Studententreprenørskap

Planlagt

Denne utlysningen kan blir endret fram til seks uker før søknadsfristen. Fra da kan du opprette og sende inn en søknad fram til fristen. Dersom vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om det her.

Formål

Studententreprenørskap (STUD-ENT) skal bidra til at flere suksessbedrifter baserer seg på kunnskap studenter har ervervet gjennom studiet sitt, og slik styrke entreprenørskapskulturen ved universiteter og høyskoler.

Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.

Viktige datoer

03 feb 2021

Åpen for søknad

17 mar 2021

Søknadsfrist

18 jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

04 nov 2021

Seneste tillatte prosjektstart

03 feb 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

STUD-ENT henvender seg til studenter med forretningsideer som de har utviklet gjennom studietiden. Studentene har som intensjon å starte en bedrift, og med dette som utgangspunkt kontakter de utdanningsinstitusjonen, utvikler et prosjektteam og skriver søknaden.

Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen.

Prosjektsøknader må kunne vise til:

 • studentdrevne forretningsideer som er relatert til kunnskap studentene har ervervet gjennom studiet
 • forretningsideer som er innovative, tilstrekkelig gjennomarbeidet og at innledende undersøkelser understøtter både ideen, konkurransefortrinnet, et tydelig kommersielt potensial og en positiv samfunnsnytte
 • prosjekter som har en sterk kobling mellom studenter og et relevant fagmiljø ved en norsk utdanningsinstitusjon, hvor samarbeidet bidrar til å redusere teknologisk- eller annen kritisk risiko i prosjektet
 • prosjekter som er i en pre-kommersiell fase
 • at studentene har sikret seg nødvendige rettigheter til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder. Forretningsideen trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje, og studenter fra alle studieretninger kan søke.

Midlene skal brukes til å redusere teknologi- og konseptrisiko for å avklare usikkerhet som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Utlysningen retter seg mot nye prosjekter og prosjektledere som ikke har mottatt støtte fra STUD-ENT tidligere. Dersom et prosjekt har fått avslag på tidligere innsendt søknad, kan prosjektet søke én gang til, så lenge kravene i utlysningen er oppfylt.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

informasjonssiden vår om STUD-ENT finner du ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m.

Statsstøtte
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked.

Utlysningen er godkjent som støtteordningen av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER xx/SME (riktig referanse kommer snart).

Hvem kan søke?

Studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole. For mer informasjon om krav til prosjektdeltakerne, se avsnittet "Hvem kan delta i prosjektet".

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektleder
Prosjektleder må ha, eller ha hatt, tilknytning til et masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en ph.d.-utdanning. Prosjektleder kan være under utdanning eller ha fullført utdanningen (mottatt vitnemål) tidligst 12 måneder før søknadsfristen.

Er du student under utdanning på følgende nivå må du

 • for masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart
 • profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart
 • ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon at STUD-ENT prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet

Krav til kjerneteamet

 • I søknaden må du beskrive et kjerneteam bestående av studenter, det vil si prosjektleder og andre studenter på bachelor-, master-, profesjons- eller ph.d.-nivå, herunder også nyutdannede master-, profesjons- og ph.d.-studenter som har mottatt vitnemålet tidligst 12 måneder før søknadsfristen.
 • Kjerneteamet må samlet eie minimum 80 prosent av aksjene i etablert/planlagt aksjeselskap, og aksjene skal være fordelt/planlagt fordelt på en slik måte at den reflekterer innsatsen i prosjektet og at alle i kjerneteamet er riktig insentivert.

Krav til prosjektansvarlig

 • En avdeling eller et institutt ved et norsk universitet eller en norsk høyskole må støtte prosjektet. Universiteter eller høyskolen vil være prosjektansvarlig for søknaden.
 • En person med myndighet til å godkjenne prosjektet på institusjonsnivå må være administrativt ansvarlig for søknaden.
 • Prosjektansvarlig må stille med minst én akademisk mentor i prosjektet og inngå en avtale om hvilke bidrag institusjonen kan gi til STUD-ENT-prosjektet. Bidragene må være faglig relevante og bidra til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet.
 • Vi krever ikke at studentene har studert eller avlagt eksamen ved utdanningsinstitusjonen som støtter STUD-ENT-prosjektet.

Dersom STUD-ENT prosjektet får tildelt støtte, overføres rollen som prosjektansvarlig til aksjeselskapet som studentene etablerer. Det er ikke et krav om at aksjeselskapet er etablert når søknaden sendes inn, men selskapet må etableres ved en eventuell bevilgning. Opprinnelig prosjektansvarlig avdeling eller instituttet ved utdanningsinstitusjonen, blir deretter samarbeidspartner.

