformasjon eller sammenligne våre data med andre kilder, slik som for eksempel populærvitenskapelige fremstillinger. Indikatorene vil i stor grad være kvantitative. Indikatorene vil ha stor grad av overlapp mellom ulike porteføljer i Forskningsrådet. Dette vil benyttes direkte i porteføljeanalyser, og kan også si noe om i hvilken retning porteføljen utvikler seg over tid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.