Planlagt

Utlysningen kan bli endret fram til 2. februar. Fra da kan du opprette og sende inn en søknad fram til fristen. Dersom vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om det her.

Formål

Formålet til ordningen er todelt . Studententreprenørskap (STUD-ENT) skal

 • styrke entreprenørskapskulturen i universitet og høyskolesektoren
 • gi studenter på høyere utdanning muligheten til å teste ut egne entreprenørskapsevner

Støtten skal brukes til å redusere usikkerhet i studentdrevne forretningsideer slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses.

Viktige datoer

02. feb 2022

Åpen for søknad

16. mar 2022

Søknadsfrist

01. jun 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

28. feb 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Forskningsrådet støtter studentdrevne forretningsideer med inntil 1 million kroner. Ordningen er relevant for studenter med forretningsideer de har utviklet gjennom studietiden og som ønsker å satse på egen idé.

Studentene har som intensjon å starte en bedrift, og med dette som utgangspunkt, kontakter de utdanningsinstitusjonen, utvikler et prosjektteam og skriver søknaden. Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen.

STUD-ENT-prosjektet skal bidra til å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i forretningsideen. Målsetningen ved sluttført prosjekt, er at de mest kritiske spørsmålene og usikkerhetene er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses.

Prosjektsøknader må kunne vise til:

 • forretningsideer som er relatert til konkret kunnskap studentene har fått gjennom studiet
 • forretningsideer som er innovative og innledende undersøkelser som understøtter både ideen, konkurransefortrinnet, et tydelig kommersielt potensial og en positiv samfunnsnytte
 • en sterk kobling mellom studenter og et relevant fagmiljø ved en norsk utdanningsinstitusjon, hvor samarbeidet bidrar til å redusere teknologisk eller annen kritisk risiko i prosjektet
 • at studentene har sikret seg nødvendige rettigheter til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder og studenter fra alle studieretninger kan søke. Nye prosjekter og prosjektledere som ikke har mottatt støtte fra STUD-ENT tidligere, kan søke. Dersom vi har avslått søknad om støtte tidligere, kan du søke igjen så lenge kravene i utlysningen er oppfylt.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

På informasjonssiden vår om Studententreprenørskap finner du mer praktisk informasjon, ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig m ed det indre marked.

Utlysningen er godkjent som støtteordningen av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER xx/SME (riktig referanse kommer senere).

Hvem kan søke?

Et norsk universitet eller en høyskole på vegne av studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå som ønsker å realisere sin forretningsidé, kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må enten være under utdanning eller ha fullført utdanning (mottatt vitnemål) inntil 12 måneder før søknadsfristen (det vil si tidligst 16.mars 2021), i tilknytning til et masterprogram, et seks-årig profesjonsstudium eller en ph.d.-utdanning.

Er du student under utdanning på følgende nivå må du

 • for masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart. Vi vil be om dokumentasjon på innlevert og godkjent masteroppgave i løpet av prosjektperioden.
 • for profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart
 • for ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT-prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet (du legger dette ved søknaden, se mal nederst i utlysingen)

Krav til kjerneteamet

 • I søknaden må du beskrive et kjerneteam bestående av studenter, det vil si prosjektleder og andre studenter på bachelor-, master-, profesjons- eller ph.d.-nivå, dette inkluderer også nyutdannede master-, profesjons- og ph.d.-studenter som har mottatt vitnemålet inntil 12 måneder før søknadsfristen (det vil si tidligst 16. mars 2021).
 • Kjerneteamet må samlet eie minimum 80 prosent av aksjene i etablert/planlagt aksjeselskap, og aksjene skal være fordelt/planlagt fordelt på en slik måte at den reflekterer innsatsen i prosjektet og at alle i kjerneteamet er riktig insentivert.

