Hovudprosjekt Pilot Helse

Neste utlysing av hovudprosjekt er planlagt med frist hausten 2025.

I utlysinga om hovudprosjekt vil du kunne søkje støtte til store prosjekt med tre–fire års varigheit. Prosjekta skal innrettast slik at formåla omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiserast.

Kva kjenneteiknar eit Pilot Helse-prosjekt?

Eit Pilot Helse-prosjekt skal vere

  • basert på erkjende og spesifikke behov i spesialisthelsetenesta og/eller den kommunale helse- og omsorgstenesta som enten er forankra hos pasientar/innbyggjarar eller i tenesta sjølv
  • eit ambisiøst innovasjonsløp mest sannsynleg for framtidig implementering og skalering av løysingar nasjonalt og internasjonalt
  • eit samarbeid mellom fleire aktørar på tvers av offentleg, privat og eventuelt frivillig sektor som varetar perspektivet til brukarane på ein god måte

Eit Pilot Helse-prosjekt må

  • innehalde FoU-aktivitetar som bidrar til utvikling av innovative teknologiar, prosessar, produkt eller tenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
  • inkludere FoU-aktivitetar som bidrar til å sikre at desse løysingane kan implementerast, blir kommersialiserte og blir skalerte i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
  • ha potensial for å gi kvantifiserbare gevinstar både i offentleg og privat sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.