Investeringsplanen for Petroleum

Tiltaksplan

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Porteføljestyret vil påse en balansert prosjektportefølje innenfor porteføljeplanens fem temaområder

Alle brukermål relevante

KSP-K, IPN og IPD

Prioritere tilstrekkelig prosjekter knyttet til storulykker og arbeidsmiljø for å opprettholde prosjektvolum i tråd med årlige tildelinger/føringer fra departementene

- Norske myndigheter utøver forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene

- Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien er verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

- Eksisterende og nytt næringsliv har høy utvikling basert på muliggjørende teknologier, inkludert digital teknologi, med tilhørende nye arbeidsprosesser og samarbeidsmodeller.

- Forskningsorganisasjoner tiltrekker seg og utvikler talenter, som er relevante flere forskjellige steder i energisystemet.

FP + andre søknadstyper

Porteføljestyret vil prioritere prosjekter i alle faser av verdikjeden knyttet til energieffektivisering og reduksjon av utslipp av klimagasser.

- Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har til sammen redusert sine absolutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre reduserer utslippene til nær null i 2050.

- Bedrifter i leverandørindustrien utvikler konkurransekraft ved hjelp av forskning, ny teknologi og innovasjon.

 alle

Porteføljestyret vil fremme samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringslivet, samt åpenhet om forskningsresultater

- Forskningsorganisasjoner i Norge utfører verdensledende petroleumsrelevant forskning.

- Forskningsorganisasjoner og næringsliv har høy deltagelse i relevant internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

- Forskningsorganisasjoner tiltrekker seg og utvikler talenter, som er relevante flere forskjellige steder i energisystemet.

- Norge inntar en ledende rolle i fremvoksende næringer og benytter prinsipper fra sirkulærøkonomi, der vår verdensledende petroleumskompetanse og løsninger vil gi et konkurransefortrinn.

FP, KSP-K

Porteføljestyret vil tilby næringslivet bredest mulig inngang til finansiering ved at utlysningene til næringslivet holdes åpne tematisk, men avgrenset til porteføljeplanen.

Alle brukermål relevante.

IPN, IPD, KSP-K

Porteføljestyret vil opprettholde internasjonalt samarbeid i porteføljen i tråd med porteføljeplanens ambisjoner, samt føringer i tildelingsbrev.

- Bedrifter i leverandørindustrien utvikler konkurransekraft ved hjelp av forskning, ny teknologi og innovasjon.

- samt flere andre brukermål

Fellesutlysning Brasil

SUM

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:16 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.