Gjennomført
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Viktige datoer

05. nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

November 2020

tlysningsteksten blir komplett i løpet av november

16. des 2020

Åpen for søknad

13. jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

Det er ingen påmelding, bare å logge seg på ved start.

10. feb 2021

Søknadsfrist

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Om utlysningen

Vi tar imot søknader innenfor alle fag og forskningsområder og kan gi støtte til både anvendt og grunnleggende forskning.

Det er krav knyttet til prosjektleders erfaring, se under "Krav til prosjektleder". Vi støtter forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (denne utlysningen), Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter, Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet eller Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, alle med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder
Du må ha en godkjent doktorgrad før prosjektet kan starte. Hvis du ikke har levert doktorgradsavhandlingen din på søknadstidspunktet, må du ettersende en bekreftelse på innlevert avhandling snarest og senest 15. mai 2021 for å unngå at søknaden blir avvist. Send bekreftelsen som PDF-fil per e-post til post@forskningsradet.no merket med prosjektnummer og navn på prosjektleder.

Ved søknadsfristen må det ha gått maksimalt syv år siden du disputerte. Du kan ha disputert tidligst 10. februar 2014.

Har det gått mer enn syv år kan du søke fratrekk for permisjoner, verneplikt eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler:

Fratrekksregler
Du kan søke fratrekk hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, avtjent militær førstegangstjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for denne) eller hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær.

Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen.

Vi krever at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, f.eks. HR-avdelingen.

Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene.

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over.
 • Du kan ikke motta støtte til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet mer enn én gang.
 • Ved søknadsfristen kan du ikke ha bodd eller arbeidet i landet til den utenlandske vertsinstitusjonen i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene.
 • Ved søknadsfristen må du ha bodd eller jobbet i Norge i minst 12 måneder i løpet av de siste syv foregående årene.
 • Du må være ansatt ved den norske forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig, i hele prosjektperioden.
 • Du må ha tatt en mastergrad eller ph.d. ved en norsk forskningsorganisasjon.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (denne utlysningen), Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter, Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet eller Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, alle med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021.

Krav til samarbeidspartner
Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter.

Prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere i prosjektet kan engasjere FoU-leverandører (underleverandør) til å levere FoU-tjenester eller bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet.

Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.

Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader: Egen lønn i tre år.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Her kan du føre opp inntil to reiser tur/retur Norge og vertslandet.

Omfang av støtte
Du kan søke om minimum 3,0 og maksimum 3,9 millioner kroner til dekning av kostnader. Du kan bruke dette regnearket som hjelp i beregningen.

Egen lønn i tre år
For de første to årene (i utlandet) gjelder disse satsene, i hele kroner:

2021

2022

2023

2024

956 703

984 448

1 012 997

1 042 373

For det tredje året (i Norge) gjelder disse satsene i hele kroner:

2023

2024

1 220 000

1 265 000

Overheadkostnader til forskningsorganisasjonene i utlandet og i Norge er inkludert i satsene.

Utenlandsstipend for de første 12 månedene i utlandet
Se Forskningsrådets satser. Beløpet kommer automatisk inn hvis du bruker regnearket som du kan laste ned rett over tabellene.

Forutsetning for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet.

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning.

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektperioden er tre år. Du skal tilbringe de første to årene ved en forskningsorganisasjon i utlandet og det siste året ved en norsk forskningsorganisasjon. Ved behov kan inntil to av månedene ved den norske organisasjonen flyttes til begynnelsen av prosjektperioden.
 • Prosjektet må starte mellom 01.07.2021 og 01.12.2021.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021.

Søknaden kan bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg
Vedleggene skal skrives i fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.

 • Prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider.
 • Invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsorganisasjonen (denne har ikke en egen mal).
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider.
 • Dersom du søker fratrekk for erfaring, må dette dokumenteres (denne har ikke en egen mal. Lastes opp under Attachments/Other items i søknadsskjemaet.)

Valgfrie vedlegg

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen.
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP-Mobilitet

Potensial for å forbedre/styrke forskerens karriereutvikling
• I hvilken grad prosjektet, inkludert valg av vertsinstitusjon i utlandet, vil styrke forskerens potensial og karriereutvikling.
• Kvaliteten på og nytteverdien av opplæring og veiledning av forskeren, samt integreringen ved vertsinstitusjonene.
• Potensial for kunnskapsoverføring fra vertsinstitusjonen i utlandet til den norske vertsinstitusjonen i prosjektets tredje år.

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Se en detaljert beskrivelse av behandlingsprosedyren her

Forvurdering
Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Panelbehandling
Søknadene vurderes så av fageksperter, som senere samles i panelmøte og sammen blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene og samlet vurdering og utarbeider omforente skriftlige vurderinger.

Porteføljevurdering 
Når vi prioriterer mellom søknader i arbeidet med innstillingen gjør vi en helhetlig porteføljevurdering som tar hensyn til følgende: 

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor samme tema i andre utlysninger i 2021
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen 
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt 

Forslag til innstilling legges fram for porteføljestyret, som har bevilgningsfullmakt.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp, totalt og per tema, er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra anslaget.

Prosedyren vi beskriver kan bli noe endret som følge av situasjonen som korona-pandemien forårsaker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 03.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.