Porteføljeplan for Helse

Porteføljens omfang

Denne porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for Helse sitt ansvarsområde. Dette kalles for helseporteføljen og omfatter alle forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Den norske FoU-statistikken deler forskningen inn i seks overordnede fagområder, som igjen er brutt ned i fag og deretter disipliner. Helseporteføljen inkluderer hele fagområdet medisin og helsefag. Mange fag og disipliner under andre fagområder inngår også i helseprosjektene. Det gjelder særlig fagområdet teknologi, men også naturvitenskap og matematikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

Tema

Helseporteføljen er bredt tematisk definert: Human helse og helsefremmende forhold, forebygging, diagnostikk, behandling av sykdommer og funksjonsbegrensninger, rehabilitering og organisering og effektivisering av tjenestene i helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Spesielt for helseporteføljen er at den kan beskrives med Health Research Classification System (HRCS). HRCS-systemet[1] kan brukes på all helserelevant forskning og klassifiserer forskningen på to måter, som helsekategori (tema) og som forskningsaktivitet (forskningsart). HelseOmsorg21-monitor[2] (HO21-monitor) viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. HRSC-tallene sammenholdes med blant annet statistikk om befolkningens sykdomsbyrde i HO21-monitor. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

Anvendelsesområder

Resultater, kunnskap og innovasjon som porteføljen frambringer, har mange brukere i offentlig helseforvaltning på nasjonalt og regionalt nivå innenfor flere politikkområder, praksisfelt, arbeids- og næringsliv, og vil anvendes i hele helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Helse-, omsorgs- og velferdssektoren inkluderer folkehelsefeltet og tannhelsetjenesten, og omfatter alle private og offentlige leverandører av helse-, omsorgs- og velferdstjenester og helsenæringen. I denne planen omfatter velferdstjenestene både de statlige og de kommunale velferdstjenestene, det vil si arbeids- og sosialtjenestene, barnevernet og familievernet. De offentlige tjenestene, dvs. de kommunale og statlige helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Forsknings- og innovasjonsmiljøene selv er også svært viktige brukere av forsknings- og innovasjonsresultater fra helseporteføljen.

Helsenæringen består av en rekke virksomheter som utvikler, produserer og tilbyr produkter og tjenester til bruk i privat og offentlig helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Helseindustrien omfatter bedrifter som driver FoU og produksjon av alle typer medisinske produkter, teknologier og løsninger, som legemidler, diagnostikk, e-helse og velferds produkter/tjenester og medisinsk utstyr.

Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Helseporteføljen omfatter de tre forskningsartene grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Sistnevnte kan spesifiseres i verifisering og pilotering/demonstrasjon. Helseporteføljen omfatter også forskningsbasert innovasjon og tidligfase kommersialisering.

Spesielt for helseporteføljen er at den også kan beskrives med HRCS-systemet som kan brukes til å spesifisere forskningsaktivitet i åtte kategorier hvorav de to første er forskning av grunnleggende art og de seks neste er ulike former for anvendt forskning.

Figur 1. Helseporteføljes omfang. *Andre samfunnssektorer: f.eks. frivillig sektor, utdanningssektor, arbeidsliv, landbruk, miljø etc.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 05:12 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.