Forskingsetiske krav

Vi stiller krav til høg forskingsetisk standard i dei prosjekta vi finansierer. Ansvaret for at lovverk og etiske retningslinjer blir følgt, ligg hos verksemda som er ansvarleg for prosjektet.

Alle som søkjer Forskingsrådet må gjere greie for eventuelle etiske problemstillingar i prosjektet og beskrive korleis desse vil bli handterte. Dette vil inngå i søknadsvurderinga.

Forskingsetiske retningslinjer

Du finn oversikt over både generelle og fagspesifikke forskingsetiske retningslinjer hos Dei nasjonale forskingsetiske komiteane.

Retningslinjene omhandlar

  • god forskingsskikk og relasjonen forskarar imellom
  • forholdet mellom forskarar og andre menneske
  • samfunnsansvaret til forskaren

Du kan kontakte Dei nasjonale forskingsetiske komiteane dersom du ønskjer råd om etiske problemstillingar i eit forskingsprosjekt.

Forskingsfusk

Viss du vil varsle om snusk i forsking, skal dette i første omgang varslast til den enkelte aktuelle institusjonen. Det er ulik praksis ved dei ulike institusjonane om korleis varsling skal gå føre seg.

Viss du lurer på noko om varsling av snusk kan du kontakte Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

Relevante veiledninger og retningslinjer om etikk i forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.