FRIPRO

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag og tema. Gjennom FRIPRO finansierer vi grunnleggende, fremragende forskning, hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv. FRIPRO har tre utlysninger og løpende søknadsmottak.

Fri, grunnleggende forskning viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. FRIPRO skal bidra til dette, og vi lyser ut midler til grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter innenfor alle fagområder.

FRIPRO skal fremme 

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront 
 • dristig og nyskapende forskning 
 • karriere og internasjonal mobilitet for forskere tidlig i forskerkarrieren

I FRIPRO er vi villige til å satse på den dristige forskningen som har mulighet til å gi betydelige fremskritt i fagfeltet, selv om den også har betydelig risiko for å ikke lykkes. Beskriv godt hvordan dere skal håndtere risikoen og alternative planer om de første ikke går som ønsket. 

Hard konkurranse i FRIPRO

FRIPRO er for spesielt dyktige forskere innenfor sine forskningsfelt, og nåløyet er trangt. De siste årene har under ti prosent av søkere fått innvilget søknaden sin. Vi estimerer en karaktergrense på rundt 6,5 (gjennomsnitt av de fire vurderingskriteriene) for innvilgede søknader i årene framover. Derfor er kun søknader med karakter 6 eller 7 på alle vurderingskriterier kvalifiserte for finansiering i FRIPRO. I 2022 ble om lag 25 prosent av disse innvilget. 

Blant de kvalifiserte søknadene legger vi mest vekt på vurderingskriteriene Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter når vi velger ut søknader for finansiering. For detaljert informasjon om hvordan vi velger ut søknader til bevilgning, les "FRIPROs søknadsbehandling" lenger ned.

Kun forskningsorganisasjoner kan søke FRIPRO, eventuelt i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner. Bedrifter og andre foretak kan ikke være samarbeidspartnere, men kan levere FoU-tjenester til prosjektene som underleverandører.

FRIPROs tre utlysninger

Gjennom FRIPRO ønsker vi å nå forskere i ulike stadier av forskerkarrieren. Vi har tre utlysninger, med følgende krav som gjelder fra høsten 2023:

 • Forskere i starten av sin forskerkarriere kan søke Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Når søknaden sendes inn, må du som prosjektleder ha levert doktorgradsavhandlingen din. Dersom du allerede har disputert, må det være mindre enn syv år siden disputasen. Prosjektene har tre års varighet, hvor du som prosjektleder først er to år i utlandet og det tredje året i Norge.
 • Det andre trinnet i karrierestigen er Forskerprosjekt for tidlig karriere, og har erstattet Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO. Alle forskere med 2–7 års erfaring etter doktorgraden kan søke. Prosjektene har 3–4 års varighet, og du kan søke om midler til deg selv, andre forskere og driftsmidler.
 • Det øverste trinnet i karrierestigen er Forskerprosjekt for erfarne forskere, og har erstattet Forskerprosjekt for fornyelse i FRIPRO. Du må ha seks års erfaring etter doktorgrad eller godkjent førstestillingskompetanse for å kunne være prosjektleder. Prosjektene har 3–8 års varighet, og du kan søke om midler til deg selv, andre forskere og driftsmidler. 

Er du usikker på hvilken utlysning du bør velge?

Oppfyller du kravene til mer enn én av FRIPROs utlysninger og er usikker på hvilken du bør velge? Vår generelle anbefaling er å velge utlysningen som er lavest på karrierestigen. Her forventer vi en bedre sjanse for å nå opp i konkurransen om midler.

I tillegg kan alle prosjektledere for FRIPRO-prosjekter søke om midler til utenlandsopphold på 3–12 måneder til de forskningsrådsfinansierte doktorgrads- og postdoktorstipendiatene i sine prosjekter, i utlysningen Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Prosjektledere for Forskerprosjekt for tidlig karriere og prosjekter av de eldre søknadstypene Forskerprosjekt for unge talenter og Unge forskertalenter kan søke om midler til slike utenlandsopphold også til seg selv gjennom den samme utlysningen.

Detaljert informasjon om hvilke krav som gjelder for din søknad, finner du i utlysningene.

Når kan jeg søke?

Vi har løpende søknadsmottak og -behandling i FRIPRO, som betyr at du kan søke når som helst. Det er begrensninger på hvor ofte du kan søke, og søkere som allerede har et FRIPRO-prosjekt eller som har FRIPRO-karantene, må vente lenger med å søke igjen. Prosjektet du søker om midler til, må ha planlagt prosjektstart 8–18 måneder etter du sender inn søknaden. Vi estimerer en gjennomsnittlig søknadsbehandlingstid på 6–8 måneder, med variasjon fra cirka 2–10 måneder. Les videre for detaljer.

