Søknadsresultater for Forskerprosjekt-utlysningene med frist 10. februar 2021

Søkte dere på en av Forskerprosjekt-utlysningene i februar? Her finner dere oversikt over hvilke søknader som er innvilget.

Årets søknadsfrist for utlysninger av Forskerprosjekt var 10. februar. Det ble lyst ut 3,7 milliarder kroner fordelt på fire utlysninger:

Vi mottok 2421 søknader om til sammen 27 milliarder kroner.

På bakgrunn av den lave tilslagsprosenten innenfor temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) gjennom flere år, besluttet Forskningsrådets styre i fjor å bruke rådets avsetninger til å øke tildelingsrammen for dette temaet med 300 millioner kroner i 2021.

Innvilgede søknader i desember

Vi har innvilget 39 søknader om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt innenfor temaet Banebrytende forskning (FRIPRO). Utlysningen er finansiert gjennom Fellesløft IV, et spleiselag der forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet dekker hver sin halvpart av budsjettet på 1 milliard kroner.

Søknader om Stort, tverrfaglig forskerprosjekt innvilget i desember 2021 (Fellesløft IV) (pdf)

 • Tildelte midler: 920 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 4,1 milliarder kroner
 • Behandlede søknader: 174
 • Innvilgede søknader: 39
 • Innvilgelsesprosent: 22,3
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 35 % kvinner, 65 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 36 % kvinner, 64 % menn

Universitetene har prioritert mellom egne kvalifiserte søknader og har hatt mulighet til å øke sitt bidrag til Fellesløftet for at flere søknader skulle kunne innvilges. De øvrige institusjonene fikk tilbud om å samfinansiere sine kvalifiserte søknader. Vedtak om bevilgning er gjort i porteføljestyrene etter tilbakemeldingene fra universitetene og de øvrige institusjonene.

Søknader fordelt på karakterene 3-7: 3: 0,6 % 4: 13,2 % 5: 44,8 % 6: 32,8 % 7: 8,6 %
Søknader til utlysningen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, fordelt på karakter for samlet vurdering.

Innvilgede søknader i august

Som følge av ekstra midler til fremragende forskning og utfordringsdrevet humaniora innvilget vi i august ytterligere 11 prosjekter om forskerprosjekt.

Søknader om Forskerprosjekt innvilget august 2021 (pdf)

Innvilgede søknader 24. juni

Som følge av ekstra midler til fremragende forskning og utfordringsdrevet humaniora vil noen flere søknader bli innvilget i løpet av sommeren. Alle andre søknader er nå ferdig behandlet:

 • Tildelte midler pr. 24. juni: 2 709 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 22 942 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 2253
 • Innvilgede søknader: 260
 • Innvilgelsesprosent: 11,5
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 38 % kvinner, 62 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 41 % kvinner, 59 % menn

Innvilgelsesprosenten innenfor de ulike utlysningene og temaene vil variere.

Søknader om Forskerprosjekt innvilget 24. juni 2021 fordelt på organisasjon (pdf)

Lenger ned finner du oversikt over innvilgede søknader per utlysning.

Søknader til utlysningene av Forskerprosjekt (unntatt Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt) fordelt på karakter for samlet vurdering.

Slik får du svar

Vi annonserer resultatet på forsiden av forskningsradet.no, i nyhetsbrev og med en pressemelding. Søknadsresultatet blir også publisert under utlysningen du sendte søknaden til.

Hver enkelt søker vil få et svar på søknaden i Mitt nettsted. Selv om utsendelsen av svarbrev starter så snart resultatet er offentliggjort, vil mange måtte regne med at svaret først kommer etter sommerferien. Vi vil også ta høyde for ferieavvikling ved institusjonene når vi setter fristene for å revidere innvilgede søknader og for å klage på avslag.

Hva inneholder svarbrevet?

I svarbrevet får du beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen, en tilbakemelding fra ekspertpanelet og, dersom søknaden er relevansvurdert, en kort generell beskrivelse av hva som ble vektlagt i porteføljevurderingene og hva som ble avgjørende for vedtaket.

Dersom du valgte mer enn ett tema i søknaden, kan den ha blitt relevansvurdert opp mot flere temaer. I så fall får du separat tilbakemelding på hvert enkelt tema.

