Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplan 2023-2025

Investeringsplan for muliggjørende teknologier 2023-2025 er Forskningsrådets plan for hvordan midlene i de strategiske budsjettformålene som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har fått ansvaret for, dvs. IKTPLUSS, BIOTEK2021, NANO2021 og TEKNOKONVERGENS, skal investeres for at Forskningsrådet skal kunne nå investeringsmålene i porteføljeplan for muliggjørende teknologier.

Porteføljeplanen dekker Forskningsrådets samlede innsats innenfor hele ansvarsområdet til Porteføljestyret for muliggjørende teknologier, dvs. alle forskningsråds- og EU-prosjekter med norsk deltakelse som er merket med en eller flere av teknologimerkingene IKT som forskningsområde, Digitalisering og bruk av IKT, Bioteknologi, Nanoteknologi, avanserte materialer og mikroteknologi. Denne prosjektporteføljen kalles for muliggjørende teknologier (MT-porteføljen). Investeringsmålene for MT-porteføljen er nedfelt i porteføljeplanen og er innrettet mot å understøtte mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi. Investeringsmålene er inndelt i samfunnsmål og brukermål.

MT-porteføljens samfunnsmål:

 • Bærekraftsmålene nås og samfunnsutfordringer løses med ansvarlig utvikling og bruk av teknologi: 
  • Norsk teknologikompetanse bygger på robuste forskningsmiljøer av høy kvalitet og er internasjonalt ledende på utvalgte områder.
  • Norge har et konkurransedyktig næringsliv som anvender forskningsbasert teknologikompetanse for å fremme god balanse mellom å skape økonomisk verdier, sette mennesket i sentrum og respektere planetens tålegrenser.
  • Norge har en innovativ offentlig sektor med god teknologikompetanse som leverer brukersentriske tjenester på en effektiv måte og tilrettelegger for innovasjon i næringslivet.

MT-porteføljens brukermål:

 1. Forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og sivilsamfunnet utvikler og/eller bruker teknologi som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.
 2. Forskningsmiljøene utvikler ny kunnskap og nye metoder innenfor de muliggjørende teknologiene − og i skjæringsfeltene mellom dem.
 3. Bedrifter anvender aktivt endringskraften i de muliggjørende teknologiene til å styrke sin konkurranseposisjon.
 4. Offentlige virksomheter tar i bruk teknologi og digitale løsninger som hever kvaliteten på offentlige tjenester og forvaltning.
 5. Aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet deltar i transdisiplinære samarbeid som utvikler og implementerer teknologi på en ansvarlig måte.

Forut for utformingen av investeringsplanen for muliggjørende teknologier 2023-2025 har Forskningsrådet gjennomført en porteføljeanalyse, dvs. en samlet analyse av de investeringene som har bidratt til dagens MT-portefølje. Prioriteringene og tiltakene som presenteres i investeringsplanen, tar utgangspunkt både i porteføljeplanen, porteføljeanalysen og tilgjengelige utlysningsrammer, og er innrettet slik at de skal bidra til de overnevnte investeringsmålene.

Forskningsrådet er i en krevende økonomisk situasjon. Høsten 2021 ble det besluttet å redusere den samlede utlysningsrammen for perioden 2022-2024 sammenlignet med det Forskningsrådet hadde lagt opp til i investeringsplanen for muliggjørende teknologier 2021-2023. Da revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt fram 12. mai 2022, ble det relativt raskt klart at utlysningsrammen må reduseres ytterligere i perioden 2023-2025 for å bringe Forskningsrådets avsetninger i balanse. Bakgrunnen for dette er engangskuttene fra 2017 til 2021 på poster i statsbudsjettet som finansierer de strategiske MT-budsjettformålene, omdisponeringer av avsetninger på disse postene i 2020 og 2022 og tidligere vedtatte overbevilgninger på MT-feltet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:31 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.