Gjennomført

CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Et felles-europeisk samarbeid for samfunnsvitenskap og humaniora lyser ut midler til forskning på hvordan digitalisering leder til sosiale og kulturelle transformasjoner

Målsetningen med forskningsprogrammet Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age (CHANSE) er å finansiere forskning som bidrar til å forstå hvordan digitale innovasjoner leder til sosiale og kulturelle endringer og/eller hvordan samfunnsmessige og kulturelle endringer fører til innovasjon. Søkere oppfordres til å kombinere humanioras og samfunnsvitenskapens analytiske, metodiske og teoretiske perspektiver, for å gi ny forståelse av endringsprosesser og bidra til løsninger for hvordan samfunn kan møte innføringen av digitale innovasjoner.

27 Europeiske forskningsråd i 24 land, i samarbeid med EU-kommisjonen, går sammen om å finansiere CHANSE-programmet. Samarbeidet bygger videre på nettverkene HERA og NORFACE, som støtter forskning innenfor henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap (inkludert jus og utdanningsvitenskap). Forskningsrådet deltar med inntil 2,5 millioner euro og muliggjør dermed deltagelse fra norske forskere. Hvert prosjekt kan søke om inntil 1,5 millioner euro.

Utlysningen vektlegger erfarings- og kunnskapsutveksling på tvers av de deltagende landene, og det er derfor krav om deltagere fra minimum fire land per prosjekt. Erfaringsmessig har denne typen prosjekter gitt gode muligheter for norske humanister og samfunnsvitere til å delta i den internasjonale forskningsfronten, samt å etablere og videreutvikle internasjonale nettverk. Forskningsrådet håper derfor på god norsk deltagelse fra alle aktuelle fagmiljøer.

To trinn

Dette er en to-trinns-utlysning, der det i første omgang og med frist 7. mai 2021 er snakk om å sende inn en skisse (outline proposal). De søknadene som vurderes som gode blir deretter invitert til å levere inn en full søknad (full proposal), med frist 7. desember 2021. Det polske forskningsrådet (NCN) koordinerer søknadsprosessen og den internasjonale søknadsportalen EPSS benyttes til innlevering av søknader.

Webinarer om utlysningen

15. mars arrangerer NCN et åpent søkerwebinar for alle interesserte. Forskningsrådet vil i tillegg arrangere et webinar for norske søkere den 26. mars. 

Mer informasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.