Porteføljeplan for Helse

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak på den ene siden, og forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen på den andre siden. Enkeltutlysninger og resultater fra enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle målbildet. Nasjonale og internasjonale utlysninger og finansierte prosjekter må sees i en større sammenheng, der hvert prosjekt utgjør et skritt på en lengre vei fra forskning til verdiskapende anvendelse. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler og tett samarbeid mellom relaterte porteføljeområder vil være nødvendig for å oppnå forventede virkninger og samfunnseffekter. En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1. Vi vil måle resultater årlig gjennom porteføljeanalyser, mens vurderinger av virkninger og effekter i større grad må gjøres gjennom større analyser og evalueringer over tid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.