Europeiske fellesprogrammer (JPI)

Norske forskere, aktører i næringsliv og offentlig sektor, kan søke prosjektmidler gjennom felles europeiske utlysninger der Norge deltar, kalt Joint Programming Initiatives (JPI). De felles utlysningene tar som regel utgangspunkt i ulike tematiske utfordringer. For å kunne søke må norske deltagere samarbeide med partnere fra andre land. Finn fellesutlysninger på Forskningsrådets utlysningsside, bruk JPI som søkeord.

 

Sunne og produktive hav (JPI Oceans) retter seg mot utfordringene som gjelder europeiske sjø og hav.
Norge leder sekretariatet for dette fellesprogrammet. 
Kontakt: Hanna Lee Behrens

Fellesprogrammet Klima (JPI Climate - Connecting Climate Knowledge for Europe) har som formål å sammenstille kunnskap og samordne den europeiske klimaforskningen.
Kontakt: Ingunn Borlaug Lid

Urbant Europa (JPI URBAN EUROPE - Global urban challenges, joint European solutions) gjelder sosiale, næringspolitiske og miljømessige utfordringer ved byutvikling.
Kontakt: Ida Ulleberg Jensen

Antimikrobiell resistens (JPI Antimicrobial Resistance) retter seg mot utfordringer knyttet til bakteriell resistens mot antibiotika.
Kontakt: Alexandra Bjørk-Skaflestad.

 

 

Fellesprogrammet Vann (JPI Water Challenges for a Changing World) tar for seg utfordringer knyttet til stadig mer pressede ferskvannsressurser.
Kontakt: Jonas Enge

Mat og helse (JPI A Healthy Diet for a Healthy Life) ser på sammenhengene mellom matproduksjon, kosthold og livsstilsrelaterte lidelser.
Kontakt: Mona Gravningen Rygh

Fellesprogrammet Landbruk, matsikkerhet og klimaendringer (JPI Agriculture, Food Security and Climate Change) koordinerer aktiviteter innenfor landbruk og matsikkerhet under endret klima.
Kontakt: Gudrun Langthaler

Nevrodegenerative sykdommer (JPI Neurodegenerative Disease Research) er den største globale forskningsinnsatsen rettet mot nevrodegenerative sykdommer.
Kontakt: Alexandra Bjørk-Skaflestad.

Fellesprogrammet Kulturarv og globale endringer (JPI Cultural Heritage and Global Change, a new challenge for Europe) koordinerer aktiviteter innenfor kulturarv for bærekraftig bruk og forvaltning.
Kontakt: Eli Ragna Tærum

Kontakt for JPI-samarbeidet

Ingunn Borlaug Lid

    Klima og miljø

ERA-NET er programsamarbeid som omfatter en rekke områder. ERA-NET delfinansierens av EUs rammeprogram Horisont 2020. Du finner fellesutlysninger blant Forskningsrådets utlysninger, søk på ERA.

Forskningmyndighetene samarbeider også om en strategisk energiteknologiplan (SET) for å påskynde utviklingen av lavkarbonteknologi. Du finner mer om finansieringsordninger på EU-kommisjonens informasjonsside om dette.

Samarbeid mellom europeiske land om forskningsprogrammer (Joint Programming Initiatives, JPI) og samarbeid mellom europeiske lands forskningsprogrammer (ERA-NET) skal samordne offentlig finansiert forskning i Europa på en bedre måte og skape et europeisk forskningsområde. Disse tematiske fellesutlysningene skal koordinere data og ekspertise på tvers av landene og frambringe forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Forskningsrådet deltar i alle de ti JPI-ene og et stort antall ERA-NET. Hvert land finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.