Porteføljeplan for Hav

Forventede virkninger (outcome)

Virkninger er resultater av flere prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Disse knytter seg til bruken av resultatene i samfunn, næringsliv og forvaltning. Hav-porteføljen vil bidra til følgende forventede virkninger;

 • Norske forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter) bygger kapasitet og tar i bruk nye løsninger for å øke sin kompetanse om marine økosystemer, og effekter av forurensning og annen påvirkning
 • Forvaltning og næringsliv bruker aktivt kunnskap om marine økosystemer slik at havet og dets ressurser forvaltes og utnyttes på en bærekraftig måte
 • Havnæringene utvikler sammen med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner bærekraftige og sirkulære verdikjeder
 • Havnæringene utvikler sammen med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner produkter, løsninger og tjenester som bidrar til grønn omstilling (redusert miljø- og klimaavtrykk)
 • De forskjellige havnæringene har god sameksistens og driver innenfor naturens tålegrenser
 • Havnæringen bruker aktivt forskning og innovasjon i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, til å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft
 • Økt konkurransekraft, markedsadgang og eksportinntekter i havnæringene

Spesifikt for havbruksdelen av porteføljen er det i tillegg følgende forventede virkninger;

 • Norsk havbruksnæring er strukturert på en måte som forebygger smitte, har god fiskevelferd og har tilgang til vaksiner for tapsbringende sykdommer
  • Antall sykdomsutbrudd av ulike sykdommer
 • Norsk havbruksnæring har bærekraftig og effektiv produksjonsteknologi for alle stadier.
  • Produksjonskostnader
 • Norsk havbruksproduksjon er basert på organismenes biologi, ernæringsbehov og miljøkrav, og utnytter organismenes genetiske potensial
  • Produksjonstid og overlevelsestall for ulike stadier
 • Norsk havbruksnæring er basert på bærekraftige fôrråvarer
  • Andel av fôringredienser fra bærekraftige kilder (LCA)
 • Norsk havbruksnæring er diversifisert og inkluderer oppdrett av nye arter, inkludert lavtrofiske arter
  • Produksjonstall andre arter enn laksefisk
 • Norsk havbruksnæring har god fiskevelferd og bærekraftig produksjon
  • Overlevelsestall, nye velferdsindikatorer og utslippstall

Spesifikt for den maritime delen av porteføljen er det i tillegg følgende forventede virkninger;

 • Autonome og fjernstyrte fartøy:
  • antall planlagte eller realiserte autonome skip med vesentlig bidrag av norsk teknologi
 • Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet:
  • utslipp til luft og vann fra nye fartøy bygget i Norge eller med norsk teknologi
  • antall fartøyer med null- og lavutslipp med vesentlig bidrag av norsk teknologi
 • Sikkerhet til havs:
  • antall ulykker med norske skip eller i norske farvann, samt antall ulykker i verdensflåten påvirket av norsk teknologi og løsninger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 17:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.