Hva er havforskningstiåret?

FNs generalforsamling har besluttet at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Den viktigste drivkraften bak initiativet er de 17 bærekraftsmålene. Havforskningstiåret skal stimulere og koordinere forskningsinnsats nasjonalt og globalt, slik at målene, spesielt mål 14 – Liv under vann, kan nås.

Forskning for endringer i samfunnet

Havforskningstiåret skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havene, sørge for at samfunnet tar kunnskapen i bruk og dermed bidra til at vi når FNs bærekraftsmål.

Samfunnsnytten av forskningen står sentralt og oppsummeres i forventa effekter for samfunnet. Det er det er snakk om at vi skal gå fra "havet vi har" til "havet vi vil ha". Havet vi vil ha skal være rent, sunt, produktivt, forutsigbart, trygt, tilgjengelig og verdsatt.

I havforskningstiåret legges det også stor vekt på temaer som kapasitetsbygging og teknologioverføring, partnerskap, tilgang til data, informasjon og kunnskapsdeling, og kommunikasjon av tiåret. Multinasjonalt samarbeid, interdisiplinært samarbeid og samarbeid mellom sektorer er sentralt.

Ocean Decade Coordination Unit, en del av Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, koordinerer tiåret internasjonalt. Se mer på OceanDecade.org. 

Implementeringsplan

31. desember 2020 vedtok FNs generalforsamling Implementeringsplan for tiåret. Planen inneholder blant annet oversikt over mål, visjon, misjon, ønskede effekter på samfunnet og forskningsutfordringer. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.