Investeringsplanen for Livsvitenskap

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplanen for Livsvitenskap

Forskningsrådets fagportefølje for livsvitenskap favner bredt og omfatter mange fagdisipliner og tema som i 2022 har en verdi på ca 3,7 mrd kroner inkl. EU (unntatt basisbevilgninger). Porteføljen inngår i porteføljen til en rekke porteføljestyrer og finansieres gjennom aktiviteter underlagt disse.

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende samfunnsmål som bygger opp under Forskningsrådets strategi:
 1. Norsk livsvitenskapelig grunnforskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet
 2. Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse store bærekrafts- og samfunnsutfordringer
 3. Livsvitenskapelig forskning leverer kunnskap som muliggjør fornyelse i næringsliv og offentlig sektor

Forskere i hele karriereløpet er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak.

Porteføljeplanen har følgende brukermål:
 1. Forskningsmiljøene utfører nyskapende forskning av høy kvalitet
 2. Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og de beste forskerne har attraktive karriereveier
 3. Norge har gode finansieringsordninger for fremragende forskning
 4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning og har høy etisk standard
 5. Forskningsmiljøene har tilgang til relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
 6. Livsvitenskapelige forskere bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder
 7. Det er gjensidig kompetanseutvikling mellom grunnforskningsmiljøer og miljøer som driver med anvendt forskning og innovasjon
 8. Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid og konvergens mellom livsvitenskapsfag- og teknologiområder og humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved forskningsinstitusjonene

Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter investeringer i Banebrytende forskning (tidligere FRIPRO/FRIMEDBIO) som utgjør om lag 17 prosent av den totale livsvitenskapsporteføljen. Foreliggende investeringsplan gjelder kun for de budsjettmidlene Porteføljestyret for livsvitenskap forvalter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.