Investeringsplanen for Livsvitenskap

Prioriteringer

Porteføljestyrets egne investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet og har som mål å bidra til å flytte kunnskapens grenser. Den grunnleggende forskningen gir nye innsikter som endrer kunnskapsområder og fungerer i et fruktbart samspill med anvendt forskning og innovasjon.

Porteføljestyret for livsvitenskaps viktigste prioriterer 2023-2025:

  • Fremme grunnleggende forskning for langsiktig kunnskapsberedskap og økt kunnskap om eksisterende samfunnsutfordringer.
  • Fremme kunnskaps- og kompetanseoverføring og anvendelse av livsvitenskapelig forskning på relevante områder og som møter behov i forskning, samfunn og næringsliv.
  • Utvikle virkemidler, indikatorer og måltall for å stimulere til grensesprengende forskning.
  • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.
  • Stille tydelige forventninger til prosjektledere om å være aktive i å søke midler fra Horisont Europa (gjelder særskilt ERC) og andre internasjonale midler.
  • Vurdere behov for strategiske virkemidler for å fremme potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag og også på områder med betydning for samfunnsutfordringer og næringsliv.
  • Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning.
  • Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
  • Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.