Porteføljeplan for Helse

Forventede virkninger

Virkninger (outcome) indikerer bearbeiding og bruk av resultater på lengre sikt. Dette er altså ikke direkte resultater av et eller noen få FoU-prosjekter alene, og det lar seg vanskelig gjøre å relatere de enkelte virkningene til bestemte prosjekter eller støtteformer. Virkningene er som regel et resultat av mange FoU-prosjekter og også andre innsatsfaktorer satt i system.
For helseforskningsmiljøene kan det bety et vesentlig løft for et forskningsområde eller fag, gjennom økt rekruttering og stillingsvekst, senterdannelser, faglige ressursmiljøer, bedret kjønnsbalanse. Det kan også bety økt internasjonalisering av forskningen og store vitenskapelig eller helsefaglige gjennombrudd. Noen indikatorer kan være:

 • forskningskvalitet og -kapasitet (bibliometri)
 • suksessrate i EUs rammeprogram
 • vitenskapelig høythengende priser
 • medisinske/helsefaglige gjennombrudd
 • framvekst av solide fagmiljøer på forskningsfelt som er viktige for god tjenesteutøvelse

For Helse, omsorg- og velferdstjenestene kan det bety at forskning og innovasjon har gitt virkninger som vellykkede primærforebyggende tiltak, redusert sykelighet hos utsatte grupper, nye retningslinjer for praksis, forbedrede behandlings- og brukerløp, mer effektive tjenester, økt omsorgskapasitet med redusert bemanning. Noen indikatorer kan være:

 • etterlevelse av nasjonale råd/retningslinjer for helsefremmende atferd
 • forskningsbasert politikkutforming
 • nye og effektive folkehelsetiltak
 • nye, endrede eller kvalitetssikrede nasjonale kliniske retningslinjer
 • nye og bedre diagnostikk og behandlingsformer
 • behandlingskvalitet og pasientsikkerhet (kvalitetsregistre)
 • pasient- og brukertilfredshet
 • effektivitet i tjenestene (produksjon)
 • deltakelse fra offentlig sektor (statlig og kommunal) i forskning og innovasjon
 • samhandling i offentlig sektor (statlig og kommunalt nivå) og med næringsliv og sivilsamfunn
 • innovasjonskapasitet i kommunene
 • tillit i befolkningen

For helsenæringen kan det bety vellykkede kommersialiseringsløp for produkter eller tjenester. Noen indikatorer kan være:

 • samarbeid mellom helsenæringen og offentlig sektor nasjonalt og internasjonalt
 • antall kliniske studier initiert av norsk helsenæring i Norge
 • antall innvilgede patenter, lisenser og selskapsetableringer
 • private og internasjonale investeringer i forskning og innovasjon
 • utnyttelse av Helseanalyseplattformen til helseinnovasjoner
 • antall produkter og tjenester utviklet i norsk helsenæring i bruk i helsetjenestene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.