Aktuelle rapporter om instituttene og instituttpolitikken

Her vil du finne flere publikasjoner knyttet til oppfølging av grunnbevilgningen for instituttene underlagt Retningslinjer for statlig grunnbevilgning av forskningsinstitutter og forskningskonsern, samt oppfølging av forvaltningsinstituttene og Simula, og videre utvikling av instituttpolitikken.

Årsrapporter for instituttene tilordnet retningslinjene for grunnbevilgning

Forskningsrådet publiserer hvert år årsrapporter for instituttene tilordnet retningslinjene for grunnbevilgning. Rapportene gir en kort presentasjon av hvert institutt med en oversikt over de mest sentrale nøkkeltallene, viktige organisatoriske og faglige hendelser og de viktigste publikasjonene, samt en rapport for bruk av grunnbevilgningen. Rapportene er basert på bidrag fra instituttene selv og sammenstilte nøkkeltall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Forskningsrådet. Det utarbeides en rapport for hver av de fire arenaene.

Årsrapporter for instituttene tilordnet retningslinjene for grunnbevilgning

Rapport om oppfølgning av forvaltningsinstituttene og Simula

Regjeringens Strategi for en helhetlig instituttpolitikk ble lansert i februar. Regjeringen definerer instituttpolitikken å gjelde for de 33 forskningsinstituttene og -konsernene som mottar grunnbevilgning gjennom Forskningsrådet, samt ytterligere 12 institusjoner.

Forskningsrådet fikk i oppdrag "å konkretisere innholdet i en felles oppfølging av de 12 instituttene utenfor grunnfinansieringssystemet".

Rapporten konkluderer med en anbefaling om å opprette en felles oppfølgningsarena for de 12 instituttene, som omfatter følgende fire elementer:

  • rapportering av nøkkeltall
  • forskningsfaglig rapportering
  • etablering av møteplasser
  • oppfølgning av vitenskapelig kvalitet på sikt

Rapport om grunnfinansieringen av forskningsinstitutter

Som en oppfølging av Synteserapporten og regjeringens Strategi for helhetlig instituttpolitikk (februar 2020), har Kunnskapsdepartementet bedt Forskningsrådet om å gå gjennom systemet for grunnfinansiering for forskningsinstitutter. Systemet ble etablert av Stortinget i 2008.

Synteserapporten

Synteserapporten, med tittelen En målrettet og effektiv instituttpolitikk, ble lagt ut på åpen høring i november 2018. Etter høringen ble det foretatt mindre justeringer av rapporten før den ble sendt til Kunnskapsdepartementet i januar 2019. 

På grunnlag av rapporten og departementenes arbeid med en ny helhetlig instituttpolitikk, vil vi lage en ny strategi for forskningsinstituttene. 

Evalueringene av de fire instituttarenaene

I perioden 2014-2018 gjennomførte Forskningsrådet evalueringer av forskningsinstituttene, og fulgte disse opp i slutten av 2018 med en synteserapport med anbefalinger til Kunnskapsdepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 16:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.