Om INFRASTRUKTUR

Moderne og oppdatert forskningsinfrastruktur bidrar til høy kvalitet i norsk forskning og mulighet for samarbeid med de beste internasjonale miljøene, samtidig som det inspirerer gode studenter til å satse på en forskerkarriere. Tidsriktig forskningsinfrastruktur og dyktige forskere er også viktig for å gjennomføre innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig forvaltning på en effektiv måte, og kan bidra til at norske og utenlandske bedrifter velger å legge sin forskningsaktivitet til Norge.

Forskningsrådets midler til forskningsinfrastruktur dekker alle fag- og temaområder. INFRASTUKTUR er en nasjonal konkurransearena som skal bidra til å sikre god kobling mellom finansiering av forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering. Forskningsrådet skal sikre faglig kvalitet og foreta strategiske vurderinger og vektlegge nasjonale prioriteringer gjennom tildelingene.    

Vi finansierer forskningsinfrastruktur som er nasjonalt viktig

Med dette menes forskningsinfrastruktur som

 • har bred nasjonal interesse
 • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
 • forefinnes ett eller få steder i landet, som hovedregel
 • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Dette er forskningsinfrastruktur i INFRASTRUKTUR

 • Avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter omfatter utstyr innenfor alle fagområder og inkluderer store nasjonale laboratorier, utstyrsenheter og forskningsinstallasjoner.
 • Elektronisk infrastruktur (e-infrastruktur)/datainfrastruktur omfatter utstyr, drift og relaterte tjenester for tungregning, datalagring, programvaresystemer og høyhastighetsnettverk samt verktøy for effektiv arbeidsflyt og programvare for simulering og analyse av data. E-infrastruktur omfatter også digitale registre og vitenskapelige databaser. I tillegg inngår vitenskapelige samlinger som omfatter objekter som er digitalisert og systematisert med tanke på vitenskapelig anvendelse.
 • INFRASTRUKTUR støtter primært investeringer i nye, og oppgradering av eksisterende, forskningsinfrastrukturer. Infrastrukturenes driftskostnader skal så langt det er mulig dekkes av prosjekter som anvender forskningsinfrastrukturene. INFRASTRUKTUR kan bidra til finansiering av drift av infrastrukturer i en oppstartsfase, men vil være restriktiv med å gi støtte til langsiktig grunnfinansiering av infrastrukturenes drift utover oppstartsfasen. INFRASTRUKTUR vil kun bidra med midler til langsiktig grunnfinansiering av drift utover oppstartsfasen dersom en rekke vilkår er oppfylt. Disse vil komme klart fram av den aktuelle utlysningsteksten.

Dette er ikke inkludert

 • basisutstyr som det er naturlig at flere forskningsinstitusjoner har
 • forskningsinfrastruktur med en kostnad på mindre enn 2 millioner kroner
 • investeringer over 200 millioner kroner, med mindre Forskningsrådet anbefaler det
 • generering og innsamling av forskningsdata

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.