Porteføljeplan for Helse

Investeringsmål

Tiltakene i denne porteføljeplanen er forankret i og skal bidra til å realisere hovedmålene i Strategi for Norge Forskningsrådet (2020-2021)[3], særlig de tre overordnede målene Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor.
Porteføljen vil i hovedsak bidra til det strategisk område Helse og velferd, men også til Teknologi og digitalisering, Samhørighet og globalisering og Grønt skifte.

Forskningsrådet skal også følge opp den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HelseOmsorg21[4], Helsenæringsmeldingen[5] samt en rekke gjeldende og framtidige helsepolitiske meldinger og nasjonale strategier under Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar, samt Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er relevant for Forskningsrådets innsats innenfor helse og velferd.

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. De tiltak som settes i gang av Forskningsrådet skal resultere i noen forventede virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk (figur 2). Se vedlegg kap. 9 for en detaljert fremstilling av denne porteføljens investeringslogikk.

Figur 1. Skjematisk illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.