Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltaksplan

Tiltak (fra porteføljeplanen)

Prioriteringer i 2023

Aktuelle søknadstyper 2023-2025

Arrangere brede konkurransearenaer og finansiere prosjekter og sentre av høy kvalitet og relevans  

 

De brede konkurransearenaene vil være åpne for alle overordnede tematiske prioriteringer innen energi og lavutslipp som definert over. Karakterene på de fire hovedkriteriene vil være utslagsgivende for hvilke prosjekter som når opp i konkurransen. For prosjekter med tilnærmet lik kvalitet, vil vi i 2023 prioritere prosjekter med tematikk som angitt under ulike tiltak nedenfor.

 

Det vil bli utlyst midler til en ny gruppe med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) tidlig i 2023.  FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder. Det tas sikte på å etablere inntil åtte nye sentre. Det planlegges for en tematisk åpen utlysning, men det er en ambisjon at den samlete porteføljen av FME-er skal ha en tematisk bredde og innretning som er relevant og viktig for at Norge skal nå mål i energi- og klimapolitikken.  Det vil vurderes en eventuell avgrensning mot områder der det nylig er etablert sentre. FME-ene har en sentral rolle i rekruttering innenfor energiområdet og utdanningselementet vil tillegges vekt i utlysningen. Langsiktighet og stabilitet er en styrke ved senterfinansieringen; sentrene må likevel ha evne til å gjenspeile endringer som skjer i løpet av senterperioden og fleksibilitet vil tillegges vekt i utlysningen.

IPN, KSP-K, FME

Finansiere prosjekter på særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye bære-kraftige løsninger  

 

 

Tematisk prioritering: Prosjekter som skal ta frem ny kunnskap om incentiver, virkemidler, reguleringer, forretningsmodeller og løsninger for effektiv og riktig energibruk. Potensialet for energieffektivisering vurderes til å være enormt. Realisering av dette krever imidlertid at kjente løsninger tas bruk i stor skala på kort sikt, og at større samfunnsendringer og nye løsninger tas i bruk på lengre sikt. Det foreslås å prioritere samfunnsvitenskapelig og teknologiske prosjekter som skal bidra til dette.

Tematisk prioritering: Prosjekter innen sikker produksjon og bruk av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger med lavt karbonfotavtrykk. Tiltaket følger opp Regjeringens veikart for hydrogen og øremerkede bevilgninger til dette. Tiltaket skal bidra til å øke kvaliteten og kapasiteten innenfor hydrogenforskningen og bidra til utvikling av nye innovasjoner. Tiltaket omfatter prioritering av tematikken på de åpne nasjonale arenaene under ellers tilnærmet like forhold, internasjonalt samarbeid om hydrogenforskning og samordning med Enova, Gassnova og Innovasjon Norge gjennom Heilo.  

 

Tematisk prioritering: Prosjekter som gir ny kunnskap og/eller ny teknologi som bidrar til økt transportsikkerhet. Endringer i blant annet teknologi og transportvaner medfører nye transportsikkerhetsutfordringer. Økt forståelse av ulykker og hendelser er avgjørende for å kunne iverksette riktige tiltak, og utviklingen av ny teknologi og reguleringer må baseres på kunnskap om samfunnet og menneskers adferd. Utlysningen er åpen for fag og teknologier som bidrar til målet. Kvalitets- og relevansvurderingene vil være utslagsgivende for hvilke prosjekter som når opp.

IPN, KSP-K, KSP-S, FP

Finansiere grensesprengende og kreative prosjekter med radikalt nyskapende tematikk og høy risiko  

Prioriteres ikke i 2023

RNFP

Finansiere grunnleggende forskning innen utvalgt tematikk 

I 2023 prioriteres det å bygge grunnleggende kompetanse innen utvalgte fagområder.

 

Finanseringen skal

sikre kompetansebygging og stabil rekruttering til energiforskning og næringsliv på områder som vil kunne bli flaskehalser for en bærekraftig realisering av Norges klimaforpliktelser.

 

Finansieringen øremerkes utlysning av forskerprosjekter for unge talenter og vil være åpen for prosjekter innen temaet energilagring og fleksibilitet. Temaet konkretiseres i utlysningen.

 

FP

Øremerke midler til kontroversiell tematikk og maktkritisk forskning 

I 2023 utlyses det midler til forskning på problemstillinger knyttet til energiomstilling der offentlig sektor, forvaltningen og samfunnet er viktigste bruker av resultatene. Dette omfatter for eksempel kunnskap som underlag for politikkutforming, om kontroversielle problemstillinger og ikke-kommersielle løsninger for energiomstilling.

Karakterene på de fire hovedkriteriene vil være utslagsgivende for hvilke prosjekter som når opp i konkurransen. For prosjekter med tilnærmet lik kvalitet, vil porteføljestyret i 2023 prioritere prosjekter som tar for seg kontroversielle temaer på områder med sterke motstridende samfunnsinteresser og prosjekter som bygger kunnskap om kraftmarkeder, om reguleringer og andre rammer for aktørenes handlinger i markedet og om konsekvenser for forsyningssikkerhet og fordelingsvirkninger.

KSP-S

Finansiere anvendt forskning, inkludert testing og pilotering 

 

Pilot-T prioritering: stimulere bedrifter til å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller som bidrar til å få ny teknologi raskere over i bruk slik at transportsystemet blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Pilot-E prioritering: skal bidra til at miljøvennlige løsninger som gir vesentlige kutt i klimagassutslipp eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt blir utviklet og tatt i bruk. Utlysningene retter seg inn mot utvalgte, tydelig definerte problemstillinger.

IPN, KSP-K, KSP-S, Pilot-E, Pilot-T

Finansiere prosjekter hvor privat og offentlig sektor samarbeider om å utvikle løsninger og tjenester  

Det utlyses Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor på transportområdet. Det åpnes også for privat/offentlig samarbeid i Pilot-T.

Alle foretak registrert i foretaksregisteret, også offentlig eide foretak som er i en konkurransesituasjon, kan søke IP-N og Pilot-T. Offentlig sektor er viktig partner i FME, KSP-K og KSP-S.

FME, IP-N, KSP-K, KSP-S, Pilot-T

Ta initiativ til samarbeid på tvers av Forskningsrådets porteføljer og aktiviteter og på tvers av sektorer, inkludert fellesutlysninger

Porteføljestyret prioriterer deltakelse i en fellesutlysning som skal fremskaffe viktig sektorovergripende kunnskap om Arealer under press - kunnskapsgrunnlag og nye løsninger for bærekraftig arealforvaltning i Norge. Utlysningen er et samarbeid med porteføljene hav, klima/polar og demokrati, styring og fornyelse.

 

 

 

KSP-S, IPN

Samarbeide med andre virkemiddelaktører 

Samarbeidet med Innovasjon Norge, Enova og Gassnova og Siva i Grønn plattform videreføres.

Det utvikles et "Heilo" på havvind for å synliggjøre virkemiddelapparatets samlede tilbud til sektoren og synliggjøre aktiviteten.

 

Pilot-E, Pilot-T

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.