Klage på vedtak

Du kan bare klage på feil ved saksbehandlingen eller på at det er vesentlig svikt eller mangler ved måten Forskningsrådet har utøvd sitt faglige skjønn. Du kan ikke klage på de faglige vurderingene.

Dersom du vil klage på en avslått eller en avvist søknad, må du sende klagen innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Forskningsrådets vedtak er unntatt fra forvaltningslovens vanlige klageregler. Klager behandles ikke av vårt nærmest overordnede forvaltningsorgan, men av et eksternt, frittstående klageutvalg.

Saksbehandlingsfeil

Med saksbehandlingsfeil mener vi brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen eller Forskningsrådets egne bestemmelser om hvordan søknader om forskningsmidler skal behandles.

Vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen

Vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvelsen betyr at Forskningsrådet har gått ut over myndigheten vi er gitt til å utøve skjønn i forbindelse med et vedtak. Det kan for eksempel bety at vi har latt utenforliggende hensyn bestemme vedtaket, at vi har fattet vilkårlige, uforholdsmessige eller sterkt urimelige vedtak, eller vedtak som innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

Du kan ikke klage på den faglige vurderingen

Du kan ikke klage på Forskningsrådets faglige vurderinger av søknaden. Vedtak om tildeling av forskningsmidler følger ikke direkte av lov eller forskrift, men fattes på grunnlag av en faglig vurdering av søknadens kvalitet og relevans sett i forhold til en utlysning. Uenighet om innholdet i, og utfallet av, disse vurderingene gir ikke grunnlag for å klage.

Saksgang ved klage

Det er kun den prosjektansvarlige (ved administrativt ansvarlig) som kan sende inn en klage. Klagen må sendes innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal være skriftlig og bør være begrunnet. Vi ber om at du benytter Forskningsrådets klageskjema:

Klagen sendes til post@forskningsradet.no attestert ansvarlig saksbehandler. Vi vil først vurdere om klagen bør tas til følge, og om saken skal behandles på nytt. Dette vil dere i tilfelle få beskjed om.

Dersom vi ikke tar klagen til følge, legger vi saken fram for det eksterne klageutvalget, sammen med vår redegjørelse for saken.

Du får en kopi av redegjørelsen og har frist på tre uker til å komme med eventuelle kommentarer før klageutvalget behandler saken.

Hvis det eksterne klageutvalget mener at Forskningsrådets vedtak er ugyldig, opphever klageutvalget vedtaket og sender saken tilbake til Forskningsrådet for ny behandling.

Særskilte klageordninger

Informasjon om klageordningen for SkatteFUNN fås ved henvendelse til SkatteFUNN-sekretariatet, se www.forskningsradet.no/skattefunn.

For Regionale Forskningsfond, se www.regionaleforskningsfond.no.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:39 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.