Karenstid og karantene

Som prosjektleder for en FRIPRO-søknad, får du ett års karenstid regnet fra datoen du sendte inn søknaden til du kan være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad. I tillegg får du 1–2 års karantene hvis søknaden får karakterer under gitte grenser i panelbehandlingen. Lengden på karantenen er avhengig av hvilken utlysning du søkte om midler fra. I tabellen under ser du hvilke gjennomsnittskarakterer som gir de ulike karens- og karantenetidene. (Karakterskala 1–7, der 7 er høyeste karakter.)

Utlysning 1 års karens
+ 0 års karantene
1 års karens
+ 1 års karantene
1 års karens
+ 2 års karantene
Forskerprosjekt for erfarne forskere  7–5,75 5,5–3,25 3–1
Forskerprosjekt for tidlig karriere/unge talenter 7–4,75 4,5–1 Ingen 
Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet Alle Ingen Ingen

Du kan ikke være prosjektleder for en ny FRIPRO-søknad hvis du har karens eller karantene, men du kan være prosjektdeltaker i andre FRIPRO-søknader og prosjektleder for søknader til andre utlysninger i Forskningsrådet uavhengig av karens- og karantenetiden i FRIPRO. Karens og karantene gjelder for hele FRIPRO, på tvers av utlysninger, med mindre det står noe annet i utlysningen. Det betyr for eksempel at hvis du får karantene for en FRIPRO-søknad om Forskerprosjekt for tidlig karriere, kan du ikke være prosjektleder for en FRIPRO-søknad om Forskerprosjekt for erfarne forskere før karantenen er over.

Du kan lede ett FRIPRO-prosjekt av gangen

Du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen, men du kan søke om et nytt prosjekt i god tid før det pågående prosjektet ditt er ferdig. Det nye prosjektet du søker om midler til, kan starte tidligst dagen etter sluttdatoen i den første godkjente kontrakten for det pågående FRIPRO-prosjektet du leder, og du kan sende inn søknaden 8–18 måneder før planlagt prosjektstart. Begrensningen gjelder uavhengig av hva slags FRIPRO-prosjekt du leder. 

Hvis du er usikker på hvilken dato som gjelder for deg, kontakt saksbehandleren for prosjektet ditt. Du finner kontaktinfo til saksbehandleren i kontrakten for prosjektet, som ligger på Mitt nettsted.

Eksempel

Du leder et Forskerprosjekt for unge talenter. I den første godkjente kontrakten for prosjektet, er prosjektperioden 1.10.2022-31.1.2026. 

Prosjektet har blitt forsinket pga. sykdom og foreldrepermisjoner, og har nå sluttdato 17.8.2026. Forsinkelsene har ingen betydning på når du kan søke igjen. Det er 31.1.2026 som er den viktige datoen.

Du kan søke om et nytt FRIPRO-prosjekt med startdato 1.2.2026 eller senere. Siden du må søke mellom 8 og 18 måneder før den datoen, betyr det at du kan sende inn en ny søknad tidligst 18 måneder før, altså 1.8.2024. Du vil da normalt få svar mellom oktober 2024 og juni 2025.

Hvor lenge før planlagt prosjektstart bør jeg søke?

Vi estimerer en gjennomsnittlig søknadsbehandlingstid på 6–8 måneder, med variasjon fra cirka 2–10 måneder. Det betyr at du bør beregne 2–10 måneder fra du sender inn søknaden til du får svar. Om søknaden blir innvilget, kan det hende du må oppdatere søknaden/gjøre noen endringer før vi godkjenner den. Dere må også ordne eventuelle samarbeidsavtaler og godkjenne kontrakten, og i tillegg trenger dere kanskje tid til å få ansatt stipendiater eller andre i prosjektet.

Hvis prosjektet ditt krever god tid fra dere får vite at søknaden er innvilget til prosjektet skal starte, er det lurt å søke 12–18 måneder før planlagt prosjektstart. Hvis dere kan starte raskt, kan dere søke 8–12 måneder før. Hvis du får svar raskere enn du forventet og gjerne vil starte opp før, godkjenner vi normalt dette. Hvis søknadsbehandlingen tar mer enn 8 måneder, kan du også få godkjent å utsette prosjektstarten om det er nødvendig for prosjektet.

FRIPROs søknadsbehandling

Under er en beskrivelse av hvordan vi behandler søknadene til FRIPRO. 

Forvurdering

Først sjekker Forskningsrådets administrasjon om søknaden oppfyller alle de formelle kravene i utlysningen. Dersom din søknad ikke oppfyller kravene, vil vi be deg om å trekke søknaden og eventuelt sende den inn igjen med nødvendige endringer. Hvis du ikke trekker søknaden, vil vi avvise den, og du som prosjektleder får ett års karenstid.