Krav til prosjektansvarlig

 • En avdeling eller et institutt ved et norsk universitet eller en norsk høyskole må støtte prosjektet. Universitetet eller høyskolen skal være prosjektansvarlig for søknaden.
 • En person med myndighet til å godkjenne prosjektet på institusjonsnivå ved prosjektansvarlig universitet eller høyskole må være administrativt ansvarlig for søknaden.
 • Prosjektansvarlig må stille med minst én akademisk mentor i prosjektet og inngå en avtale om hvilke bidrag institusjonen kan gi til STUD-ENT-prosjektet. Bidragene må være faglig relevante og de må bidra til å redusere kritisk risiko i prosjektet.
 • Vi krever ikke at studentene har studert eller avlagt eksamen ved utdanningsinstitusjonen som støtter STUD-ENT-prosjektet, men det må fremgå hvordan prosjektet bidrar til å styrke entreprenørskapskulturen ved prosjektansvarlig utdanningsinstitusjon.
 • Dersom STUD-ENT-prosjektet ditt får tildelt støtte, overføres rollen som prosjektansvarlig til aksjeselskapet som studentene har etablert/etablerer. Det er ikke et krav om at aksjeselskapet er etablert når søknaden sendes inn, men selskapet må etableres ved en eventuell bevilgning. Opprinnelig prosjektansvarlig universitet eller høyskole blir deretter samarbeidspartner.

Krav til mentorer

 • Prosjektet må knytte til seg minst én akademisk mentor fra utdanningsinstitusjonen som støtter prosjektet. Akademisk mentor må være knyttet til et relevant fagmiljø for prosjektet, hvor koblingen bidrar til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet. Fagmiljøet ved utdanningsinstitusjonen skal komplementere teamet med relevant kompetanse, eksempelvis kritisk fag-/teknologikompetanse, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.
 • Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet, eksempelvis en serie-gründer eller en investor.  Kommersiell mentor må komplementere kjerneteamet med relevant bransje- og markedserfaring, ev. kunnskap om prosjektkritiske oppgaver, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.
 • Prosjektet kan knytte til seg flere kommersielle- og akademiske mentorer hvor disse bidrar inn i prosjektet med komplementerende kunnskap. Samlet sett må kjerneteamet, med støtte fra mentorer, ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på informasjonssiden vår Sette opp budsjett og i veiledningen STUD-ENT Utfylling av e-søknadsskjema (finnes bare på engelsk, lenken åpnes i nytt vindu).

Typiske aktiviteter er å optimalisere, avklare og demonstrere konsepter og resultater; Avklare anvendelsesmuligheter, markedspotensial, betalingsvilje, forretningsmodeller og strategi; Etablere kontakt med mulige investorer, samarbeidspartnere, kunder og brukere. Utarbeide grunnlag for "Freedom to operate", forberede og levere inn patentsøknader.

Følgende er eksempler på kostnader som ikke kan inngå i prosjektkostnadene

 • kostnader til nyansettelser av stipendiatstillinger (doktorgrads- og postdoktorkandidater), men prosjektet kan frikjøpe timer av stipendiater
 • lisens eller kjøp av rettigheter til forskningsresultater
 • kostnader knyttet til vedlikehold av patenter

Omfanget av støtten

Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene, det er ingen krav om egenandel.

Støtte til oppstartsselskap

Støtten blir utbetalt til aksjeselskapet som studentene har etablert/etablerer ved en ev. tildeling av støtte.

Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning.

Av artikkel 22 følger bl.a. at selskapet:

 • må være unotert
 • er registret for under fem år siden
 • ikke har tatt over aktiviteten til et annet foretak
 • ikke har delt ut utbytte
 • ikke er dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

 • selskapet må ha færre enn ti ansatte
 • selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i balanse

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen.

Samarbeidspartnere som er å anse som foretak, og som ikke oppfyller kravene i art. 22, kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forutsetninger for støtte

Fra 01.01.2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Heving av prosjektkontrakten

Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid for prosjekter som mottar støtten. Dette vil vi legge stor vekt på når vi vurderer om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er

 • at forutsetninger i utlysningen og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • at prosjektfremdrift ikke er i henhold til kontrakten
 • at sentrale prosjektmedarbeidere ikke lenger er en del av prosjektet
 • at prosjektet ikke lenger har tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr og at det har kommet fram resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter på tvers av sektorer og fagområder.

Bransjer og næringer

Bygg, anlegg og eiendomDyrehelseEnergi - NæringsområdeFinans og bankFiskeri og havbrukHelsenæringenIKT-næringenLandbrukLuftfartMaritim - NæringsområdeMatMedier og kommunikasjonMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassPoliti, brann, forsvarProsess- og foredlingsindustriReiselivRomfartSkipsfartSkog og trebrukSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonTransport og samferdselUndervisningVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Du har som søker selv ansvaret for at korrekte maler er benyttet og at korrekte filer og vedlegg er lastet opp.