Krav til mentorer

 • Prosjektet må knytte til seg minst én akademisk mentor fra utdanningsinstitusjonen som støtter prosjektet. Akademisk mentor må være knyttet til et relevant fagmiljø for prosjektet, hvor koblingen bidrar til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet. Fagmiljøet ved utdanningsinstitusjonen skal komplementere teamet med relevant kompetanse, eksempelvis kritisk fag-/teknologikompetanse, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.
 • Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet, eksempelvis en serie-gründer eller en investor. Kommersiell mentor må komplementere kjerneteamet med relevant bransje- og markedserfaring, evt. kunnskap om prosjektkritiske oppgaver, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.
 • Prosjektet kan knytte til seg flere kommersielle- og akademiske mentorer, hvor disse bidrar inn i prosjektet med komplementerende kunnskap. Én av de akademiske mentorene må være tilknyttet utdanningsinstitusjonen som støtter prosjektet. Akademiske mentorene utover dette, kan være knyttet til andre utdanningsinstitusjoner. Samlet sett må kjerneteamet med støtte fra mentorer ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten fra STUD-ENT skal brukes til å realisere forretningsideen eller gjennomføre kritiske aktiviteter som reduserer teknologi- og konseptrisiko for å avklare usikkerhet som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Det kan skilles mellom

 • direkte prosjektkostnader, som er kostnader til ressurser som er satt av spesielt for gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostander for prosjektmedarbeidere
 • indirekte prosjektkostnader, som er knyttet til bruk av generelle ressurser som prosjektet drar nytte av. Indirekte personalkostnader inkluderer prosjektets andel av kostnader til husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester knyttet til personal og økonomi.

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Typiske aktiviteter inkluderer å optimalisere, avklare og demonstrere konsepter og resultater; Avklare anvendelsesmuligheter, markedspotensial, betalingsvilje, forretningsmodeller og strategi; Etablere kontakt med mulige investorer, samarbeidspartnere, kunder og brukere; Registrere patenter.  

Støtten fra STUD-ENT blir tildelt aksjeselskapet. I prosjektregnskapet føres godkjente prosjektkostnader som aksjeselskapet har. Ved innkjøp av tjenester fra e.g. utdanningsinstitusjonen eller andre bedrifter, blir disse fakturerte kostnader til aksjeselskapet og dermed noe som kan finansieres gjennom Forskningsrådets bevilgning.

Følgende er eksempler på kostnader som ikke kan inngå i prosjektkostnadene

 • kostnader til doktorgradskandidater eller postdoktorkandidater
 • lisens eller kjøp av rettigheter til forskningsresultater
 • vedlikehold av patentkostnader, markedsføring og andre driftsaktiviteter

Omfang av støtte
Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene, det er ingen krav om egenandel.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 04.11.2021. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Støtte til oppstartsselskap
Støtten blir utbetalt til aksjeselskapet som studentene har etablert/etablerer ved en evt. tildeling.

Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning.

Av artikkel 22 følger bl.a. at selskapet:

 • må være unotert
 • er registret for under fem år siden
 • ikke har tatt over aktiviteten til et annet foretak
 • ikke har delt ut utbytte
 • ikke er dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

 • selskapet må ha færre enn ti ansatte
 • selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i balanse

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Heving av prosjektkontrakten

Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er:

 • at forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • at prosjektfremdrift er ikke i henhold til avtalt plan
 • at sentrale prosjektmedarbeidere er ikke lenger en del av prosjektet
 • at prosjektet ikke lenger har tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr
 • at det har kommet fram resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle fag og teknologiområder.

Midler til prosjektene kommer fra ulike budsjettposter i Forskningsrådet for FoU-støttemidler med næringsrettede formål. Disse formålene er sortert på temaer i teksten under.

Forskningsrådet legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter på tvers av sektorer og fagområder.

Bransjer og næringer

Utlysningen er åpen for alle temaer, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de bransjer og næringsområder som er listet her. Husk på å krysse for de temaer/næringsområder som er aktuelle for søknaden i søknadsskjemaet:

Bygg, anlegg og eiendom, Dyrehelse, Energi - Næringsområde, Finans og bank, Fiskeri og havbruk, Helsenæringen, IKT-næringen, Landbruk, Luftfart, Maritim - Næringsområde, Mat, Medier og kommunikasjon, Miljø - Næringsområde, Næringsmiddelindustri, Olje, gass, Politi, brann, forsvar, Prosess- og foredlingsindustri, Reiseliv, Romfart, Skipsfart, Skog og trebruk, Smart city, Spill og underholdning, Sport, trening, Tekstilbransjen, Telekommunikasjon, Transport og samferdsel, Undervisning, Varehandel, Vareproduserende industri, Annen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted.

Søknaden kan endres og sendes flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at søknaden sendes inn så snart søknadsskjemaet er utfylt og obligatoriske vedlegg lastet opp. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Dersom prosjektet har søkt STUD-ENT tidligere, og fått avslag, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er endret siden forrige søknad.

Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer. Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema samt obligatoriske vedlegg. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Bruk vedlagt mal på vedlegg det det er beskrevet. Det er ikke teknisk validering av vedlegg, det er søkers ansvar å sikre at korrekt maler er benyttet og at korrekte filer og vedlegg lastes opp.

Andre vedlegg enn de som er spesifisert i utlysningen eller nettsider det lenkes til li søknaden, vil ikke bli tatt med i vurderingen av søknaden.

Du finner alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Prosjektbeskrivelse”.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Curriculum vitae (CV)”.
 • Erklæring fra aksjeeiere. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Rettighetserklæring. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Prosjektgodkjenning fra utdanningsinstitusjonen. Bruk standard mal eller utdanningsinstitusjonens egen mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Tilleggsinformasjon om prosjektet. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Ensiders oppsummering av prosjektet. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.

Valgfritt vedlegg

 • Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter fire kriterier:

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

I hvilken grad er prosjektet basert på lovende FoU-resultater (ikke open source) som er tilstrekkelig modne, og dermed vil kunne bidra til nye produkter, prosesser, tjenester, som vil være betydelige forbedringer ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad vurderes forskningsgrunnlaget å være tilstrekkelig redegjort for og i hvilken grad vurderes resultatene å være tilstrekkelig modne til å starte et kommersialiseringsløp?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad er state-of-the-art beskrevet og i hvilken grad representerer forskningsresultatene noe nytt som vil kunne bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

I hvilken grad har prosjektet et betydelig verdiskapingspotensial og hvor sannsynlig er det at innovasjonen vil kunne realiseres på lang sikt?

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle anvendelsesområder, bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?
• I hvilken grad identifiseres og beskrives konkurransebildet?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for realisering av innovasjonen, og i hvilken grad vurderes detaljgraden å være tilstrekkelig redegjort for, gitt prosjektets nåværende modenhet, som for eks. investeringsbehov, bemanningsbehov, forventede inntekter, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Risiko, betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for hele risikobildet og de betingelser og rettigheter som må være til stede for at kommersialiseringen skal lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Gjennomføring | Kommersialisering

I hvilken grad har prosjektet tilstrekkelig gjennomføringsevne og kommer det tydelig frem hva prosjektet søker oppnådd, avklart og/eller utløst ved prosjektslutt?

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser, aktiviteter og metoder, som er tydelig forankret opp mot hva som søkes oppnådd, avklart eller utløst ved prosjektslutt? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre dette prosjektet, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (investorer, partnere, kunder, interessenter, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Porteføljestyrer vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen. Porteføljestyret vil i tillegg legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, disse er

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for eksperter som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Hver søknad vurderes normalt av tre eksperter.

Eksempler på typiske eksperter for denne utlysningen er investorer, gründere, industriledere og fagpersoner med kjennskap til relevant teknologi eller anvendelsesområder. Ekspertene er dermed å ansees som representative for de miljøer prosjektet søker å skape en utløsende effekt overfor.  

Etter gjennomført ekspertvurdering, beregnes et matematisk snitt av ekspertkarakterer per søknad. Deretter rangeres søknadene og deles inn i tre grupper: 

 1. Gruppe 1 – Søknader med snitt over 5: For disse søknader er ekspertenes vurderinger relativt samstemt, det er derfor ikke behov for virtuell panelbehandling for å diskutere seg fram til felles karakter.  
 2. Gruppe 2 – Søknader med medium snitt mellom 4 og 5: I dette tilfellet er ikke ekspertenes vurderinger samstemte. Søknader går videre til virtuell panelbehandling, hvor ekspertene diskuterer seg fram til en felles karakter.  
 3. Gruppe 3 – Søknader med snitt under 4: For disse søknader er ekspertenes vurdering relativt samstemt, det er derfor ikke behov for virtuell panelbehandling for å diskutere seg fram til felles karakter.  

Dersom samlet snittkarakter fra ekspertene er 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden i tillegg bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene, oppsummeres i en "hovedkarakter" som er et samlet uttrykk for en helhetsvurdering av søknaden. Administrasjonen fremlegger deretter søknadene med karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet.  

Forskningsrådet legger vekt på at søknadsbehandlingen skal sikre at de beste prosjektene blir prioritert og at de vurderinger som gjøres er velbegrunnet. Vurderingene som sådan er av nytte for søkere da de gir verdifull tilbakemelding, uavhengig av om prosjektet får støtte eller ikke. 

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den opprinnelige faglige vurderingen legges til grunn for videre søknadsbehandling. 

Forventet svar på søknaden 
Søknader vil fortløpende bli vurdert av utvalgte eksperter og Forskningsrådets saksbehandlere.  Vedtak om bevilgning fattes i porteføljestyrer løpende. Offentliggjøring av bevilgning skjer så raskt som mulig (normalt fem–sju uker), men senest tre måneder etter innsending av søknad.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil vi kreve mer informasjon både om prosjektet og evt. om prosjektpartnerne.