Fagfellevurdering

Vi sender søknadene til fagfeller som gjør en faglig vurdering av søknadene basert på vurderingskriteriene for utlysningen. Alle søknader skal vurderes av et panel bestående av minst tre fagfeller, og vi definerer disse fagfellene som søknadens eget panel. Hver fagfelle kan delta i ett eller flere paneler.

Hvordan finner vi fagfeller? 

Forskningsrådet har etablert en database av fagfeller som har takket ja til å delta i fagfellevurdering av FRIPRO-søknader, for å raskere og mer effektivt sette sammen paneler med egnet kompetanse for å vurdere søknadene som kommer inn. Dette innebærer at vi henter inn fagfeller uavhengig av når søknadene kommer inn til FRIPRO og supplerer ved behov. Fagfellene forplikter seg for flere år av gangen, og som hovedregel bruker vi samme fagfelle maksimalt i tre år. 

Vi har følgende generelle krav til fagfellene vi bruker: 

 • De skal ha sin arbeidsplass i utlandet.
 • De skal være aktive forskere med solid egenproduksjon, både med hensyn til kvalitet og kvantitet.
 • De bør ha professorkompetanse. Minstekravet er førstestillingskompetanse eller tilsvarende.

Alle innsendte søknader blir sammenlignet med kompetansen til fagfellene i databasen basert på søknadens innhold ved hjelp av kunstig intelligens (KI). Saksbehandlere gjør deretter en vurdering av om de KI-foreslåtte fagfellene passer for å vurdere hver enkelt søknad.

Vi supplerer databasen ved behov med søk i for eksempel Web of Science, Google Scholar og kjente utenlandske universiteter innenfor de ulike fagfeltene. Listen over kilder varierer fra fagfelt til fagfelt. Vi vurderer også søkerens egne forslag til egnede fagfeller eller beskrivelse av egnet kompetanse. 

Habilitet

Fagfellene vurderer sin habilitet for søknadene vi ønsker at de skal vurdere. Vi ber dem være spesielt oppmerksomme på punktene i habilitetsbestemmelsene som handler om samarbeid, vennskap og konflikter. Fagfeller får ikke tilgang på søknader de er inhabile for og deltar ikke i diskusjoner av slike søknader. 

Kompetanse 

Fagfellene vurderer sitt kompetansenivå basert på tittel, mål og sammendrag. Det er derfor svært viktig at du skriver disse tekstene slik at fagfellene skal kunne oppgi sitt kompetansenivå mest mulig presis. Før fagfellene får denne informasjonen, må de samtykke til vår konfidensialitetserklæring. Fagfellene kan velge ett av tre kompetansenivåer på hver søknad: 

 • Specialist (S): The proposal is within your primary area(s) of expertise or connected to your research interests. You are well qualified to evaluate the proposal.
 • Generalist (G): You have a general knowledge of the main subject of the proposal (or at least one of the main subjects if there are several). You are qualified to evaluate the proposal.
 • Minor (M): You have only minor relevant expertise on the main subject(s) of the proposal.

Skriv søknaden din slik at den kan forstås av fagfeller med generell kompetanse på forskningsfeltet.

Forskningsrådets kompetansekrav er at minst to av fagfellene i panelet som vurderer søknaden, må ha generalist- eller spesialistkompetanse på søknaden. Hvis panelet kun har tre medlemmer, må alle ha generalist- eller spesialistkompetanse på søknaden. 

Informasjon til fagfellene 

Fagfellene får våre generelle retningslinjer for søknadsbehandling i FRIPRO. De fire vurderingskriteriene (Potensial for å flytte forskningsfronten, Kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring) er utdypet, sammen med en definisjon av karakterskalaen. Vi vektlegger blant annet viktigheten av konsistent karaktergiving og kvaliteten på tilbakemeldingene til søkerne. 

Søknadsvurdering 

Panelmedlemmene leser og vurderer søknaden, og de sender inn hver sine foreløpige vurderinger før panelet møtes digitalt for å diskutere søknaden. I møtet diskuterer de søknaden og kommer fram til en omforent vurdering med karakterer.

Én og samme fagfelle kan delta i flere panelmøter på én dag, sammen med de samme eller forskjellige fagfeller. Hvor mange, avhenger av hvor mange søknader det er kommet inn omtrent samtidig som er egnet til å bli vurdert av de samme fagfellene.

Forskningsrådets ansatte deltar i møtene, men ikke i den faglige diskusjonen. Vi har en veiledende rolle og bidrar til felles forståelse av vurderingskriteriene og karakterskalaen. Vi sikrer at alle kommer til orde, håndterer inhabilitet i tråd med reglene og stopper diskusjoner om forhold som ligger utenfor panelets mandat. Vi kontrollerer at vurderingstekstene er i henhold til panelets beslutning og oppfyller våre kvalitetskrav. 

