Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppdatert 27. januar: Maksimalt antall sider som er tillatt i prosjektbeskrivelsen er endret fra 15 til 20 sider. Dette er endret i veiledningsteksten i oppdatert mal som kan lastes ned nederst i utlysningen.

Viktige datoer

03. feb 2021

Åpen for søknad

17. mar 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Bevilgningsmøte

01. okt 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Senteret er en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Om utlysningen

Det er behov for å styrke norsk spesialpedagogisk forskning. Det trengs et solid kunnskapsgrunnlag om hva som kjennetegner en inkluderende barnehage og grunnopplæring, hva som er gode tiltak for de som av ulike grunner har behov for særskilt tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet og hva som er gode måter å organisere tjenestene på. Spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet er dessuten en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne utdanne gode spesialpedagoger og lærere.

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis skal være med på å styrke den spesialpedagogiske forskningen og å øke forskningskvaliteten, -kompetansen og -kapasiteten på feltet. Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger.  

Senteret skal:

 • styrke den spesialpedagogiske forskningens kvalitet og relevans
 • produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet
 • bidra til forskning for å styrke spesialpedagogiske utdanninger og lærerutdanninger
 • bidra til samarbeid med praksisfeltet
 • samarbeide med relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • ivareta brukerdialog og praksisnærhet ved å samarbeide med Statped og andre relevante aktører
 • ha bred metodisk tilnærming
 • sikre at ny kunnskap som utvikles gjennom senterets forskningsaktiviteter blir gjort kjent og anvendt i praksis
 • forankres i vertsinstitusjonens planer og strategier

Det nye senteret forventes å bli lagt til en vertsinstitusjon i universitets- og høyskolesektoren som også vil bidra med finansiering. Det åpnes også for at partnere kan bidra med egenfinansieringen og/eller egeninnsats.

For mer, se Meld. St. 6 (2019 – 2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (s. 53).

Vi lyser ut midler til ett senter, men senteret kan ha flere geografiske lokasjoner. Senteret skal opprettes i tilknytning til et eksisterende forskningsmiljø, og det faglige og administrative ansvaret skal være tydelig forankret hos den ansvarlige vertsinstitusjonen.

Senteret opprettes i første omgang for en periode på fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en evaluering.

Dialog med Statped
Midlene til det nye senteret frigjøres som følge av at Statped avvikler sin FoU-virksomhet. Til opplysning vil enkelte av Statpeds ansatte kunne ha krav på å følge sine oppgaver over i det nyopprettede senteret. Imidlertid avhenger dette spørsmålet både av hvilken innretting det nye senteret får og av resultatene fra den videre omorganiseringen i Statped. Spørsmålet vil derfor først kunne tas stilling til etter at ny vertsinstitusjon er bestemt, og da i dialog mellom vertsinstitusjonen og Statped.

Vi anbefaler at dere leser våre Krav og retningslinjer for forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (i endelig versjon, men ingen endringer fra den foreløpige versjonen som lå her i desember/januar, dokumentet åpnes i nytt vindu) nøye når dere skal skrive søknaden.

Se også Suksesskriterier for forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (åpnes i nytt vindu).

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Prosjektansvarlig kalles også for "vertsinstitusjon".

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleder i søknaden er det samme som senterleder.
 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.
 • Du må være ansatt ved prosjektansvarlig forskningsinstitusjon (vertsinstitusjonen).
 • Dersom senterleder ikke er ansatt ved vertsinstitusjonen ved søknadsfristen, skal det sendes inn signert bekreftelse fra senterlederen (se malen “Confirmation for Centre director” nederst i utlysningen) på at hun/han vil arbeide i en minst 80 prosent stilling for vertsinstitusjonen og senteret og oppholde seg ved vertsinstitusjonen hoveddelen av tiden hvert år.

Krav til samarbeidspartner

 • Senteret skal samarbeide med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
 • Relevante aktører i offentlig sektor kan også inngå som samarbeidspartner i senteret. Merk at det kun er forskningsorganisasjoner som kan motta støtte fra Forskningsrådet. For mer om dette se "Forutsetninger for tildeling av støtte" under "Hva kan du søke om støtte til".
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnere.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senterets forskningsaktiviteter og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Senteret skal bidra til å videreutvikle forskningsfeltet og øke kvaliteten på den spesialpedagogiske forskningen i Norge, derfor skal finansiell støtte til utenlandske forskningsorganisasjoner være begrenset. Dersom dere planlegger støtte til utlandet, må prosjektbeskrivelsen begrunne hvordan forskningsfeltet i Norge videreutvikles som en følge av støtten som går til utlandet.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfang av støtte

 • Du kan søke om maksimalt 32 millioner kroner fordelt over en periode på fem år, med mulighet for forlengelse på ytterligere fem år etter en evaluering.
 • Vertsinstitusjonen og samarbeidspartnere forventes å bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement.
 • Det tildeles ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen.
 • Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av støtten til senteret. Forskningssenteret omfattes dermed ikke av Forskningsrådets særskilte ordning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning, som definert av ESAs retningslinjer. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser. Foretak kan imidlertid være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid, tilfaller oppdragsgiver.

Les mer på informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Legg merke til at vi får nye generelle vilkår som gjelder fra og med 1.1.2021 (samme lenke), og det vil være disse som gjelder for senteret.

Annet
Husk å lese dokumentet Krav og retningslinjer for forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis nøye. Du finner lenke til dokumentet under "Om utlysningen" over (kommer snart).

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Midtveisevaluering

I 2025 skal ordningen med senteret evalueres for å vurdere videre finansiering i tide til budsjettet for 2026.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utdanning og kompetanse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Senteret må ha oppstartsdato senest 1.10.2021 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021. Seneste tillatte sluttdato for senteret er 30.9.2026.

Obligatoriske vedlegg

 • Du finner mal for prosjektbeskrivelse nederst på siden.
 • CV for prosjektleder (senterleder). Bruk standard mal som du finner nederst på siden, maks. fire sider. Lastes opp som "CV" i søknadsskjemaet.
 • CV for arbeidspakkeledere. Bruk standard mal som du finner nederst på siden, maks. fire sider per CV. Lastes opp under "CV" i søknadsskjema.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for andre deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen.
 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vurder vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Vurder kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senteret beskriver virkninger og effekter som utgjør en merverdi ved å organisere en stor forskningssatsing som et forskningssenter.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Vurder kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknader vil bli vurdert av et internasjonalt ekspertpanel. Etter at panelvurderingen er gjennomført, vil søknadene bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er juni 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 18.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.