Porteføljeanalyse for Petroleum

Alternative investeringsvalg

  • De høye ambisjonene knyttet til reduksjon i klimagassutslipp fra sektoren og den generelle omstillingen til lavutslippssamfunn tvinger frem en sterkere innsats knyttet til lavutslippsteknologi i hele verdikjeden. Spesielt er det behov for prosjekter som kan implementeres raskt for å hjelpe sektoren mot 2030 målene.
  • MarTera er i avslutning. Med det avsluttes det eneste konkrete samarbeidet petroleumsporteføljen har mot EUs virkemidler. Der det er relevant bør porteføljen se etter muligheter for å delta i nye initiativ knyttet til havteknologi eller lavutslippsteknologi. Dette for å utvide mulighetene for norsk leverandørindustri til å komme i inngripen med andre partnere i EU og nye markeder.
  • Petroleumssektoren har mye verdifull infrastruktur på norsk sokkel. I en overgangsfase der andre havnæringer skal vokse, mens vi fortsatt henter ut gjenværende ressurser i bakken, kan optimal bruk og nybruk av infrastrukturen bli viktig. Porteføljen har i dag ingen prosjekter som ser på infrastrukturen i et perspektiv av sirkulær økonomi eller flerbruks perspektiv. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 17:41 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.