Vedtak

Porteføljestyret for banebrytende forskning fatter vedtak om bevilgning, avslag og karantene annenhver måned (normalt partallmåneder). Hvilke søknader som blir innvilget, er avhengig av tilgjengelig budsjett og et sett regler for prioritering av søknader til bevilgning. 

Reglene vedtas av porteføljestyret og skal bidra til å oppnå FRIPROs formål og prioriteringene beskrevet i utlysningene, samt sikre likebehandling. Administrasjonen (Forskningsrådets ansatte) legger fram lister for porteføljestyret med hvilke søknader som skal innvilges og avslås ifølge reglene. 

Budsjettet for hver vedtaksrunde tilsvarer andelen av tildelingsrunder det året (normalt seks), og er altså uavhengig av antall søknader som er klare for vedtak. Dette betyr at FRIPROs årlige budsjett ikke vil bli brukt opp tidlig på året selv om det skulle være mange søknader til behandling da.

Regler for vedtak for søknader til FRIPRO

Kun søknader med karakter 6 eller 7 på alle vurderingskriterier er kvalifiserte for finansiering i FRIPRO. Alle søknader under kvalifiseringsgrensen for finansiering i FRIPRO, får avslag. Prosjektledere for søknader som får karakterer lavere enn karaktergrensene for karantene (se avsnitt lenger opp om karantene), får karantene. 

Kvalifiserte søknader er med i konkurransen om midler i tre vedtaksrunder. Hvis søknaden din er kvalifisert, men ikke innvilges i den første vedtaksrunden den er med i, får den en ny sjanse i neste vedtaksrunde. Dersom den ikke innvilges da heller, blir den med i en tredje og siste runde. Søknader som er med i sin andre eller tredje runde, konkurrerer på lik linje med nyinnkomne søknader. Denne metoden vil bidra til å utjevne eventuelle tilfeldige kvalitetsforskjeller for søknader til behandling i ulike deler av året, og sikre at kvaliteten på innvilgede søknader er likest mulig, uavhengig av når de er sendt inn.

Søknader vil bli innvilget inntil budsjettet avsatt til vedtaksrunden er brukt opp, i henhold til regler for prioritering av søknader til bevilgning. Reglene kombinerer karakterer, prosjektleders kjønn og utjevning av søknader mellom fagområder og FRIPROs tre karrieretrinn:

 1. Ikke-kvalifiserte søknader avslås en bloc. Prosjektledere for søknader med karakterer under gjeldende karantenegrenser, får karantene.
 2. Inntil 75 prosent av tilgjengelig budsjett for vedtaksrunden tildeles til søknader kun etter karakterer og prosjektleders kjønn. Den detaljerte metoden er beskrevet i dokumentet FRIPRO bevilgningsprinsipper (pdf som åpnes i nytt vindu).
 3. Minst én søknad til hvert karrieretrinn skal innvilges hver runde.
 4. Resterende budsjett for vedtaksrunden tildeles én og én søknad ved hjelp av fire utjevningsmekanismer for å sikre en hensiktsmessig balanse mellom fagområder og søknader til FRIPROs tre karrieretrinn. Også her er detaljene beskrevet i FRIPRO bevilgningsprinsipper (se lenken i punkt 2).
 5. Kvalifiserte søknader som ikke er innvilget, og som har deltatt i tre vedtaksrunder, avslås.
 6. Kvalifiserte søknader som ikke er innvilget, og som har deltatt i én eller to vedtaksrunder, får ingen vedtak, og er med i konkurransen om midler i neste vedtaksrunde.

Tilbakemelding til søkere

Vi informerer om hvilke søknader som er innvilget og statistikk over søknader og karakterer på de respektive utlysningssidene og i nyhetsbrevet.

Hver søker får vedtaksbrev på Mitt nettsted når porteføljestyret har fattet vedtak for søknaden, med tilbakemelding i form av karakterer med skriftlige begrunnelser på de fire kriteriene panelet har vurdert søknaden mot.

Søkere som får avslag, får avslagsbrev, mens søkere som har fått innvilget sin søknad, får brev om bevilgning. Brev om bevilgning inneholder krav om endringer og oppdateringer dere må gjøre før Forskningsrådet og prosjektansvarlig (søkerinstitusjonen) kan inngå kontrakt. 

Hvis du ikke får vedtaksbrev i løpet av noen uker etter vi har annonsert resultater fra en vedtaksrunde, betyr det enten at søknaden din ikke er fagfellebehandlet ennå eller at den var kvalifisert for finansiering, men at det ikke var tilstrekkelig med midler til å innvilge den. Hvis det er tilfelle, er søknaden din med i konkurransen om midler i neste vedtaksrunde.

Ansvarlig porteføljestyre

Det er Forskningsrådets portefølje for banebrytende forskning som har ansvaret for FRIPRO.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.