Kommersialiseringsprosjekt

Her finner du de viktigste kravene til utlysningen med frist 25. september 2019. Det kan komme justeringer i informasjonen under.

Formålet med Kommersialiseringsprosjekt er økt kommersiell anvendelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsorganisasjoner i Norge.

Kommersialiseringsprosjekter skal avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Hvem kan søke?

 • Teknologioverføringskontorer (TTO) som representerer offentlig finansierte forskningsorganisasjoner
 • Offentlig finansierte forskningsorganisasjoner, gjerne med TTO som samarbeidspartner. Se oversikten over godkjente forskningsorganisasjoner.
 • Oppstartsselskaper som har sitt utspring fra offentlig finansierte forskningsorganisasjoner og/eller deres TTO og som oppfyller statsstøtteregelverkets definisjon av oppstartsselskaper. Oppstartsselskaper må ha avklart med forskningsorganisasjonen at de har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse.

Krav og føringer til prosjektet

 • Prosjekter må være basert på forskningsresultater fra en norsk offentlig finansiert forskningsinstitusjon.
 • Søknader må vise til lovende forskningsresultater, som er tilstrekkelig modne, og med potensial for å utgjøre vesentlige forbedringer i forhold til "state-of-the-art".
 • Typiske aktiviteter det kan innvilges støtte til er avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, utvikle kommersialiseringsstrategi, uttesting av konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, avklare patentbarhet, regulatoriske krav, og etablering av kontakt med mulige interessenter, kunder og brukere. Godkjente prosjektkostnader er aktiviteter som vil kunne defineres som ikke-økonomisk aktivitet i henhold til ESAs retningslinjer.
 • Utlysningen retter seg mot prosjekter på TRL nivå 2-7.
 • Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av prosjektkostnadene.

Utforming og innsending av søknad om støtte

Forskningsrådet utvikler nye maler for prosjektbeskrivelse og andre vedlegg.

Søknad om prosjektstøtte må sendes inn i tilknytning til en utlysning av slike prosjektmidler på Forskningsrådets nettsider. Utlysningen vil gi nærmere opplysninger om spesielle prioriteringer og betingelser for tildeling av midler og om krav til utforming av søknaden og mal for prosjektbeskrivelse.

Behandling av søknader

Alle søknader blir vurdert av eksterne fageksperter som har kompetanse til å vurdere FoU-aktivitetene, det kommersielle verdiskapingspotensialet, samfunnsøkonomisk nytteverdi i prosjektet og gjennomføringsevnen. En del av prosjektene inviteres til å møte og presenterer prosjektet for et fagpanel.

Eksterne eksperter og fagpanelet vurderer prosjektforslaget etter tre hovedkriterier (foreløpig versjon):

Forskning og innovasjon

 • Forskningsresultater
 • Innovasjonsgrad

Virkninger og effekter

 • Markedsforståelse og anvendelsesområder
 • Strategi for realisering
 • Forutsetninger og rettigheter
 • Samfunnsnytte og bærekraft

Gjennomføring

 • Prosjektplan
 • Ledelse, team og kompetanse
 • Budsjett

Utlysningen vil inneholde flere opplysninger om behandling av søknader.

Tidsplan for utlysningen med frist 25. september 2019

 • primo juni 2019: utlysningen legges ut i en foreløpig versjon
 • 14. august 2019: det blir mulig å opprette og sende inn søknader
 • 25. september 2019 kl. 13.00 CEST: søknadsfrist

Se også Støtte til kommersialisering av forskningsresultater.