Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Her finner du de viktigste kravene til utlysningen med frist 25. september 2019. Det kan komme justeringer i informasjonen under.

Vi ønsker prosjekter som bidrar til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en systematisk og effektiv måte. '

Prosjektene skal ta utgangspunkt i erkjente behov og utfordringer, inngå i virksomhetenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.

Programmene FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL, TRANSPORT, FORSTAT, IKTPLUSS planlegger å være med i utlysningen for søkere fra offentlig sektor.

Hvem kan søke?

Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Se definisjonen på offentlig sektor.

Krav til samarbeidspartner

En eller flere godkjente FoU-organisasjoner må delta i prosjektet.

Forskningsrådet oppfordrer også til samarbeid mellom offentlige enheter og mellom offentlige enheter og næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet. Se oversikten over godkjente FoU-organisasjoner.

Hva kan prosjektene handle om?

Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike temaer og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt.

Vi vil støtte innovasjonsprosjekter som er knyttet til barnehage og grunnopplæringen, innenfor helse- og velferdstjenestene eller transportsektoren.

Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers at sektorer og tjenesteområder. Digitalisering er et slikt tverrgående tema. Styring, demokrati og samordning er andre områder som kan være aktuelle.

Vi vil legge ut mer informasjon om dette i utlysningen i mai.

Viktig med brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Prosjekter som skal gi innovasjoner i tjenester bør legge opp til brukermedvirkning og ha et tydelig brukerperspektiv.

Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte).

Komme i gang med å utvikle prosjektet

Bruk gjerne verktøyet Prosjektkanvas for å få oversikt over prosjektet ditt mens du venter på utlysningen. Prosjektet må følge ny mal for prosjektbeskrivelse og malen vil ligge i utlysningen.

Hvor mye kan du søke om?

Dere kan søke om mellom 3 og 7 millioner kroner. Prosjektet må vare i minimum 2 år og det kan vare i maksimum 4 år.

For prosjekter fra kommunal sektor, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 75 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

For prosjekter fra andre offentlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Kostnader som gir grunnlag for støtte

Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder kun FoU-aktiviteter.

Relevante prosjektkostnader er personalkostnader, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.

Dere skal også beskrive andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen i prosjektbeskrivelsen, men dette er kostnader som ikke finansieres av Forskningsrådet.

Når mottaker av støtte driver økonomisk aktivitet, og dermed er et foretak i statsstøtteregelverkets forstand, vil støtten fra Forskningsrådet utgjøre statsstøtte. Støtten vil da bli gitt i henhold til Gruppeunntakenes artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Behandling av søknader

Prosjekter blir vurdert av eksterne fageksperter som sitter i et ekspertpanel. Vurderingen fra disse ekspertpanelene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte.

I tillegg til ekspertpanelets vurdering, vurderer Forskningsrådets administrasjon prosjektforslagets relevans opp mot tematiske og budsjettmessige prioriteringer og andre føringer i utlysningen.

Den endelige beslutningen tas av et våre porteføljestyrer. Porteføljestyrets vurdering og beslutning bygger på vurderingen fra ekspertpanelet, sammen med styrets egne vurderinger av relevans og strategisk betydning.

Vurderingskriterier for ekspertpaneler

Ekspertpanelet vurderer faste vurderingskriterier.

I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier. De nye vurderingskriteriene er:

Forskning og innovasjon i Innovasjonsprosjekter

  • innovasjonsgrad
  • relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene

Virkninger og effekter fra Innovasjonsprosjekter

  • verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
  • eksterne effekter

Gjennomføring i Innovasjonsprosjekter

  • plan for FoU-prosjektet
  • plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjon

Tidsplan for utlysningen

  • Midten av mai 2019: Utlysningen legges ut på nettsidene i en foreløpig versjon.
  • 14. august 2019: Utlysningen åpner for at dere kan sende inn søknader.
  • 25. september 2019 kl. 13.00 CEST: søknadsfrist