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema og obligatoriske vedlegg. For mer informasjon om utfylling av e-søknadsskjema, se veiledningen STUD-ENT Utfylling av e-søknadsskjema (finnes bare på engelsk, lenken åpnes i nytt vindu).

Du finner alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Prosjektbeskrivelse”.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Curriculum vitae (CV)”.
 • Erklæring fra aksjeeiere. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Annet”.
 • Rettighetserklæring. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Annet”.
 • Prosjektgodkjenning fra utdanningsinstitusjonen. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Annet”.
 • Tilleggsinformasjon om prosjektet. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Annet”.
 • Ensiders oppsummering av prosjektet. Bruk mal. Dette laster du opp som vedleggtype "Annet”.

Valgfritt vedlegg

 • intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags dokument det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter fire kriterier:

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

I hvilken grad er prosjektet basert på lovende FoU-resultater (ikke open source) som er tilstrekkelig modne, og dermed vil kunne bidra til nye produkter, prosesser, tjenester, som vil være betydelige forbedringer ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad vurderes forskningsgrunnlaget å være tilstrekkelig redegjort for og i hvilken grad vurderes resultatene å være tilstrekkelig modne til å starte et kommersialiseringsløp?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad er state-of-the-art beskrevet og i hvilken grad representerer forskningsresultatene noe nytt som vil kunne bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

I hvilken grad har prosjektet et betydelig verdiskapingspotensial og hvor sannsynlig er det at innovasjonen vil kunne realiseres på lang sikt?

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle anvendelsesområder, bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?
• I hvilken grad identifiseres og beskrives konkurransebildet?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for realisering av innovasjonen, og i hvilken grad vurderes detaljgraden å være tilstrekkelig redegjort for, gitt prosjektets nåværende modenhet, som for eks. investeringsbehov, bemanningsbehov, forventede inntekter, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Risiko, betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for hele risikobildet og de betingelser og rettigheter som må være til stede for at kommersialiseringen skal lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Gjennomføring | Kommersialisering

I hvilken grad har prosjektet tilstrekkelig gjennomføringsevne og kommer det tydelig frem hva prosjektet søker oppnådd, avklart og/eller utløst ved prosjektslutt?

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser, aktiviteter og metoder, som er tydelig forankret opp mot hva som søkes oppnådd, avklart eller utløst ved prosjektslutt? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre dette prosjektet, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (investorer, partnere, kunder, interessenter, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter og legger Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn. Disse er:

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vurderes av eksperter utpekt av Forskningsrådet, normalt tre eksperter per søknad. Eksempler på eksperter er investorer, gründere, industriledere og fagpersoner med kjennskap til relevant teknologi eller anvendelsesområder. Ekspertene er dermed å ansees som representative for de miljøer prosjektet søker å skape en utløsende effekt overfor.

Etter gjennomført ekspertvurdering deles søknadene inn i tre grupper, basert på snittkarakter fra ekspertene:

 1. Gruppe 1 – Søknader med karakter 5 eller bedre: Søknader i denne gruppen vurderes av ekspertene til å være gode.
 2. Gruppe 2 – Søknader med karakter fra 4 til 5: Søknader i denne gruppen er ekspertene usikre på. Søknader går videre til panelbehandling, hvor ekspertene diskuterer seg fram til endelig karakter.
 3. Gruppe 3 – Søknader med karakter under 4: Søknader i denne gruppen vurderes av ekspertene til ikke å være gode nok.

Dersom samlet snittkarakter fra ekspertene er 4 eller høyere på en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden i tillegg bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene, oppsummeres i en "hovedkarakter" som er et samlet uttrykk for en helhetsvurdering av søknaden. Administrasjonen fremlegger deretter søknadene med karaktersettingen for vedtak i porteføljestyret for Industri og tjenestenæringer i Forskningsrådet.

Vi legger vekt på at søknadsbehandlingen skal sikre at de beste prosjektene blir prioritert og at de vurderinger som gjøres er velbegrunnet. Vurderingene som sådan er av nytte for søkere da de gir verdifull tilbakemelding, uavhengig av om prosjektet får støtte eller ikke. 

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den opprinnelige faglige vurderingen legges til grunn for videre søknadsbehandling.

Forventet svar på søknaden

Vedtak om bevilgning fattes i porteføljestyret for Industri og tjenestenæringer. Offentliggjøring av bevilgning skjer så raskt som mulig (normalt fem–syv uker), men senest tre måneder etter søknadsfristen.