Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriteringer

For å kunne møte de store utfordringene Norge og resten av verden står overfor, er det nødvendig å få til en omstilling i samfunnet som sikrer en bærekraftig utvikling både miljømessig, sosialt og økonomisk. Offentlig sektor er samfunnets redskap for å sikre fellesskapets interesser, forvalte fellesskapets ressurser og ta vare på og legge til rette for sine innbyggere, og er derfor helt sentral i omstillingen samfunnet må igjennom.

DEMOKRAT-porteføljen skal frambringe kunnskap om offentlig sektors evne og muligheter til å møte store samfunnsutfordringer og kriser, og om hva som trengs for å videreutvikle og styrke et demokratisk, inkluderende og likestilt samfunn. Porteføljen skal gi kunnskap om hvordan vi utvikler en effektiv offentlig sektor, som finner nye løsninger på samfunnsutfordringene i samarbeid med forskningsmiljøer, næringsliv, sivilsamfunn og innbyggere. Nedenfor utdypes samfunnsutfordringene som porteføljens tematiske prioriteringer skal bidra til å løse.

Økt kompleksitet og avhengighet
Sektorprinsippet i offentlig sektor sikrer en ansvars- og oppgavefordeling, men gir samtidig utfordringer knyttet til samordning på tvers av sektor og nivåer. Komplekse samfunnsutfordringer kjennetegnes av at ansvaret for løsningene er spredt på mange aktører, med gjensidige avhengigheter og uforutsigbarhet. Utfordringene går ofte på tvers av juridiske, organisatoriske og profesjonelle skillelinjer, og ulike kunnskaps- og verdisystemer. Hvordan kan offentlig sektor utvikle samarbeidsformer der tjenester og områder ses i sammenheng, og der langsiktige løsninger skapes på tvers av sektorer og nivåer og mellom offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn?

Et åpent, sårbart samfunn i en globalisert verden
Økt globalisering gir muligheter, men også usikkerhet og risiko for alvorlige hendelser knyttet til blant annet klima og miljø, naturkatastrofer, pandemier, energi- og matsikkerhet, informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, terror, sabotasje og kriminalitet. Utfordringene krysser nasjonale grenser og kan ikke sees isolert fra internasjonale forhold. Hvordan kan samfunnet gjøres mindre sårbart, samtidig som det forblir åpent?

Utfordringer for demokratiet
Demokratiet, rettsstaten og de demokratiske institusjonene er bærebjelken for et inkluderende og likeverdig samfunn. Vi ser at demokratier utfordres av økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. F.eks. har økt polarisering satt den kunnskapsbaserte og åpne offentlige debatten under press. Dette ser vi også tendenser til i Norge. Teknologiutviklingen har gitt muligheter for økt deltakelse, men samtidig utfordringer ved at falske nyheter, desinformasjon og konspirasjonsteorier kan spres uimotsagt. Digital kompetanse er ulikt fordelt og kan skape nye skillelinjer. Ny teknologi gir også stater, internasjonale selskaper og organisasjoner muligheter til å samle inn store mengder data som kan utfordre personvern og nasjonal sikkerhet. Økende økonomisk ulikhet vil også kunne påvirke maktfordelingen og tilliten til demokratiet. Et sentralt spørsmål er hvordan fremtidens demokratiske institusjoner vil se ut. Hvordan utvikle demokratiske institusjoner som rommer mangfold og ulike tankesett, og som samtidig motvirker polarisering og utenforskap? Hvordan sikre at myndighetenes maktutøvelse er legitim og transparent, og at det gis mulighet for bred deltakelse og medvirkning?

Velferdsstatens finansielle grunnlag
Norge møter nå krevende utfordringer gjennom blant annet endrede internasjonale rammebetingelser, klimaendringer og kriser. Det har vært en svekket produktivitetsvekst de siste tiårene. Over tid vil oljeinntektene avta, og vi vil få lavere vekst i skatteinntektene, samtidig som statens utgifter øker raskere, som følge av den generelle samfunnsutviklingen og demografiske endringer. I tillegg er det stort etterslep i vedlikehold og oppdatering av kritisk infrastruktur. Velferdsordningene er basert på at forholdet mellom dem som yter, og dem som mottar, ikke blir for skjevt. Hvordan sikrer vi en robust nasjonaløkonomi, som gir finansielt grunnlag for å opprettholde den norske velferdsstaten?

Porteføljestyret har foretatt prioriteringer for å kunne møte disse samfunnsutfordringene. Prioriteringene omtales nedenfor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.