Ofte stilte spørsmål om Horisont Europa

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles av søkere til Horisont Europa, både i søknadsfasen og når dere skal gjennomføre selve prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på informasjonen på denne siden er veiledende, mens informasjon og dokumenter som du finner på EUs nettsider er juridisk bindende for søkere og prosjekter.

Snarveier til info på denne siden:

Gender Equality Plans (GEP): krav til handlingsplaner for likestilling 

Europakommisjonen har innført krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans, GEP) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere for Horisont Europa-utlysninger. Dette gjelder for utlysninger med frist i 2022 og senere. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Registering og validering

Du søker Europakommisjonens midler via den sentrale søknadsportalen Funding & Tenders Portal. Her finner du alle aktuelle utlysninger til alle deler av Horisont Europa.

For å kunne delta i en Horisont Europa-søknad må organisasjonen din registreres i Funding and Tenders Portal og ha en Participant Identification Code (PIC). En slik kode får du ved å fylle ut informasjonen på siden med deltakerregisteret, Participant Register.

Spørsmål om validering

Registrere juridiske enheter

I utgangspunktet kan alle juridiske enheter som er etablert i et EU-medlemsland eller i et land assosiert til Horisont Europa delta og få finansiering.

LEAR

LEAR er en administrativ rolle og alle organisasjoner må utnevne en LEAR. Vedkommende er ansvarlig for opplysningene i Funding and Tenders Portal og kan endre eller oppdatere informasjon i portalen etter at organisasjonen er validert.

Ofte er det organisasjonens juridiske representant eller en annen nøkkelperson utnevnt av den juridiske representanten, som har denne rollen. Personen bør være tilknyttet organisasjonen på permanent basis. Hvis den nåværende LEAR bytter jobb, skal det utnevnes en ny LEAR så raskt som mulig.

Skrive budsjett og rapportere kostnader

Hva omfattes av eligible costs?

I Horisont Europa skilles det mellom direkte kostnader og indirekte kostnader. Direkte berettigede/godkjente kostnader er utgifter som deltakere faktisk har hatt, som har vært nødvendige for å realisere prosjektet, som kan dokumenteres i form av norsk standard for regnskap, og som er i samsvar med sunn kostnadsstyring. Det omfatter hovedsakelig personalkostnader, innkjøpte varer og tjenester fra tredjepart, reisekostnader og bruk av utstyr.

Rapportering og utbetalinger

Partnerne leverer rapportene sine til koordinatoren gjennom Participant Portal hver for seg. Koordinatoren samler alle rapportene og sender dem til EU.

Dersom en partner ikke leverer rapporten sin til koordinatoren innen fristen, kan koordinatoren velge å sende inn de øvrige rapportene. Kostnader fra partneren som ikke har levert rapport blir registrert som null for den aktuelle rapporteringsperioden, men kan deklareres i neste rapporteringsperiode.

Signere Grant Agreement og Consortium Agreement

Eksempler på Grant Agreement finner du på Europakommisjonens Funding and Tenders Portal under referansedokumenter, Reference Documents.

Alle partnere signerer kontrakten med EU. Prosjektkoordinator og Europakommisjonen signerer først. Deretter signerer alle partnerne en “Accession form to the Grant Agreement”.

Prosjektgjennomføring

Vi anbefaler å bruke regnskapsfører. Har ikke regnskapsfører erfaring fra EUs rammeprogram, anbefaler vi at de gjennomfører kurset "Financial rules of EU reporting" som Forskningsrådet tilbyr gratis.

Bruk av tredjepart / third parties

Tredjepart

Ifølge Kommisjonens definisjon er en "tredjepart / third party" en "legal entity" som ikke har skrevet under på Grant Agreement.

  • En tredjepart involveres i prosjektets aktiviteter via en partner i prosjektet.
  • En tredjepart skriver ikke under på Grant Agreement og er derfor ikke bundet av dens vilkår.

Affilated entity

En "affiliated entity" er en tredjepart med en juridisk forbindelse til prosjektdeltakeren som ikke er begrenset til samarbeidet i selve prosjektet, eller opprettet kun for å gjennomføre prosjektet. Det kan være enten en juridisk eller en finansiell forbindelse.

Husk at status som "affiliated entity" må være forhåndsgodkjent av EU for at utgiftene er støtteberettigede. Det bør derfor fremgå av søknadsteksten hvem som skal inkluderes som "affiliated entity", samt et cirka-budsjett til oppgaven.

Statsstøtte

Tilskudd fra Horisont Europa regnes ikke som statsstøtte fordi midlene kommer fra EU og ikke fra et land.

Hva er EIC Accelerator?

EIC Accelerator står for European Innovation Council Accelerator. Denne ordningen i Horisont Europa retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

Du finner svar på spørsmål om EIC Accelerator i Innovasjon Norges Accelerator FAQ.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.