Bedre skriftlig begrunnelse fra ekspertene

Behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt ble debattert i vinter og vi mottok mange innspill til forbedringer. Mange var opptatt ekspertenes tilbakemelding på søknaden, og bruk av karakterskalaen.

For at ekspertenes bruk av karakterskalaen skal være mest mulig enhetlig og den skriftlige tilbakemeldingen på søknaden så tydelig som mulig, har saksbehandlerne våre fulgt opp ekspertpanelene tettere enn før. Vi har tydeliggjort overfor ekspertene at tilbakemeldingen fra panelet skal være konsis og reflektere det samlede panelets vurdering. Tilbakemeldingen skal være en begrunnelse for karakteren, ikke en veiledning til hvordan søknaden kan forbedres.

De øvrige innspillene i debatten kunne ikke vurderes inn mot årets søknadsbehandling, som ble gjennomført tett på fjorårets tildelinger og var detaljplanlagt i god tid før søknadsfristen.

Til høsten vil vi informere om planlagte endringer knyttet til utlysningene i 2022 og 2023.

Slik er søknadene behandlet

Søknadene er først behandlet i en felles prosess, i et sett av ekspertpaneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. Ekspertpanelene har vurdert søknadene uavhengig av hvilket eller hvilke temaer søkeren har valgt.

Deretter er søknadenes relevans vurdert for temaet eller temaene søkeren har valgt. Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Søknader innenfor temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) er unntatt relevansvurdering.

Mer om behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt 2021

Fageksperter som har vurdert søknadene

Forskerprosjekt for fornyelse

 • Tildelte midler: 2 156 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 17 914 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 1600
 • Innvilgede søknader: 190
 • Innvilgelsesprosent: 11,9
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 36 % kvinner, 64 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 37 % kvinner, 63 % menn

Søknadsresultat: utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse (pdf)

 

Søknader om Forskerprosjekt for fornyelse fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Forskerprosjekt for unge talenter

 • Tildelte midler: 434 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 4 214 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 540
 • Innvilgede søknader: 55
 • Innvilgelsesprosent: 10,2
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 42 % kvinner, 58 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 53 % kvinner, 47 % menn

Søknadsresultat for utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter (pdf)

Søknader om Forskerprosjekt for unge talenter fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

 • Tildelte midler: 46 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 359 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 93
 • Innvilgede søknader: 12
 • Innvilgelsesprosent: 12,9
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 47 % kvinner, 53 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 50 % kvinner, 50 % menn

Søknadsresultat for utlysningen Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (pdf)

Søknader om Treårig Forskerprosjekt med internasjonalt mobilitet fordelt på karakter for hvert av vurderingskriteriene og karakter for samlet vurdering.

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (uten Fellesløft IV)

Gjelder kun søknader til temaet "Klima og jordsystemet".

 • Tildelte midler: 73 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 456 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 20
 • Innvilgede søknader: 3
 • Innvilgelsesprosent: 15
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 35 % kvinner, 65 % menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 33 % kvinner, 67 % menn

Søknadsresultat for utlysningen Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (uten Fellesløft IV) (pdf)

Resultater fra søknadsbehandlingen 2016-2020

Antall søknader og prosentandel innvilgede søknader per utlysning i 2019 og 2020:

År

2019

2020

Forskerprosjekt for

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Fornyelse

2303

12,2 %

1694

11,7 %

Unge forskertalenter

467

11,8 %

512

8,4 %

Treårig med internasjonal mobilitet

114

10,5 %

128

10,2 %

Totalt

2884

12 %

2363

10,8 %

Under ser du en oversikt over resultater fra søknadsbehandlingen i daværende FRIPRO av de tidligere søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend for årene 2016-2018.

 År 2018
 
2017
 
2016
 

Søknadstype

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Søkt

Innvilget

Forskerprosjekt

811

7 %

767

8 %

788

8 %

Unge forskertalenter

376

9 %

398

9 %

353

13 %

Mobilitetsstipend

92

16 %

70

20 %

75

20 %

Totalt

1279

8 %

1235

9 %

1216

10 %

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.