Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Prioriteringer

Porteføljestyret legger strategien og totalinnsatsen i Forskningsrådet til grunn for prioriteringer i sitt arbeid, da summen av innsatsen i alle porteføljestyrer og i Styret utgjør totalinnsatsen for omstilling av næringslivet, nyskaping fra institusjonene og regional næringsutvikling.

Porteføljestyrets egen investeringer (investeringsporteføljen) omfatter alle fag- og temaområder og en stor bredde av næringsområder og utfordringer. For omstillingsinnsatsen er målgruppen næringslivet og deres FoU-partnere, og med tyngdepunkt innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg og tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, kultur og finans. Aktivitet innenfor energi og ressursbaserte næringer finansieres i hovedsak av andre porteføljer, bortsett for Grønn-plattform som omfatter hele bredden. Innsatsen for nyskaping fra forskningsinstitusjonene og for regional næringsutvikling treffer hele bredden av temaer, utfordringer og næringer.

Gjennom merkesystemet kan porteføljestyret følge den totale innsatsen, i ulike faser og gjennom type tiltak, som for eksempel sentre, infrastruktur, grunnbevilgning til instituttene, samt tematiske og åpne arenaer. SkatteFUNN samt relevante prosjekter i Horisont2020 og Horisont Europa inngår også i analysegrunnlaget for porteføljen.

Porteføljestyring gjøres gjennom relevansvurdering av søknader og porteføljevurdering av støtteverdige prosjekter, hvor følgende blir prioritert, for å sikre en balansert portefølje og god måloppnåelse:

  • Investeringsporteføljen skal være differensiert iht. næringer/områder
  • Nye investeringer skal prioritere prosjekter rettet mot grønn omstilling og bærekraft
  • Nye investeringer skal prioritere prosjekter med stort direkte eller indirekte eksportpotensial
  • Nye investeringer skal prioritere prosjekter med verdikjedesamarbeid og verdikjedesatsinger fra forskning til produkter og tjenester i nasjonale og internasjonale markeder
  • Ca. 40 prosent av nye investeringer til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) skal gå til å fremme nytt næringsliv gjennom å støtte nye aktører og nye konstellasjoner
  • Ca. 10 prosent av nye investeringer til IPN skal gå til å fremme radikale innovasjoner
  • Investeringsporteføljen skal reflektere at hele landet tas i bruk
  • Investeringsporteføljen skal søke en god kjønnsbalanse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 05:22 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.