Godkjente forskningsorganisasjoner

I de fleste utlysningene våre krever vi at prosjektansvarlig eller samarbeidspartner(e) i prosjektene skal være en organisasjon som vi har godkjent som forskningsorganisasjon. For eksempel må prosjektansvarlig for forskerprosjekter, kompetanse- og samarbeidsprosjekter og forskningssentre være en godkjent forskningsorganisasjon.

Disse organisasjonene er automatisk godkjent som forskningsorganisasjon av Forskningsrådet: 

Forskningsorganisasjoner som ikke er automatisk godkjent, kan søke oss om en slik godkjenning. Dersom organisasjonen blir godkjent, vil den bli ført opp på listen nedenfor, under overskriften "andre godkjente forskningsorganisasjoner".

For å kunne bli godkjent som forskningsorganisasjon på bakgrunn av en slik søknad, må organisasjonen falle inn under definisjonen vår på hva en forskningsorganisasjon er: 

En forskningsorganisasjon er en enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter), uavhengig av rettslig status (offentlig- eller privatrettslig) eller finansieringsmåte, som har som hovedformål å drive med uavhengig forskning i form av grunnforskning og/eller anvendt forskning (industriell forskning og eksperimentell utvikling). Organisasjonen skal være registrert i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer. Når organisasjonen også driver med økonomisk aktivitet, skal det være separat regnskapsførsel av den økonomiske og den ikke-økonomiske aktiviteten. Det kan ikke betales utbytte fra organisasjonens aktiviteter, og foretak som har avgjørende innflytelse på virksomheten, f.eks. som aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene organisasjonen oppnår.

Vi stiller i tillegg følgende krav:

 1. Minimum 30 prosent av årsverkene og minst fem av årsverkene til organisasjonen, må være FoU-årsverk.
 2. Organisasjonen må kunne dokumentere at de har drevet uavhengig forskning i tre år.
 3. Det må stå i vedtektene til organisasjonen at
  •  organisasjonen ikke utbetaler utbytte
  • foretak som har avgjørende innflytelse på virksomheten, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene organisasjonen oppnår
  • ved eventuell oppløsning av organisasjonen skal verdier knyttet til uavhengig forskning i sin helhet gå til samme formål

Godkjente forskningsorganisasjoner som blir endret slik at de ikke lenger faller inn under definisjonen eller oppfyller kravene listet opp over, må umiddelbart melde fra om dette til Forskningsrådet.

Legg merke til at Forskningsrådets definisjon av forskningsorganisasjon er ulik definisjonen som blir brukt i EUs rammeprogram, Horisont Europa, blant annet fordi vi må forholde oss til ESA og statsstøtteregelverket. 

Presiseringer om hvilke roller dere kan ha i et prosjekt

En godkjent forskningsorganisasjon kan ikke også være bedrift i søknader til Forskningsrådet. En offentlig enhet som står på listen over godkjente forskningsorganisasjoner, kan ha rollen både som offentlig enhet og som forskningsorganisasjon i søknader til Forskningsrådet, men ikke innenfor én og samme utlysning.

Teknologioverføringskontorer, også kjent som TTO-er (Technology Transfer Office), kan ha rollen som prosjektansvarlig i enkelte prosjekter med støtte fra oss. I de tilfellene vil det stå tydelig i utlysningen at TTO-er kan søke om midler.

Hvordan søker dere om godkjenning som forskningsorganisasjon?

Søknad om godkjenning som forskningsorganisasjon sender dere til post@forskningsradet.no.

I søknaden skal dere dokumentere og begrunne at Forskningsrådets definisjon og hvert av tilleggskravene 1–3 over er oppfylt. I tillegg må dere legge ved nøyaktig dokumentasjon på dette, og i søknaden må dere gi eksakte henvisninger til hvor i vedleggene definisjonen og de ulike kravene er dokumentert. Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • organisasjonens vedtekter
 • regnskap fra de siste tre regnskapsårene med revisors beretning
 • utskrift fra Brønnøysundregisteret (firmaattest)
 • en beskrivelse av den uavhengige forskningen som organisasjonen har utført de siste tre årene, inkludert
  • en oversikt over denne forskningen med finansieringskilde og beløp
  • en oversikt over hvordan resultatene fra denne forskningen er gjort åpent tilgjengelig
  • en liste over fagfellevurderte publikasjoner skrevet i regi av organisasjonen, og som dokumenterer denne forskningen
 • en oversikt over antall årsverk totalt og antall FoU-årsverk utført i organisasjonen det siste året

Liste over godkjente organisasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.